سایر مقالات

سایر مقالات (56)

30 دی
انواع تعامل در محیط های یادگیری الکترونیکی

انواع تعامل در محیط های یادگیری الکترونیکی

نوشته شده توسط
منتشرشده در سایر مقالات

 تعامل در محیط یادگیری الکترونیکی 

 یادگیری الکترونیکی فعالیت آموزشی را در بر می گیرد که توسط فرد یا گروه هایی به صورت برخط (Online) و نابرخط (Offline)، توسط شبکه یا رایانه هاي مستقل و دیگر وسایل الکترونیکی انجام می پذیرد. این دو شیوه، یادگیرنده را قادر می سازد تا در زمان واقعی در کلاس درس شرکت و با یادگیرندگان دیگر، مدرسان و منابع یادگیري در زمان، مکان و با سرعت دلخواه خود از طریق ابزارهایی مانند ارتباط الکترونیکی، پست الکترونیکی، تابلوهاي اعلانات ،اتاق هاي گفتگو، کنفرانس هاي (Electronic communication,Electronic posting and course Web site) سامانه هاي وب صوتی-تصویري ،کلاس هاي مجازي، متن هاي تعاملی، کتابخانه هاي دیجیتال و از این قبیل دسترسی دلشته باشد .  سامانه هاي وب ساز و کارهایی را براي دانشجویان فراهم می نمایند تا تکالیف خود را براي هم گروه ها ارسال نمایند.

پوشه کار (E-Portfolios) و مجلات الکترونیکی از دیگر انتخاب هایی هستند که می تواند براي به اشتراك گذاردن تجربیات و دیدگاه هاي یادگیرندگان و یاددهنده ها استفاده شود. فراهم نمودن فضاي محترمانه، به هم گروه ها اجازه می دهد تا بازخوردهاي خود را به اشتراك بگذارند و بار سنگین استاد را بکاهند. 

همان طور که دیدیم یادگیري الکترونیکی علاوه بر دو بعد (مطالعه فردي و گروهی) عموماعموماً به دو صورت برخط و نابرخط ارائه می شود. 

هنگامی تعامل به صورت برخط است که ارتباط با منابع یادگیري و با افراد به صورت هم زمان و واقعی است. معمولاً اینترنت ابزاري است که ما را به صورت مستقیم به منابع و افراد مختلف متصل می سازد. در صورتی که در یادگیري برخط فرد شخصاً به مطالعه و جستجوي منابع و پایگاه هاي اطلاع رسانی بپردازد، مطالعه به صورت انفرادي خواهد بود ولی چنانچه فرد از طریق اینترنت به اتاق هاي گفتگو وارد شود و با دیگران تشکیل گروه داده و به تبادل بپردازد یادگیري به صورت گروهی قلمداد خواهد شد. 

چنانچه یادگیرنده با استفاده از یک سري لوح هاي فشرده آموزشی که قبلاً تهیه شده و یا از طریق مواد آموزشی که قبلاً از اینترنت دانلود کرده شخصاً به مطالعه بپردازد، مطالعه به صورت نابرخط انفرادي تلقی می گردد. حال اگر از طریق پست الکترونیکی و یا فهرست هاي پست الکترونیکی و یا فهرست هاي بحث و نظر خواهی و سیستم هاي مدیریت یادگیري به تبادل دانش و اطلاعات با افراد بپردازد یادگیري نابرخط قلمداد می شود. البته این جداسازي صرفاً جهت تبیین مطلب صورت گرفته است و در واقع یادگیري الکترونیکی همیشه ترکیبی از مطالعه انفرادي و گروهی است و همچنین به صورت برخط و نابرخط صورت می گیرد.  

از نگاهی دیگر اشکال تعامل می تواند به لحاظ عناصر شرکت کننده در آن تقسیم بندي شود. Moor اولین کسی است که متداول ترین شکل تعامل را در آموزش از دور مورد بحث قرار داد. او در تحقیقات خود به سه نوع تعامل اشاره کرده است: تعامل یادگیرنده و محتواي آموزشی، تعامل یاددهنده و یادگیرنده وتعامل یادگیرنده و یادگیرنده.

این تعامل ها توسط Anderson گسترش پیدا کرد تا تعامل یاددهنده و یاددهنده، تعامل یاددهنده و محتوا و تعامل محتوا و محتوا را هم در بر گرفت. بنابراین تعامل در نظام هاي آموزش از دور (من جمله یادگیري الکترونیکی) را به شش دسته زیر تقسیم می کنند: 

 1. تعامل یادگیرنده با یادگیرنده.
 2. تعامل یادگیرنده با یاددهنده.
 3. تعامل یادگیرنده با محتوا.
 4. تعامل یاددهنده با محتوا.
 5. تعامل یاددهنده با یاددهنده.
 6. تعامل محتوا با محتوا.

 

 

 • تعامل یادگیرنده -یادگیرنده

به طور سنتی به تعامل بین یادگیرندگان به منزله یک نیاز و ضرورت براي آموزش از دور کمتر بها داده می شود. علت آن محدودیت هاي دسترسی به فناوري و سوگیري قبلی نظریه پردازان آموزش از دور درباره یادگیري انفرادي است. لیکن نظریه پردازان نوین آموزش از دور که ساختن گرایی (Constructivism) را پذیرفته اند به ارزش تعامل یادگیرندگان با یکدیگر بسیار تاکید دارند. امروزه در ساختارهاي یادگیري الکترونیکی می توان تعاملات میان یادگیرندگان با یکدیگر را از طریق مجموعه اي از فناوري هاي ارتباطی، هم به صورت برخط و هم به صورت نابرخط ،مورد حمایت قرار داد. شاگردان فقط از معلم خود نمی آموزند بلکه با بحث با یکدیگر درباره مسائل، باورها و انتظارات خود نیز آموزش می بینند. بزرگسالان و خصوصاً فراگیران حرفه اي نیز از تعامل با دیگرانی که دغدغه هاي حرفه اي مشترك دارند بهره هاي فراوان می برند. فناوري امروز امکان یادگیري اجتماعی و گروهی را از طریق کنفرانس هاي رایانه اي فراهم می کند. مشارکت در فعالیت هاي گروهی و عملی که دانش آموزان براي یادگیري انجام می دهند، موجب می شود تلاشی انسانی و جمعی براي مفهوم سازي و یادگیري معنادار صورت گیرد [17]. 

در یادگیري معنادار انتقال اطلاعات اهمیتی ندارد و برعکس بیشتر بر مذاکره و بحث تاکید می شود. فناوري اطلاعات و ارتباطات، فرایند یاددهی و یادگیري را به سرعت با دنیاي گسترده خارج از کلاس درس مرتبط می سازد و کلاس درس را شوق انگیز می کند و امکان تعامل با دنیاي وسیع تري را براي فراگیران فراهم می کند. آنچه در این جا مطرح است متمرکز نمودن کل گروه در یک زمان بر یک بخش یا یک واحد درسی است . تعامل یادگیرندگان با یکدیگر و شرکت در گروه هاي موثر کاري براي پیشرفت تحصیلی، موفقیت هاي شخصی ،مهارت هاي ارتباطی و افزایش رضایت مندي و نگرش مثبت به یادگیري مادام العمر ضروري است. 

 

 • تعامل یادگیرنده - یاددهنده

تا به حال چیزهاي زیادي در مورد لزوم تعامل مناسب میان استاد و دانشجو به رشته تحریر درآمده است. مسأله فراهم نمودن حمایتی که همه دانشجویان به آن دسترسی داشته باشند، براي اساتید در موقعیت یادگیري الکترونیکی بسیار مهم است. یک جنبه از حمایت معلم محور که مدرسین براي آن ارزش بسیاري قائل هستند، عبارت است از اعتمادسازي و ایجاد ارتباط کاري با یکایک دانشجویان. مدرسین براي رسیدن به این اهداف، اقدام به انتخاب آگاهانه رسانه ها می نمایند. تعامل برخط  چه به صورت چهره به چهره و یا از طریق تلفن، در این شرایط بسیار مهم است. در یادگیري الکترونیکی تعامل یادگیرنده- یاددهنده به روش و شکل هاي گوناگون از جمله ارتباطات نابرخط و برخط متنی یا با کمک محتواي شنیداري و ویدئویی حمایت شده است. سهولت و سادگی برقراري چنین ارتباطی موجب می شود تا بسیاري از اساتید به خاطر افزایش کمیت ارتباطات دانشجویان و نیز افزایش انتظارات آنان براي دریافت جواب فوري، دچار فشارهاي طاقت فرسا شوند. به طور کلی کیفیت و کمیت تعامل دانشجو و مدرس در هر نوع آموزشی (از جمله یادگیري الکترونیکی) بستگی به طراحی آموزشی و نیز نوع انتخاب فعالیت هاي یادگیري تعیین شده در برنامه آموزشی دارد. بسیاري از اساتید بر اهمیت و شیوه هاي اثربخش تعاملات زنده و یا مجازي با دانشجویان، آگاه نیستند بنابراین لازم است تا اساتید براي طراحی و انجام تعاملات مناسب با دانشجویان آموزش ببینند. 

