شبیه سازی آموزشی از دیدگاه متخصصان

نوشته شده توسط  برای نظر دادن اولین باش!
منتشرشده در آزمایشگاه مجازی
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
01 آبان
شبیه سازی آموزشی از دیدگاه متخصصان

تعریف شبیه سازی آموزشی

شبیه سازی آموزشی را اینگونه تعریف می‌کند: «شبیه سـازی آموزشـی فعالیــتی تجربــی می‌باشد کــه یادگیرنــدگان را بـه دنیــاي دیگـري مــی‌برد. در شبیه سـازی هـا یادگیرنـدگان بایـد از دانـش، مهـارت‌هـا، و راهبردهـای خـود در راسـتای انجـام نقشهایی که به ایشان واگذار شده است، استفاده نمایند.» تعریفـی کـه سـانگ و کیـد ،2010) ص488 ( از شبیه سازی ارائه می‌دهند عبارت است از ایـن کـه «شـبیه سـازی مـدلی پویـا و قابـل  دســتکاری از یــک سیســتم اســت کــه تعــدادی از ویژگــی‌هــا و رفتارهــای واقعــی سیســتم را می‌آفریند.»

همچنین تعاریف متعددی از دنیای مجازی وجـود دارد. اصطلاح محیط مجازي یا واقعیت مجـازي را اینگونه تعریف می‌کند: «تصویری تولید شده توسط کامپیوتر که ایـن امکـان را بـه کـاربر (یـا کاربران) می‌دهد یا آنها را مجبور می‌کند چنین احساس کنند که به طور غیرفیزیکی در محیطـی حضور دارند و به تعامل با این محیط بپردازند.»

دي جانـگ و وان جـو لینگن (1998) یادگیري مبتنی بـر شـبیه سـازی را ایـن چنـین تعریـف مـی‌کننـد: «آن نـوع یـادگیری کـه در یـک محـیط کامپیوتری اتفاق می‌افتد و در آن یادگیرنده در ضمن اینکه در محیط شبیه سازی پـیش مـی‌رود به تدریج به ویژگی‌های مدل مفهومی پی می‌برد که ممکن اسـت منجـر بـه ایجـاد تغییراتـی در مفهوم اصلی وی شود.»

چاینی و همکاران (2010 ،ص4) ویژگی‌های اسـتفاده موفقیـت‌آمیـز از شبیه سازی کامپیوتری را شامل مواردی نظیر تمرکز بر دنیای فیزیکی، در دسترس بودن بازخورد فوری، تقویت مشارکت، کاهش فعالیت‌های پر زحمت و پر دردسر، درك موارد خاص و آشنا قبل از گذر به موارد کلی‌تر و انتزاعی، درگیر شدن دانش‌آمـوزان بـه طـور فعـال در اکتشـاف و کاوش و ایجاد درك شخصی از موضـوع، و در دسـترس بـودن مـدل هـای مفیـد بـراي تشـکیل مفاهیم، میدانند. 

 

 

منابع: 

Gredler, Margaret E. (1992). Games and simulations and their relationships to learning. Games/Simulation and Learning. 571-581.

Song, Holim, and Kidd, Terry. (2010). Human performance and instructional technology. United States of America: Information Science Reference.

DeJong, T., and Van Joolingen, W.R. (1998). Scientific discovery learning with computer simulations of conceptual domains. Review of Educational Research, 68, 179-201.

Chini, Jacquelyn J., Carmichael, Adrian, Rebello, N. Sanjay, and Gire, Elizabeth. (2010). Comparing students' performance with physical and virtual manipulatives in a simple machines curriculum. Annual Meeting of the American Educational Research Association, Denver.

خواندن 259 دفعه

موارد مرتبط

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

تهران ، خ کارگر شمالی ، کوچه اشراقی ، خیابان هئیت ، ساختمان گرد آفرید، پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس تهران، پ 15 شماره تماس : 02166582371

درباره ما

امروزه بهره گیری از فناوری اطلاعات در امر یادگیری و یاد دهی یکی از ضرورت های انکارناپذیر است. کاربست فناوری در یادگیری و یاددهی در سطوح مختلف صورت می پذیرد. در آینده کسانی موفق خواهند بود که یاد بگیرند، چگونه یاد بگیرند. روند رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات به عبارت دقیق تر فناوری های دانش کاربست آنها در فضاهای یادگیری را اجتناب ناپذیر نموده است. ادامه ..

آمار بازدید

امروز215
دیروز180
این هفته1684
این ماه3783
مجموع164940

10
آنلاین
شنبه, 26 مرداد 1398 21:34
توسعه یافته توسط مارال وب