 • تعامل دانشجو با محتوا

قسمت عمده اي از وقت دانشجویان در تمامی انواع آموزش و پرورش صرف تعامل با محتواي آموزشی می شود. در آموزش و پرورش سنتی و مبتنی بر کلاس درس، این امر به معناي مطالعه متون و منابع کتابخانه اي بوده است. در ساختار یادگیري الکترونیکی محتوا را می توان از طریق صفحات نمایش یا کاغذ ارائه داد اما در این ساختارها محتواها غالبا همراه با مجموعه اي غنی از آموزش مبتنی بر رایانه، شبیه سازي ها، ریزدنیاها (Micro World) و ابزار ارئه خلاق همراه است.به هر حال کارهاي صورت گرفته در زمینه توسعه، فهرست بندي و توزیع یک چنین محتواهایی- که غالبا از آنها به عنوان منابع یادگیري (Learning Objects) یاد می شود- این امید را به وجود آورده است که اساتید و دانشجویان بتوانند به مجموعه اي گسترده از انواع محتوا دسترسی پیدا کنند [5]. فناوري هاي نوین امکانات بسیار متنوعی را براي خلق و ارائه محتوا فراهم آورده اند. Tuovinen رسانه هاي ممکن براي خلق و ارائه محتوا در محیط هاي یادگیري الکترونیکی را به پنج دسته طبقه بندي کرده است که شامل صوت ،متن، گرافیک، تصویر و واقعیت هاي مجازي می شوند. Tuovinen به بررسی اثر استفاده ترکیبی از صوت همراه با هر کدام از دیگر رسانه ها پرداخته و ادعا می کند که صوت و تصویر توسط بخش هاي متفاوتی از مغز مورد پردازش قرار می گیرند و به همین جهت وقتی از ترکیب صوت و یکی دیگر از انواع رسانه ها (مثل صوت و متن، یا صوت و تصویر) استفاده می کنیم، حجم پردازش شناختی حافظه انسان کاهش یافته و یادگیري، تسهیل می گردد. در گذشته فرض بر این بود که محتوا حالتی ثابت و غیرفعال دارد و دانشجویان باید آن را جذب و هضم نمایند. اما در حال حاضر می توان حالتی نمایشی به محتوا بخشید و آن را همانند افراد انسانی به نحوي خودمختار با اراده و عقلانیت برنامه ریزي نمود که بتواند نقش فعال تري در تعاملات بین دانشجو با محتوا به عهده گیرد.

شکی وجود ندارد که امروزه به مدد فناوري می توان برخی عملکردهاي تبادل آموزشی را که در گذشته تماماًتماما از طریق تعامل استاد با دانشجو فراهم می شد، از طریق دانشجو با محتوا امکان پذیر ساخت.   

 • تعامل یاددهنده - محتوا

اولین نوع از انواع سه تعاملی که براي نخستین بار توسط Anderson و Garrison مورد توجه قرار گرفت، تعامل بین یاددهنده و محتوا است. توسعه و کاربرد مواد محتوا یکی از مهمترین نقش هاي مدرسین چه در آموزش الکترونیکی و چه آموزش سنتی است. شبکه معنایی وجود فرصت هایی را براي اساتید فراهم می کند تا بتوانند مواد یادگیري را جستجو نموده و مورد کاربرد قرار داده و حتی در برخی موارد ایجاد نمایند. این مواد یادگیري به نحو خودکار توسط دیگر عوامل محتوایی به داده هاي نوظهور و جدید و دیگر حسگرهاي محیطی و نتایج پژوهشی به روز تبدیل می گردند. براي نمونه برخی مواد محتوایی وجود دارند که قادرند روندها را از طریق آخرین منابع اطلاعاتی موجود نظیر نشانگرهاي اقتصادي، اخبارهاي انتشار یافته، درجه حرارت و دیگر داده هاي حسی محاسبه نموده و به نمایش در آورند. همچنین برخی دیگر از عوامل محتوایی قادرند فعالیت هاي تحقیقی اساتید پژوهشگر را تحت نظارت قرار داده و گزارش هاي آن را ارسال نمایند و به این ترتیب نوعی محتواي جدید را به طور اتوماتیک وار خلق کنند که می توانند دانشجویان را در فرایند پژوهش مداخله داده و با آن آشنا نمایند. تعامل بین استاد و محتوا بر تولید محتوا و تعیین فعالیت هاي یادگیري به وسیله اساتید تمرکز دارد و به آنان اجازه می دهد به طور مداوم بر فعالیت ها، منابع و منابع محتوایی که براي یادگیري دانشجویان تولید شده است نظارت داشته باشند و آنها را روز آمد کنند.

از سوي دیگر استفاده از اینترنت می تواند با صرفه جویی در وقت محققان در گردآوري مطالب، امکاناتی را براي آنان فراهم آورد که بارها بتواند مطالب مورد علاقه خود را مطالعه کرده و در اسرع وقت و در کمترین زمان به نسخه های چندین سال قبل نشریات مراجعه و مطالب خاص خود را جستجو و در یک جا ذخیره کنند. همین امکانات اطلاع رسانی اینترنت وقتی در بعد آموزش و یادگیري هاي مجازي مطرح می شود نشان می دهد که به وسیله این شبکه استاد و دانشجو می توانند در نقاط مختلف دنیا بدون هیچ محدودیت مکانی و جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی به صورت زنده، صوتی و تصویری ارتباط برقرار کنند و کار آموزش و یادگیری از دور را ممکن سازند. 

 • تعامل یاددهنده - یاددهنده

گسترش شبکه های چند رسانه ای با هزینه کم، فرصت های بی سابقه ای را براي تعامل با یکدیگر، فراهم می آورد. مسائل امنیتی و هزینه هاي بالاي مسافرت سبب شده است تا کوشش هایی در جهت یافتن راه هایی کم هزینه که بتواند اساتید را به بهترین وجه در تعامل کیفی درگیر نموده و در عین حال مسافرت های فیزیکی را به حداقل برساند، صورت گیرد. فناوري ارتباط همتایان با همتایان (Peer-to-Peer Technologies) که جهت حمایت از تبادل پرونده ها، همایش های متنی و صوتی و هماهنگی تقویمی شکل گرفته اند، بسیار مورد توجه واقع شده و عنصر جدیدي از تعامل یاددهنده با یاددهنده را که دیگر به یک خدمت دهنده مرکز شبکه اي وابسته نیستند، نوید می دهد. امروزه مجموعه متنوعی از ابزارهای شبکه برای حمایت از اشکال هم زمان و غیرهم زمان تعامل میان اساتید، فراهم آمده است. اگر استاد نظام هاي یادگیري الکترونیکی بخواهد از تحولات صورت گرفته در رشته خود و همچنین تحولات به وجود آمده در آموزش به وسیله یادگیری الکترونیکی حداکثر بهره را ببرد، باید اینگونه ابزار شبکه را شناخته و به کار ببرد. این گونه تعاملات بین اساتید، پایه و اساس نوعی سازمان یادگیري را در نهاد آموزش شکل می دهد. تعاملات اساتید با یکدیگر، پایه و محور اصلی تشکیل چنین انجمن های یادگیری است. ساختن گرایان معتقدند وجود چنین انجمن هایی برای گسترش و توسعه کیفی و کمی آموزش در محیط های یادگیری الکترونیکی ضروري است. 

 

 • تعامل محتوا- محتوا

دانشمندان علوم رایانه و مربیان در حال خلق برنامه ها یا عامل های هوشمندي هستند که از نرم افزارهای سنتی متفاوت هستند چرا که طول عمر بیشتري داشته، نیمه خود کار، فعال و انعطاف پذیر هستند. در حال حاضر برخی عوامل و برنامه هایی در حال توسعه بوده و به کار می روند که قادرند اطلاعات را بازیابی نموده، برنامه های دیگر را اجرا کرده، تصمیمات لازم را اتخاذ نموده و دیگر منابع موجود روي شبکه را مورد نظارت قرار دهند. برخی از صاحب نظران توانسته اند دوره ای را تصور کنند که در آن محتوا قادر است به نحو خود کار درون دادهای مختلف را اخذ نموده و خود را به روز در آورد و پس از آنکه تغییرات به وجود آمده در آن به حد قابل قبولی رسیدند، اساتید و دانشجویان را مطلع می سازد. بارزترین نمونه این امر، موتورهای جستجوگر اینترنتی هستند که به طور مداوم شبکه هاي اینترنتی را جستجو نموده و نتایج اکتشافات خود را به پایگاه مرکزی داده ها ارسال می کنند. در آینده ای نه چندان دور ،اساتید منابع یادگیری را خلق نموده و به کار خواهند بست که قادرند از طریق تعامل با دیگر برنامه هاي هوشمند، به طور مداوم وضعیت خود را بهبود ببخشند. نوع جدید و در حال توسعه از تعامل آموزشی است که در آن محتوا طوری برنامه ریزی شده است تا با دیگر منابع اطلاعاتی رایانه ای تعامل برقرار کند و با کسب قابلیت هاي جدید، به طور مداوم روز آمد شود. برخی عوامل و برنامه ها در حال توسعه بوده که قادرند اطلاعات را بازیابی نموده، برنامه های دیگر را اجرا کرده، تصمیمات لازم را اتخاذ نموده و دیگر منابع موجود روي شبکه را مورد نظارت قرار دهند. بهره گیری از این نوع تعامل به منزله ابزاري براي کنترل و حفظ حقوق نویسندگان و ردیابی میزان استفاده از اطلاعات توسط گروه های گوناگون یادگیرندگان و اساتید ضروری است. 

 

 

منابع:

 1. Garrison DR, Anderson T. E-learning in the 21st Zaree E, Safaee S, trans. Tehran: Olum va Fonun Pablications; 2005. [In Persian]
 2. Ibrahimzadeh I, Zandi B, Alipour A, Zare H, Yazdani F. The Kinds of E-learning and Different Forms of Interaction on It. MEDIA1389;(1)1:11-22. [In Persian]
 3. Collis B, Moonen J. Flexible Learning in a Digital Word: Experiences and Expectations. London: Kogan Page; 2002.
 4. Rahbardar H, Faradanesh H. Designing Medical Electronic Learning Programs Based on the Interactive Research based Approach. MEDIA. 2012;(3)1:45-56. [In Persian]
 5. Baath JA. A List of Ideas for the Construction of Distance Education Courses. New York: Croom Helm; 1983. p. 272-289.
 6. Naidu Som. E-Learning a Guidebook of Principles,Procrdure and Practices; 2006
 7. Swann J. A Dialogic Approch to Online Facilitation. Australasian Journal of Educational Tchnology. 2010 [Retrieved 2013 Nov 22; cited 2013 Nov 22];26(1):50-62. Available at: http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet26/swann.pdf
 8. Rahimidust GH, Razavi A. Diffusion of Innovation and E-learning Phenomenon. Journal of Education and Psychology. 2006;13(4):127-142. [In Persian]
 9. Anderson T, Elloumi F. Theory and Practice of Online Learning. Zamani B, Azimi A, trans. Tehran: Madarese Hushmand Publications; 2006. [In Persian]
 10. Zamani E, Azimi A. Utilization of the Information and Communication Technologies in Doing Home Work of England Primary School, Survey of Study Guides Teaching (Teacher). Review Quarterly Journal of Educational Innovations. 2008;7(27):7. [In Persian]
 11. MacDonald J. Blended learning and online tutoring: a good practice guide. Zaree E, Salehi V, trans. Tehran: Allameh Tabatabaee University publications; 2006. [In Persian]
 12. Ramiszowski AJ. APLET Yearbook of Education and Instructional Technology. Published for the Association for Programmed Learning and Education Technology (APLET). London: Kogan Book; 1972.
 13. Afzalnia MR. Design and Orientation with Material Centers and Learning Resources. Tehran:Samt Publications; 2005. [In Persian]
 14. Zarifsanaiey N. Assessing the Criteria for the Quality and Effectiveness of E-Learning in Higher. MEDIA. 2011;(13):24-.23

 

26 دی
یادگیری الکترونیکی و تعامل

یادگیری الکترونیکی و تعامل

نوشته شده توسط
منتشرشده در سایر مقالات

یادگیري الکترونیکی و تعامل 

یادگیري الکترونیکی (E-Learning) به آن نوع از یادگیري گفته می شود که در محیط شبکه به وقوع می پیوندد و در آن مجموعه اي از فناوري هاي چند رسانه اي، فرا رسانه اي و ارتباطات از دور به خدمت گرفته می شود. اینترنت محور اساسی تحولی است که یادگیري الکترونیکی را به وجود آورده است . یادگیري الکترونیکی یکی از پدیده هاي جهان نوین است که در عصر اطلاعات و در جامعه مبتنی بر دانش پا به عرصه وجود گذاشته است و در پیشینه کوتاه مدت خود از گسترش قابل ملاحظه اي برخوردار بوده است. یادگیري الکترونیکی از دیدگاه فلسفی مبتنی بر پارادایم سازگاري است و به اعتقاد برخی از متخصصان ،مهم ترین فناوري است که می تواند رویکردهاي جدید آموزش و یادگیري را مورد حمایت قرار دهد. یادگیري الکترونیکی روش هاي تدریس را متحول ساخته و در تکمیل چرخه یادگیري نقش به سزایی داشته است. چنانچه بپذیریم که تعامل نقش اساسی و مهمی در فرایند تدریس و یادگیري دارد، یادگیري الکترونیکی با بهره گیري از فناوري هاي نوظهور، تعاملات گسترده اي را براي دسترسی به اطلاعات وسیع و نیز برقراري انواع ارتباط فراهم می سازد. امکانی که در فرایند سنتی یادگیري به صورت بسیار محدود و ناچیزي وجود داشته است . یادگیري زمانی اتفاق می افتد که فعالیت هاي یاددهی- یادگیري در یک شرایط تعاملی بین شرکت کنندگان در محیط هاي یادگیري و مجموعه ابزار و امکانات آن صورت پذیرد و تعامل زمانی اتفاق می افتد که اشیاء و وقایع به صورت متقابل یکدیگر را تحت تأثیر قرار دهند. 

تعامل مفهومی پیچیده در تمام انواع شیوه هاي آموزشی است. به طور سنتی تعامل بر گفتگو میان دانشجویان و معلمان در کلاس درس تمرکز دارد. اکثر محققان و صاحب نظران آموزشی به ارزش کنش متقابل تاکید کرده اند. از جمله Chickering و Gamson تعامل یادگیرندگان با یکدیگر، مدرس- یادگیرنده و یادگیرنده- محتوا را از شاخص هاي مهم کیفیت در دانشگاه بیان نمودند .

پژوهشگران به ارزش تعامل در فرایند آموزش تاکید دارند. نظریه پردازان آموزش از دور(Garrison و Anderson-Holmberg) تاکید زیادي به تعامل از دیدگاه تعلیم و تربیت، ایجاد انگیزش در یادگیرنده و کاهش هزینه هاي اقتصادي مؤسسه دارند. تعامل براي ایجاد احساس حضور در اجتماع، یگانگی و انتقال یادگیري براي یادگیرندگان دوره هاي الکترونیکی ضروري است. یادگیرندگان ،محتواي یادگیري را از طریق فناوري دریافت و آنها را پردازش می کنند، سپس اطلاعات را شخصی کرده و در زمینه مورد نظر به کار می گیرند. در این فرایند یادگیرندگان با محتوا، اساتید و دیگر یادگیرندگان تعامل برقرار می کنند تا ایده هایشان را آزمایش و تایید کنند و آموخته هایشان را به کار برند.

تعامل یک فعالیت یادگیري است به صورتی که افراد با یک مسئله یا سناریو روبه رو می شوند و باید روي این مسئله کار کنند تا به یک هدف برسند. تعامل بدون هدف نیست و باید طوري طراحی شود تا علائق یادگیرنده حفظ شود . نظریات مختلفی از تعامل  الکترونیکی ارائه شده است. Wagner تعامل را وقایع دو سوي  اي می داند که حداقل به دو شیء و به دو عمل نیاز دارد. وي معتقد است تعامل هنگامی اتفاق می افتد که اشیاء و وقایع بهصورت متقابل یکدیگر را تحت تأثیر قرار دهند. Anderson تعامل را بین دو شخص می داند و Dewey از تعامل به مثابه عنصر تعیین کننده فرایند آموزشی یاد کرده است. به نظر وي تعامل زمانی روي میدهد که دانشجو اطلاعات جامعی که از دیگران به او انتقال یافته است را شکل دهد و دانشی با کاربرد و ارزش فردي و شخصی بسازد. همان طور که ملاحظه می شود تمام شیوه هاي آموزش تعامل میان یاددهنده، یادگیرنده و محتوا را در بر می گیرد. بنابراین هم تعامل با عوامل انسانی و هم غیر انسانی محیط، از اجزاء جدایی ناپذیر تجربه آموزشی با کیفیت است. تعامل ارتباطی همراه با هم دلی و تأثیر مشترك بین حداقل دو نفر است. تعاملی که متأثر از رویکردهاي روانشناختی سازنده گرا و یادگیري هاي موقعیتی است. 

این چنین تعاملی در طراحی محیط هاي یادگیري الکترونیکی منجر به اعمال زیر می شود:

 1. کنترل و نظارت یادگیرنده
 2. تسهیل انطباق و سازگاري برنامه بر مبناي درون داد
 3. یادگیري عمیق تر
 4. شیوه هاي گوناگون مشارکت و برقراري ارتباط
 5. تمرین و عمل به منزله وسیله اي کمکی براي یادگیري معنادار.

نقش تعامل در یادگیري الکترونیکی 

هدف از تعامل هدایت دانشجویان به نقطه اي از اندیشه و تفکر است که باعث می شود یادگیرنده ابتدا فرضیات را بررسی کرده سپس اطلاعات جدید را بپذیرد یا آنها را رد کند. تعامل موثر، روند بیدارسازي فرایند فکري دانشجویان است. در بسیاري از دوره هاي یادگیري الکترونیکی محتوا آماده شده و در دسترس یادگیرنده قرار می گیرد ولی استفاده از تعامل بسیار ضروري است زیرا محرك یادگیري می باشد و علاقه یادگیرنده به آموزش حفظ می شود. تعامل سبب می شود یادگیرنده اطلاعات را به صورت عمیق تري تجزیه و تحلیل نماید و انتقال اطلاعات به دنیاي واقعی را بالا می برد. بیشتر یادگیري ها و آموزش هاي کلاسی از طریق تعامل صورت می گیرد. معلم با یک شاگرد یا شاگردان متعدد پیام هایی را رد و بدل می کنند. تعامل در کلاس نه فقط در خدمت رسیدن به هدف هاي آموزشی است بلکه به عنوان مکانیزمی عمل می کند که از طریق آن معلم و شاگردان هدف هاي شخصی و اجتماعی خود را تشخیص می دهند. تعامل نوع اصلی فعالیت در کلاس است و بخش عمده وقت کلاس در تعامل صرف می شود . از این رو وجود تعامل براي یادگیري اساسی و بنیادي است. 

 

 

منابع:

Azandaryani H, Seyfipur M. Critic of Interaction in E-learning. The Third Conference on ELearning; 2008 Dec 24; Tehran, Iran. Tehran, Iran: K.N.Toosi University of Technology; 2008. p. 1-13. [In Persian]

Garrison DR, Anderson T. E-learning in the 21st Century. Zaree E, Safaee S, trans. Tehran: Olum va Fonun Pablications; 2005. [In Persian]

Schone BJ. Engaging Enteraction s for Elearning 25 Way too Keep Learners Awake and Intrigued [Internet]. 2007 [cited 2012 Oct 1].

Cowley J, Chanley S, Downes S. Interaction [Internet]; 2002 [updated 2002 Oct 8; cited 2002 Oct 8]. Available from: http://www.elearnspace.org/Articles/Interaction.htm

Baath JA. A List of Ideas for the Construction of Distance Education Courses. New York: Croom Helm; 1983. p. 272-289.

Mager RF. Making Instruction Work. 2nd ed. Belmont, California: Lake Publishing Company; 1988. p. 215.

Getzels J. The Social Psychology of Education. Karimi Y, trans. Tehran: Virayesh Pablications; 2007. [In Persian]

23 دی
مدل های مختلف طراحی یادگیری الکترونیکی

مدل های مختلف طراحی یادگیری الکترونیکی

نوشته شده توسط
منتشرشده در سایر مقالات

مدل هاي طراحی 

مدل ها کمک می کنند تا بتوان بر اساس آنها اطلاعات را آماده نمود، در واقع مدل ها به صورت تصویري بوده و مطالب زیادي را در خود نگه می دارند. در خصوص آموزش الکترونیکی مدل هاي زیادي از طرف دانشمندان مختلف ارائه شده است. 

 

مدل یادگیري تقاضاگراي MacDonald 

این مدل با همکاري دانشگاهیان و متخصصان بخش خصوصی در کانادا تدوین شده است. هدف اولیه این مدل تشویق دانشگاه ها به ایفاي نقش فعال در استفاده از فناوري در فرایند تدریس است. این مدل بر 3 تقاضاي مصرف کننده تاکید دارد: محتواي با کیفیت بالا، شیوه ارائه و خدمات. محتوي بایستی رقابتی، تحقیقی و معتبر باشند. شیوه ارائه، وب محور و به صورت الکترونیکی و باید از برنامه هاي استفاده شود که به تسهیل ارتباط کمک کند. با توجه به اینکه فناوري در یادگیري الکترونیکی عامل اساسی می باشد، اجراي این مدل، اهمیت سرمایه گذاري در زیر ساخت هاي فاوا (فناوري اطلاعات و ارتباطات) را مشخص می نماید. اما این مدل نشان داد که شبیه سازي آموزش سنتی در محیط برخط به هیچ عنوان موفق نیست و لزوم توجه به نیازهاي فراگیران و تغییرات مورد نیاز در روش هاي آموزشی در محیط برخط را مشخص ساخت. 

 

مدل p3 یا زنجیره افراد، فرایند، برونداد 

مدل p3 مدل جامعی از آموزش الکترونیکی ارائه داده و یک چارچوب مفهومی براي آشنایی بیشتر با آموزش الکترونیکی را فراهم می سازد. در این مدل تلاش می شود تا مراحل مختلف فرایند آموزش الکترونیکی مورد بررسی قرار گفته و نقش ها و مسئولی تهاي هر یک از افراد دخیل در فرایند به طور مفصل توضیح داده شود. تفکیک اجزاي یادگیري الکترونیکی به سه بخش افراد، فرایند و برونداد و توضیح هر بخش به صورت تفصیلی از مزایاي این مدل می باشد. مهم ترین ایراد این مدل این است که هدف نهایی آموزش را، تولید محتواي مورد نظر می اندد. این مدل براي نظریه هاي جدید یادگیري که به دنبال آن هستند، اهمیت چندانی قائل نمی شود. 

مدل هاي مبتنی بر اجتماعات یادگیري

  مدل اجتماع تحقیقی (Garrison (Community of Inquiry Model و Anderson درك عمیقی از ویژگی هاي یادگیري الکترونیکی و هدایت و راهنمایی براي تسهیل انتقادي و یادگیري عمیق از طریق استفاده از یادگیري الکترونیکی به آموزشگران ایجاد می کند. بر اساس نظر این افراد، مؤسسات آموزش عالی به تدریج در می ابندی که محتواي یک تجربه آموزشی به تنهایی تعیین کننده کیفیت یادگیري نیست. 

مدل اجتماع تحقیقی داراي سه عنصر کلیدي است که بایستی در برنامه ریزي و ارائه تجربه یادگیري الکترونیکی مورد توجه قرار گیرند. این سه عنصر عبارتند از: حضور شناختی، حضور اجتماعی و حضور تدریس. 

حضور شناختی (Cognitive Presence): میزان توانایی در ساخت و تثبیت معنی از طریق تعمق و بحث در یک اجتماع تحقیقی انتقادي. در واقع، حضور شناختی موقعیتی براي یادگیري و فکر سطح بالا می باشد. 

حضور اجتماعی (Social Presence): عبارت است از توانایی شرکت کنندگان در اجتماع تحقیقی، در نشان دادن خودشان از لحاظ اجتماعی و هیجانی، به صورت یک رد واقعی (یعنی نمایش کل شخصیت فرد). 

حضور تدریس (Teaching Presence): حضور تدریس به این صورت تعریف می شود: طراحی، تسهیل کردن و هدایت فرایندهاي شناختی و اجتماعی به منظور رسیدن به نتایج یادگیري که از نظر فردي معنی دار و از نظر آموزشی ارزشمند باشد. 

 

چارچوب یادگیري الکترونیکی Khan 

بر اساس این چارچوب، براي طراحی یک نظام آموزش و یادگیري الکترونیکی باید هشت گروه از عوامل آموزشی، فناوري ،طراحی، سازمانی، اخلاقی، مدیریتی، پشتیبانی منابع و ارزشیابی مورد توجه باشند. به طور خلاصه مواردي که در هر بخش باید مورد توجه قرار گیرند در زیر آمده است. 

 1. عوامل آموزشی (تحلیل محتوا، تحلیل مخاطبان، تحلیل اهداف، تحلیل رسانه، طراحی رهیافت، سازماندهی، روش ها و راهبردها)
 2. فناورانه (برنامه ریزي زیربنایی، سخت افزار، نرم افزار)
 3. طراحی رابط (طراحی سایت و صفحه، طراحی محتوا، طراحی دیاگرام، دسترس پذیري، آزمون قابلیت استفاده)
 4. ارزشیابی (ارزیابی فراگیران، ارزشیابی از محیط یادگیري و آموزش)
 5. مدیریت (تدوین محتواي یادگیري الکترونیکی، نگهداري محتواي یادگیري الکترونیکی، پشتیبانی منابع، پشتیبانی آنلاین، منابع)
 6. اخلاقی (نفوذ اجتماعی و سیاسی، تنوع فرهنگی، سوگیري، تنوع جغرافیایی، تنوع فراگیر، شکاف رقمی، آداب معاشرت، موضوعات حقوقی)
 7. سازمانی (امور مدیریتی، امور علمی، خدمات دانشجویی)
 8. پشتیبانی منابع

همان طور که ارائه دهنده این چارچوب بیان می کند، این چارچوب هر کدام از این هشت مرحله را به مراحل ریزتري تقسیم نموده و با طرح سؤالاتی در هر مرحله سعی در لحاظ نمودن موارد لازم در طراحی یک دوره الکترونیکی دارد. حسن این چارچوب این است که می توان اطمینان داشت که هیچ عامل مهمی فراموش یا حذف نمی گردد. ولی همان طور که مشخص است این چارچوب بیشتر شبیه یک دستورالعمل و لیستی از کارها می باشد و فاقد نکات لازم در طراحی یک نظام آموزش و یادگیري الکترونیکی می باشد. 

 

مدل مرجع ADDIE 

موسسه بین المللی برنامه ریزي آموزشی  (ADDEI: International Institute For Education Planning (IIEP)) مدل مرجعی را جهت طراحی آموزشی ارائه نموده است که شامل مراحل تحلیل (Analysis)، طراحی (Design)، تکوین (Develop)، اجرا (Implement) و ارزشیابی می باشد.   

 1. تحلیل: مرحله تحلیل شامل گام هاي تحلیل نیاز (نیاز سنجی)، تحلیل فراگیر و تحلیل هدف (کلی) آموزش است.
 2. طراحی: مرحله طراحی شامل گام هاي تعیین رفتار ورودي، تعیین اهداف رفتاري، توالی هدف هاي رفتاري، تعیین محتوي دوره، توالی محتوي دوره و تعیین رسانه و مواد آموزشی می باشد. در گام تعیین رفتار ورودي به تعیین صلاحیت ها و مهارت هاي پیش نیاز براي کسب مهارت تازه پرداخته می شود. در گام تعیین اهداف رفتاري یا آموزشی هدف هر یک از دروس و فصل ها بصورت جزئی و رفتاري بیان می شود. اهداف رفتاري یا آموزشی بیانگر رفتاري است که از فراگیر انتظار می رود در پایان آموزش از خود بروز دهد. گام توالی هدف هاي رفتاري گامی است که در آن اهداف رفتاري بیان شده در مرحله قبلی براساس روش هاي مختلف توالی (آسان به مشکل، کل به جزء و زمانی) مرتب می شوند. در گام تعیین محتوي براساس هدف هاي رفتاري و توالی آنها به تعیین محتوي دوره آموزشی می پردازیم. محتوي به شدت تحت تاثیر هدف و توالی آن قرار دارد و اهداف تعیین کننده محتوي خواهند بود. پس از مشخص کردن محتوا باید براساس روش هاي مختلف توالی محتوي که متاثر از توالی اهداف است، محتوي را سازمان داد. در گام تعیین رسانه و مواد آموزشی باید معین کرد جهت تحقیق اهداف رفتاري، نیاز به چه رسانه و مواد آموزشی داریم.
 3. تکوین: مرحله تکوین شامل گام هاي تهیه طرح درس، تعیین روش هاي ارایه محتوي، آماده سازي مواد آموزشی و تعیین زمان و مکان آموزش است. در گام تهیه طرح درس اقدامات و فعالیت هاي آموزشی که معلم در سال، ماه و روز باید انجام دهد مشخص می شود.گام دوم تکوین، تعیین روش هاي ارایه محتوي است در این گام روش هاي مختلف تدریس و ارایه محتوي که متناسب با اهداف و محتوي دوره باشد تعیین خواهد شد. جهت به کارگیري روش ارایه محتوي انتخاب شده نیاز به تهیه مواد آموزشی متناسب با آن روش ارایه محتوي داریم که این گام آماده سازي مواد آموزشی نام دارد. در گام تعیین زمان و مکان آموزش این نکته مورد توجه است که طول و مکان اجراي دوره آموزشی چه مدت و در کجا باشد؟
 1. اجرا: پس از طی مراحل تحلیل، طراحی و تکوین، برنامه آموزشی تهیه گردیده و اماده اجرا می باشد.
 2. ارزشیابی: مرحله ارزشیابی شامل 3 گام ارزشیابی تکوینی، پایانی، بازخورد و اصلاح است. ارزشیابی تکوینی، در حین اجراي آموزش صوت می گیرد و هدف از ان اصلاح مراحل و گام هاي آموزش است. ارزشیابی پایانی، در پایان آموزش صورت می گیرد و هدف آن اصلاح کل فرایند آموزش و میزان تحقق اهداف آموزش است. گام آخر ارزشیابی بازخورد و اصلاح است که در آن با توجه به بازخورد حاصل از نتایج ارزشیابی تکوینی و پایانی به اصلاح برنامه پرداخته می شود [3].

 

  مدل Schiffman و Shrill

در گام تعیین رفتار ورودي، به تعیین صلاحیت ها و مهارت هاي پیش نیاز براي کسب مهارت تازه پرداخته می شود. این گام در مدل هاي Shrill و Leshin ،Schiffman و Polook و Reigeluth بیان نشده است، ولی سایر مدل ها به این مرحله پرداخته اند که در مدل کمپ از آن با اصطلاح پیش آزمون یاد شده است. 

در گام تعیین اهداف رفتاري یا آموزشی، هدف هر یک از دروس و فصل ها به صورت جزئی و رفتاري بیان می شود. اهداف رفتاري یا آموزشی بیانگر رفتاري است که از فراگیر انتظار می رود و در پایان آموزش از خود بروز دهد. در تمام شش مدل مذکور بر این مرحله تأکید شده است و تنها در مدل Polook ،Leshin و Reigeluth از آن با نام تصریح فعالیت هاي یادگیري یاد شده است. 

در گام تعیین رسانه و مواد آموزشی، باید معین کرد براي تحقق اهداف رفتاري به چه رسانه و مواد آموزشی نیاز داریم. در مدل هاي Polook ،Leshin و Reigeluth و نیز Dick و Carey  ، این گام مورد نظر نبوده است. در سایر مدل ها این گام با عناوین مختلفی ذکر شده است ،Shrill و Schiffman آن را انتخاب رسانه، Gerlach و Ely انتخاب منابع، کرك و Gustafson تعیین رسانه و Kemp منابع آموزشی نامیده اند.

 

منابع:

 • شاعیدی، علی؛ صادق زاده، سید حسن (1391). "بررسی مدل های مختلف طراحی یادگیری الکترونیکی". مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی، دوره 3، شماره 3.
 • Javidan Najad H, Sohali R. Electronic Education, Need for Organization in the 21st Century. Proceedings of the First International Conference on Information and Knowledge; 2003-2004 Des-Jan 30-1; Tehran. Tehran: AUT; 2003. [In Persian]
 • Atashak M. Theoretic Bases and Application Electronic Learning, Research and Planning in High Education. Proceedings of the Second International Conference on Electronic City; 2009 May 2425; Tehran. Tehran: Jahad Institute of Information and Communication Technology; 2009. p.135156. [In Persian]
 • MacDonald C, Stodel E, Farrers L, Breithaupt K, Gabriel M. The Demanded-Driven LearningModel: A Framework for Web-Based Learning. The Internet and Higher Education. 2001;4(1):930.Khan B. People, Process and Product Continuum in e-Learning: The e-Learning p3 Model. Education Technology. 2004;44(5):33-40.
 • Garrison D. Self-directed Learning and Distance Education. In: Moore MG, Anderson W, editors. Handbook of Distance Education. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum; 2003. P. 161-168.
 • Khan B. Managing e-Learning: Design, Delivery, Implementation, and Evaluation. Hershey, PA: Information Science Publishing. 2005. 424p. Aid Data. CORE SUPPORT IIEP 2003--- [Internet]. 2013 [2013 April 12]. Available from http://www.aiddata.org/project/show/19647947
 • Dick W, Carey L. The Systematic Design of Instruction. Glenview, Illinois: Scott, Foresman/Little, Brown Higher Education; 1990. 22p.
19 دی
مراحل طراحی و تجزیه و تحلیل یک سیستم خبره

مراحل طراحی و تجزیه و تحلیل یک سیستم خبره

نوشته شده توسط
منتشرشده در سایر مقالات

سیستم خبره

مرحله شناسایی

اولین قدم در مرحله شناسایی، شناسایی مشکل است شبیه به مرحله شناسایی مشکل در چرخه عمر توسعه سیستم های سنتی. هدف شناسایی توصیف و معرفی مشکلات سیستم است که انتظار می رود حل شود و سپس مشکل تقسیم بندی به زیر وظایفی شود. پس از شناسایی مشکل، منابع مورد نیاز برای کسب دانش، پیاده سازی سیستم و آزمایش سیستم شناسایی می شوند. منابع معمولی شامل، دانش، زمان، محاسبه امکانات و پول هستند. از آنجایی که سیستم های خبره خیلی گران هستند و ایجاد آن شامل سپری شدن زمان خواهد شد، یک مطالعه امکان سنجی قبل از اینکه اینکار پیشرفت فراتر از این نقطه داشته باشد، لازم است. علاوه بر شناسایی منابع، تحلیلگر سیستم خبره و یا طراحان همچنین اهداف و موضوع های سیستم را شناسایی می کنند. این کمک مفیدی است برای معرفی و صراحت مستندسازی اهداف بدلیل رویکردهای طراحی خاصی مانند جستجو اکتشافی، جستجو عرضی، جستجو عمقی و دلایل و استدلال های هدف گرا هستند.

مرحله مفهومی

وظیفه اصلی مرحله مفهومی ساخت نمودار مفاهیم کلیدی سیستم است و ارتباط پایه مفهومی برای سیستم نمونه تعریف می کند. اهداف کلیدی آن عبارتند از جدا کردن موتور استنتاج از دامنه مشکل، انجام مشکل به متا-مشکل ها، معرفی مفاهیم کلیدی و ارتباطات آنها با سیستم و تست مفاهیم کلیدی و ارتباطات آنها بوسیله چالش کشیدن آنها. برای اطمینان از اینکه هر حالت کلی آنها را پوشش می دهد.

مرحله فرموله کردن یا رسمی کردن

مرحله رسمی شامل نگاشت مفاهیم کلیدی، زیرمشکلات و ویژگی های جریان اطلاعات در طی ادراک به چندین نمایش فرموله بر اساس مهندسی دانش و ابزارهای حل مشکل و چارچوب های کاری نمایش دانش مجزا می شود. اهداف کلیدی شناسایی فضای راه حل، فضای فرضیه مدل زمینه ای و ویژگی داده ها هستند.

برای تعریف فضای ساختار فرضیه، طراحان و تحلیلگران سیستم باید مفاهیم را فرموله کنند و تعیین اینکه چطور آنها با هم ترکیب شوند تا به شکل یک فرضیه شوند. مفاهیم ارائه سرنخ در باره طبیعت فضا از قبیل اگر آن محدود است، اگر یک سلسله مراتب باید در نظر گرفته شود، اگر سطح معینی انتزاعی می توان به کار برد و اگر یک کلاس خاص از مفهوم باید تولید شود.

چنین تکنیک جستجوی تکنیک جستجوی کور، جستجوی اکتشافی وفضای حل انتزاعی اغلب استفاده می شود. تکنیک استدلال از قبیل، ساختن فرض، ساختن توجیه، و محدودیت تکنیک های هدف کمک به معرفی مدل اساسی فرآیند مورد استفاده برای تولید راه حل های در دامنه می کنند.

مرحله طراحی سیستم

ددر طول مرحله طراحی سیستم تحلیلگر یا طراح مشخص می کنند چگونه سیستم با ملزومات معرفی شده در طی مرحله سوم قبلی ملاقات خواهد کرد. توجه داشته باشید، با این حال طرح های نمایش داده شده مورد استفاده در دانش توصیفی متفاوت از روش های سنتی است.

مرحله توسعه سیستم

یک سیستم نمونه سیستم خبره در طی توسعه بوجود می آید. این مرحله مشابه مرحله توسه درچرخه عمر توسعه سیستم سنتی است.

مرحله تست و ارزیابی

در طی این مرحله سیستم نمونه ارزیابی می شود. این مرحله موازی با مرحله تست در چرخه عمر توسعه سیستم سنتی است. با این حال، علاوه بر ابزار های تست کردن و تکنیک های شرح داده شده، سیستم های خبره از تکنیک تست پویا استفاده می کنند که تایید کننده استدلال و یا فرآیند استنباط است.

مرحله تجدید نظر نمونه اولیه

یک سیستم خبره در طول زمان تکامل می یابد، برای تجدید نظر تقریبا ثابت فراخوانی می شود، یک خاصیت سیستم خبره اشتراک گذاری با اغلب نمونه های اولیه است. بر اساس نتایج آزمایش مرحله ازمایش ارزیابی، مفاهیم ارتباطات تصحیح می شوند. فضای راه حل، مدل و ویژگی های داده ها دوباره فرموله می شوند و سیستم دوباره طراحی می شود.

 

 

منبع: 

زواره، علی؛ کوچکی، امیر(2011). " معرفی سیستم های خبره و کاربردهای آن". اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامیپوتری و فناوری اطلاعات.

 

 

 

16 دی
اصول تبلیغات در اینستاگرام؛ راهنمای استفاده از اینستاگرام برای کسب‌وکارها

اصول تبلیغات در اینستاگرام؛ راهنمای استفاده از اینستاگرام برای کسب‌وکارها

نوشته شده توسط
منتشرشده در سایر مقالات

اینستاگرام که در ابتدا تصور می‌شد خواهرخوانده‌ی فیسبوک است، خیلی وقت است هویت مستقلی به خود گرفته است و توانسته در میان شبکه‌های اجتماعی طرفداران زیادی برای خود دست و پا کند. این شبکه‌ی اشتراک عکس در طول مسیری که پیموده دچار تغییر و تحولات زیادی هم شده و هم‌اکنون بعد از گذشت تنها چند سال به‌عنوان مهم‌ترین شبکه‌ی اجتماعی جهان شناخته می‌شود. وقتی صحبت از بازاریابی شبکه های اجتماعی می‌شود، اینستاگرام در صدر فهرست فرصت‌هایبازاریابی برای بسیاری از کسب‌وکارها قرار دارد. در مقاله‌ی امروز «چطور» می‌خواهیم به شما کمک کنیم، تا از ظرفیت اینستاگرام به‌عنوان یک مجرای بازاریابی نهایت استفاده را ببرید. ابتدا کمی در مورد خود اینستاگرام با شما صحبت می‌کنیم. سپس باهم بررسی خواهیم کرد که چه کارهایی می‌توان از طریق اینستاگرام برای بازاریابی موفق انجام داد و اصول تبلیغات در اینستاگرام را مورد بررسی قرار می‌دهیم. با ما همراه باشید.

 

چرا باید از اینستاگرام برای کسب‌وکار خود استفاده کنید؟

اولین دلیل برای استفاده از اینستاگرام به‌عنوان یک ابزار بازاریابی، رشد سریع تعداد کاربران این شبکه و وب‌سایت طی سال‌های اخیر است. همچنین باید اضافه کرد، ازآنجاکه اینستاگرام یکی از شبکه‌ها و اپلیکیشن‌های موبایلی است طبیعتا در دسترس تعداد بیشتری از کاربران قرار دارد. اینستاگرام در سال ۲۰۱۰ به‌عنوان یک شبکه‌ی اشتراک فیلم و عکس راه‌اندازی شد و در سال ۲۰۱۲ فیسبوک آن را خرید. در ابتدا اینستاگرام مکان پرطرفداری برای بلاگرهای دنیای مد و زیبایی بود و آنها از قابلیت اشتراک‌گذاری اینستاگرام جهت پست عکس‌های برندها و مزون‌های خود برای طرفداران‌شان استفاده می‌کردند، اما باید قبول کرد که اینستاگرام دیگر تنها ابزاری برای نمایش دنیای مد و زیبایی نیست. امروزه این پلتفرم اشتراک تصاویر یک مجرای بازاریابی جدی برای تمام صنایع محسوب می‌شود.

اگر قرار باشد بزرگ‌ترین شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های تماس و ارسال پیام را برحسب تعداد کاربران فعال ماهانه رتبه‌بندی کنیم، باید بگوییم اینستاگرام در رتبه‌ی هفتم قرار دارد. البته فیسبوک هنوز با سرویس مسنجر (Messenger) خود در صدر این فهرست قرار دارد.

 

اینستاگرام بالغ بر ۵۰۰ میلیون کاربر فعال دارد

اینستاگرام

اینستاگرام در تابستان ۲۰۱۶ با داشتن بیش از ۵۰۰ میلیون کاربر فعال به بزرگ‌ترین دستاورد خود رسید. اما باید دانست که ظرف دو سال گذشته این رقم دوبرابر شده است. بیش از ۳۰۰ میلیون نفر در‌حال‌حاضر از اینستاگرام به‌طور روزانه استفاده می‌کنند و روزانه بالغ بر ۹۵ میلیون پست در اینستاگرام گذاشته می‌شود.

آمار کاربران به‌خودی‌خود گویای این نکته است که اینستاگرام ظرفیت زیادی برای بازاریابی کسب‌وکارها از راه تبلیغات دارد، اما یادتان نرود که اینستاگرام یک شبکه‌ی اجتماعی مبتنی بر عکس و ویدئوست و از این جهت ضروری است که حساب اینستاگرام کسب‌وکار خود را بر قابلیت‌های بصری و تصاویر هم متمرکز کنید. هویت بصری روزبه‌روز برای کسب‌وکارها اهمیت بیشتری می‌یابد و از این جهت اینستاگرام واقعا پلتفرم ایدئالی برای این کار است و اعتبار و جایگاه کسب‌وکار شما را در بین مشتریان احتمالی بالا می‌برد. مهم نیست که کسب‌وکار شما چه اندازه است و آیا حضور جهانی دارد یا نه، فرصت استفاده از اینستاگرام به‌عنوان ابزاری برای بازاریابی مؤثر و برندسازی را نباید از دست بدهید.

سلطان جذب مخاطب

آمار و ارقام چند سال اخیر به‌روشنی حاکی از این است که تصاویر و ویدئوها نسبت‌به محتوای متنی ساده در بستر وب بیشتر می‌توانند مخاطب را درگیر کنند. درگیرکردن مخاطب در شبکه‌های اجتماعی از طرق مختلف نظیر لایک‌کردن، به‌اشتراک‌گذاشتن و کامنت‌نوشتن یکی از شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) است. طرفداران و فالورهایی که با محتوا درگیر شوند برای شرکت‌ها ارزشمند هستند و نشان‌دهنده‌ی عامل اساسی در افزایش آگاهی از برند است.

تحقیقات نشان داده‌اند که اینستاگرام به‌لحاظ درگیرکردن مخاطب در رتبه‌ی نخست قرار دارد. طی یک مطالعه که توسط Forrester انجام شد محققان به ارزیابی نرخ درگیری بزرگ‌ترین برندها در سراسر پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی پرداختند. آنها دریافتند که یک صفحه‌ی برند که یک میلیون طرفدار فیسبوکی دارد به ازای هر پست می‌تواند به طور میانگین ۷۰۰ کامنت، لایک و اشتراک‌گذاری کسب کند. این رقم برابر است با نرخ درگیری هفت درصد. توییتر، با داشتن تنها ۳۰۰ تعامل به ازای هر توییت نرخ درگیری پایین‌تری دارد.

اما در اینستاگرام، می‌توان به‌طور میانگین نرخ درگیری ۴٫۲۱ درصد را انتظار داشت که این رقم گویای این است که نرخ درگیری اینستاگرام ۵۸ برابر فیسبوک و ۱۲۰ برابر توییتر است. اینستاگرام شبکه‌ی نسل موبایل‌به‌دست‌ها هم درنظر گرفته‌ می‌شود. اهمیت استفاده از تلفن همراه در تمامی زمینه‌ها بسیار چشمگیر است اما وقتی پای بهینه‌سازی موتور جست‌وجو به‌میان می‌آید این اهمیت بیشتر می‌شود. نکته‌ی آخر در این رابطه این است که جوانان حضور نسبتا پررنگی در اینستاگرام دارند. این پلتفرم اشتراک‌گذاری ویدئو و عکس یکی از پرطرفدارترین اپلیکیشن‌ها در جهان است و به همین خاطر فرصت استثنایی را برای هدف‌گرفتن طیف جوان فراهم می‌کند.

 

چطور از اینستاگرام برای مقاصد تجاری استفاده کنیم؟

صفحه اینستاگرام نایکی

اینستاگرام برای تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها به‌عنوان یک اپلیکیشن تصویر دیجیتال عمل می‌کند و شما را قادر می‌سازد تا عکس‌ها و ویدئوها را با سایر کاربران اینستاگرام به‌اشتراک بگذارید. دانلود این اپلیکیش رایگان است و می‌توان آن را برای سیستم‌های عامل iOS و اندروید دانلود کرد. کاربران با آدرس ایمیل خود در اینستاگرام ساین‌آپ و اطلاعات پایه را در مورد خود وارد می‌کنند. بعد هم عکسی را روی پروفایل خود می‌گذارند. از سال ۲۰۱۲ می‌توان از طریق مرورگر وب هم وارد اینستاگرام شد. کاربران می‌توانند به‌طور مستقل از اپلیکیشن، از طریق وب پروفایل اینستاگرام را ایجاد کنند.

ساختار و مهم‌ترین ویژگی‌های اینستاگرام

اینستاگرام ساختار بسیار روشنی دارد: علاوه‌بر بارگذاری، ویرایش و به‌اشتراک‌گذاری عکس و ویدئو، یک صفحه شروع با فید خبری، یک صفحه با قابلیت جست‌و‌جو، هشدار و پروفایل هم دارد. اینستاگرام دارای قابلیت کامنت‌گذاری و لایک‌کردن عکس و ویدئوست. در ضمن، با دایرکت اینستاگرام می‌توان به‌طور خصوصی با فرد یا گروه مورد نظر چت کرد.

ویدئوها در اینستاگرام

در ابتدا اینستاگرام صرفا برای اشتراک‌گذاری عکس و تصویر بود اما بعدا قابلیت پست ویدئوها تا حداکثر ۱۵ ثانیه هم به آن افزوده شد. پس از مدتی به کاربران تجاری اجازه داده شد تا ویدئوهای ۶۰ ثانیه‌ای را هم پست کنند. از سال ۲۰۱۶ این گزینه برای کاربران خصوصی هم وجود دارد. بنابه نقل از خود شرکت اینستاگرام، این ویژگی بعد از انجام تحقیقات داخلی و مشخص‌شدن این نکته که کاربران روزبه‌روز وقت بیشتری را به تماشای ویدئوها در اینستاگرام می‌گذرانند به اینستاگرام افزوده شد. اینستاگرام یک ویژگی دیگر هم برای کاربران iOS دارد: ویدئوهای کلیپ‌‌های مختلف اینستاگرام را می‌توان به‌هم چسباند. اینستاگرام یک ویژگی جدید هم به نام My Story ارائه کرده است که به شما اجازه می‌دهد به‌طور موقتی چند تا ویدئوکلیپ کوتاه آپلود کنید که ۲۴ ساعت بعد به‌طور خودکار پاک خواهند شد.

 

طرح‌ها و فیلترها

طرح مربعی تصاویر یکی از ویژگی‌های مهم اینستاگرام است. عکس‌ها را تنها می‌توان به شکل مربع آپلود کرد؛ با اینکه اپلیکیشن‌هایی هم وجود دارند که می‌توان با استفاده از آنها عکس‌ها را باهم ترکیب و کولاژ درست کرد و آنها را پست نمود. اما اینستاگرام بیشتر به‌خاطر فیلترهای ساده‌ی خود برای ویرایش عکس شهرت دارد. کاربران می‌توانند از چندین فیلتر درون اینستاگرام و تنظیمات ویرایشی جهت ویرایش و روتوش عکس‌ها قبل از به‌اشتراک‌گذاری‌شان با دنیا استفاده کنند.

استریم اینستاگرام

تمامی عکس‌ها و ویدئوهایی که در اینستاگرام آپلود شده‌اند، مستقیما به استریم اینستاگرام (Instagram Stream)، که عملکرد مشابه فید خبری فیسبوک دارد می‌روند. در اینجا می‌توانید عکس‌های آپلودشده‌ی تمامی حساب‌های اینستاگرام را که آنها را فالو می‌کنید، علاوه‌بر پست‌های اسپانسرشده ببینید. الگوریتم اینستاگرام پست‌ها را براساس تاریخ آپلودشان مرتب می‌کند و از این بابت خیال‌ کاربر راحت است که آنچه را می‌بیند، بیشترین تناسب را بر حسب فعالیت حساب‌ها (کامنت، لایک و …) دارد. برخلاف الگوریتم فیسبوک که گاهی محتوا را کاملا فیلتر می‌کند، الگوریتم اینستاگرام پست‌ها را تنها بر اساس ترتیب نمایش‌شان نشان می‌دهد.

هشتگ‌های اینستاگرام

اینستاگرام، بنابه علایق و فعالیت‌های کاربران خود، حساب‌هایی را که ممکن است از آنها خوش‌شان بیاید به آنها معرفی می‌کند، اما قسمت جست‌و‌جوی اینستاگرام به کاربر اجازه می‌دهد تا برحسب برچسب‌ها یا عبارات کلیدی مطلب دل‌خواه خود را پیدا کند. درست همان‌طور که در توییتر صدق می‌کند، در اینستاگرام هم هشتگ‌ها نقشی کلیدی ایفا می‌کنند و به دسته‌بندی پست‌ها کمک می‌کنند. هشتگ‌ها تنها راهی هستند که می‌توانید با کمک آن مطالب خود را به کاربرانی که فالور شما نیستند، منتقل کنید.

لینک‌دادن به سایر پلتفرم‌ها

ازآنجاکه اینستاگرام بخشی از ابرشرکت فیسبوک است، لینک‌دادن حساب اینستاگرام با صفحه‌ی فیسبوک ساده است. این کار برای ایجاد فرانت متحدی از محتوا و نیز کمک به کاربران جهت یافتن دوستانی که از هر دو سرویس اینستاگرام و فیسبوک استفاده می‌کنند، مفید است. عکس‌های اینستاگرام را می‌توان مستقیما و به طور خودکار با فیسبوک، تامبلر، فلیکر، توییتر و سوارم به‌اشتراک گذاشت و بدین‌ترتیب طرفداران می‌توانند محتوای شما را در هر شبکه‌ای که بیشتر از آن استفاده می‌کنند ببینند. همچنین، دایرکت هم این امکان را برای شما فراهم می‌کند تا پیام‌های خصوصی را مستقیما برای کاربران ارسال کنید.

 

پروفایل اینستاگرام کسب‌وکار شما

بازاریابان می‌توانند برای کسب‌وکار خود بین پروفایل استاندارد و پروفایل ویژه‌ی اینستاگرام یکی را انتخاب کنند. در بخش دوم این مقاله، مراحل ایجاد پروفایل استاندارد را در اینستاگرام و نحوه‌ی تبدیل آن به حساب کسب‌وکار رسمی، تنها با چند کلیک با شما درمیان خواهیم گذاشت.

چطور پروفایل استاندارد بسازیم؟

صفحه لاگین اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اینستاگرام برای کاربران خصوصی و کسب‌وکارها رایگان است. می‌توانید آن را از گوگل‌پلی یا بازار دانلود کنید. پس از دانلود اینستاگرام از طریق سیستم عامل iOS یا اندروید باید برای ساخت پروفایل یک آدرس ایمیل و رمز عبور را وارد کنید. یکی از محاسن اینستاگرام سادگی آن است؛ برای ساخت یک پروفایل کامل فقط کافی است رمز عبور، یک شرح‌حال مختصر از خودتان و یک عکس پروفایل وارد کنید.

۱. نام کاربری

اگر قصد دارید از اینستاگرام برای مقاصد کسب‌وکار استفاده کنید نامی را انتخاب کنید که متناسب با کسب‌وکارتان باشد. توصیه می‌کنیم از نام برند یا شرکت خود استفاده کنید. نام کاربری شما بعدا زیر عکس پروفایل‌تان و روی پروفایل‌ ظاهر خواهد شد.

۲. شرح‌حال مختصر

دومین ویژگی مهم پروفایل شما شرح حالی مختصر حدودا ۱۵۰ کلمه‌ای است. نمی‌توان دستورالعمل خاصی برای این قسمت به شما ارائه داد اما توصیه می‌کنیم ازآنجا که فضای کمی برای شرح‌حال وجود دارد، بهتر است با کمترین کلمات سعی کنید دقیق و موجز، خود و شرکت‌تان را معرفی کنید. هرچه برند شما معروف‌تر باشد، نوشتن شرح‌حال مختصر هم ساده‌تر خواهد بود. برای نمونه شعار برند لوازم ورزشی نایکی (یکی از جذاب‌ترین و بهترین شعارهای تبلیغاتی دنیا) فقط سه کلمه است:‌ «فقط انجامش بده.» بسیاری از کسب‌وکارها از این فضا استفاده می‌کنند و هشتگ‌های مرتبط با برند خود را قرار می‌دهند تا کاربران اینستاگرام را تشویق به استفاده از آنها کنند و درعین‌حال نام شرکت‌شان را هم ذکر می‌کنند (توصیه می‌کنیم حداکثر سه هشتگ را ذکر کنید).

همچنین در قسمت شرح‌حال، لینک‌دادن به وب‌سایت شرکت‌تان هم توصیه می‌شود. در واقع اینجا تنها مکانی است که می‌توانید به وب‌سایت‌های خارج از اینستاگرام لینک بدهید. پس از آن استفاده کنید. ازآنجاکه اینستاگرام بخش جداگانه‌ای را برای ذکر ضوابط و اصول شرکت‌تان ارائه نمی‌کند، بهتر است از این قسمت اینستاگرام برای لینک‌دادن به صفحات وب‌سایت‌تان که اصول، عملکردها و فعالیت‌های شرکت‌تان در آن درج شده، استفاده کنید.

 

۳. تصویر پروفایل

وقتی نوبت به انتخاب عکس پروفایل می‌رسد، اکثر کسب‌وکارها ترجیح می‌دهند لوگوی برند خود را انتخاب کنند. اگر شما چیزی شبیه این را درنظر دارید، باید به‌خاطر داشته باشید که پروفایل سایر شبکه‌های اجتماعی‌تان هم باید مانند پروفایل شبکه‌ی اینستاگرام‌تان باشد. علت این یکنواختی در تصاویر پروفایل‌های شبکه‌های اجتماعی‌تان این است که تصویر برندتان در ذهن مخاطبان و کاربران جا بیفتد. کاربرانی که به صفحه‌ی ورود اینستاگرام شما می‌آیند، با دیدن تصویر برندتان فورا شما را می‌شناسند و این بدین معنی است که عکس پروفایل شما حتما باید قالب مناسبی داشته باشد و تمام اطلاعات مورد نیاز به‌روشنی گفته شود و در معرض عموم قرار داشته باشند.

در رابطه با کیفیت تصاویر باید یادتان باشد که عکس پروفایل اینستاگرام روی وب هم دیده می‌شود. بنابراین باید رزولوشن بالایی داشته باشد تا شطرنجی نشود. اگر در مورد رزولوشن عکس پروفایل خود مطمئن نیستید، بهتر است عکس بزرگ‌تر با رزولوشن بالاتر انتخاب کنید؛ با اینکه عکس پروفایل اینستاگرام در تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها به‌طور میانگین با ۱۰۰ پیکسل نمایش داده می‌شود.

تنظیمات مهم

پس از ساخت پروفایل اینستاگرام برای کسب‌وکار خود، باید نگاهی به ویژگی‌های اصلی‌ای بیندازید که در اختیارتان قرار دارد. یکی از این ویژگی‌های اصلی فعال یا غیرفعال‌کردن هشدارهاست. این هشدارها به‌روزرسانی لایک‌ها، کامنت‌ها، فالورها و منشن‌های جدیدتان را در زمان آنی به شما ارائه می‌کنند. بدین ترتیب شما قادر خواهید بود تا به‌روزرسانی‌ها را با سرعت بیشتری پاسخ دهید و به طرفداران و فالورهای شما اجازه می‌دهد تا بدانند که شما برای حساب اینستاگرام خود ارزش قائل هستید.

همان‌طور که در سایر شبکه‌های اجتماعی صدق می‌کند، فعال‌بودن در اینستاگرام و افزایش تعامل مستمر خود با فالورها بسیار حائز اهمیت است. بدون انجام این کارها خواهید دید که فعالیت‌هایی که در راستای بازاریابی شبکه‌ی اجتماعی در اینستاگرام انجام داده‌اید، بی‌فایده بوده‌اند.

گام‌های نخست

حالا که پروفایل خود را باموفقیت ساختید، وقت آن است که گام‌های نخست را برای آشنایی با کارکردهای اینستاگرام بردارید. شما باید به رقبایتان به چشم منبع الهام بنگرید و از حضور آنها در اینستاگرام انرژی بگیرید و حضوری فعال داشته باشید. در‌عین‌حال باید تأثیرگذاران و افرادی که حرف آنها در صنعت‌تان تأثیرگذار است، شناسایی کنید.

این نکته‌ی اصلی باید یادتان باشد: هر وقت خواستید با دیگران گفت‌وگو برقرار کنید، باید پست‌های آنها را قبلا لایک کرده و زیرشان کامنت نوشته باشید. برای اینکه این کار را راحت‌تر انجام دهید برچسب‌ها و کلمات کلیدی مربوط را جست‌و‌جو کنید. از فعالیت‌های دیگران در اینستاگرام الهام بگیرید و تمام موضوعات جذاب برای گروهی را که هدف‌گذاری کرده‌اید، کشف کنید. می‌توانید از ابزارهای مختلفی استفاده کنید که به شما کمک می‌کنند، هشتگ‌های مناسب را شناسایی کنید. هشتگ‌ها معمولا بنیاد اینستاگرام هستند. به این خاطر در بخش دوم این مقاله بیشتر در مورد آنها حرف خواهیم زد.

 

کسب‌وکار اینستاگرامی:‌ چطور به‌عنوان یک شرکت از اینستاگرام استفاده کنیم؟

هشتگ لایک

در تابستان ۲۰۱۶ اینستاگرام کسب‌وکار اینستاگرامی (Instagram Business) را راه‌اندازی کرد. تنها با چند کلیک و افزودن اطلاعات اضافی می‌توانید هر پروفایل استانداردی را به یک حساب کسب‌وکار اینستاگرامی تبدیل کنید. این اولین بار در تاریخ اینستاگرام است که پروفایل‌های کاربران خصوصی این‌قدر متفاوت شده است.

دلایل داشتن پروفایل‌ اینستاگرام برای کسب‌وکارتان

مزیت داشتن یک پروفایل کسب‌وکار در اینستاگرام عمدتا در این است که می‌توانید اطلاعات تماس از قبل آماده‌شده را در اختیار مخاطبان قرار بدهید و مسیر مستقیمِ تماس با تیم خود را برای کاربران فراهم کنید. می‌توانید بدون استفاده از ابزار شخص ثالث آمار مورد نظر را برای سنجش موفقیت پست‌ها و کمپین های تبلیغاتی به‌دست آورید. در تنظیمات حساب عادی، اینستاگرام اطلاعات اندک و ارزشمندی را در رابطه با مکان و اصلیت کاربران یا دسترسی به پست‌ها ارائه می‌کند. اما با آمار کاربران، می‌توانید در رابطه با کاربران خود بسیار بیشتر از اینها اطلاع پیدا کنید. همچنین گزینه‌ی تبلیغات هدف‌گیری شده و تبلیغ پست‌های تکی برای به‌حداکثررساندن بازدیدها وجود دارد.

تبدیل پروفایل استاندارد اینستاگرام به یک پروفایل کسب‌وکار اینستاگرامی بسیار ساده است، اما قبل از همه‌چیز به پروفایل فیسبوک قبلی نیاز است. هر کسی که می‌خواهد بر روی اینستاگرام یک صفحه کسب‌وکار راه‌اندازی کند باید یک فن‌پیج فیسبوک هم داشته باشد و پروفایل اینستاگرام را با مدیر کسب‌وکار فیسبوک (Facebook Business Manager) هماهنگ کند.

 

تبدیل یک پروفایل استاندارد به یک پروفایل کسب‌وکار

وقتی حساب اینستاگرام خود لاگ‌این کردید، Switch to Business Profile را در گزینه‌های حساب‌تان پیدا کنید. این گزینه آنچه را که ابزار کسب‌وکار اینستاگرامی (Instagram Business Tools) نام دارد باز خواهد کرد.

اولین چیزی که از شما درخواست می‌شود این است که پروفایل خود را به فیسبوک متصل کنید. همان‌طور که قبلا ذکر کردیم داشتن پروفایل کسب‌وکار در فیسبوک برای استفاده از اینستاگرام برای مقاصد کسب‌وکار الزامی است.

مراحل بعدی شما را ملزم می‌کنند اطلاعات تماس را اضافه کنید. شما باید آدرس کسب‌وکار، شماره‌ی تلفن و آدرس ایمیل خود را ارائه کنید. یک ویژگی جدید و مهم در پروفایل کسب‌وکار دکمه‌ی فراخوان‌ برای عمل (CTA) است که می‌توان از آن برای ارتباط با کاربران از طریق تلفن یا از طریق SMS استفاده کرد. اگر آدرس کسب‌وکار خود را که فرض می‌کنیم رستوران است، در اختیار کاربران قرار دهید می‌توانید یک برنامه‌ریز مسیر را هم در نشانی بگنجانید که به‌طور خودکار نشانی رستوران‌تان را از اینستاگرام در نقشه‌ی گوگل (Google Maps) باز می‌کند.

یک ویژگی دیگر که تنها در کسب‌وکار اینستاگرامی وجود دارند، آمار اینستاگرام (Instagram Statistics) است. این ویژگی تحلیلی از پست‌های تکی، آمار و فالورها را در اختیار کسب‌وکارها قرار می‌دهد. سومین ویژگی که قبلا آن را ذکر کردیم، گزینه‌ی افزایش مصنوعی بازدید پست‌هایتان است. تمام پست‌ها را می‌توان به تبلیغات اسپانسرشده‌ای تبدیل کرد که کاربران معینی را در اینستاگرام هدف گرفته‌اند. مهم‌ترین نکته در اینجا این است که CTA پست‌های اسپانسرشده به‌شکل رزرو یا نقطه‌ی تماس است. این ویژگی تنها ویژگی کسب‌وکار اینستاگرامی است که رایگان نیست.

بدون استراتژی پست نگذارید

پس از ساخت حساب کسب‌وکارتان، حتما برای‌تان چندین سؤال مطرح شده که پاسخ می‌دهیم: چطور تصویر مناسبی از شرکت خود ارائه کنم؟ بازاریابی شبکه‌های اجتماعی در اینستاگرام چطور انجام می‌شود؟ چه چیزهایی را می‌توانم به مشتریان بالقوه‌ی خود نشان دهم؟ قرار است پست‌ها را با چه کسانی به‌اشتراک بگذارم؟ با بازار هدف خود چطور صحبت کنم؟

پاسخ به همه‌ی این سؤالات مهم است چراکه مانند هر مقیاس بازاریابی دیگر، بازاریابی در اینستاگرام برای موفقیت مستلزمبرنامه ریزی راهبردی است. برای اینکه بدانید چطور می‌توانید راهبرد محتوایی مناسب را انتخاب کنید، برند خود را در اینستاگرام باموفقیت در معرض نمایش بگذارید، گروه کاربران مورد نظر خود را مستقیما هدف بگیرید و آنها را به فالورهای خود تبدیل کنید.

 

منبع: چطور

05 دی
هارپ چیست و چه کاربردهایی دارد؟

هارپ چیست و چه کاربردهایی دارد؟

نوشته شده توسط
منتشرشده در سایر مقالات

هارپ چیست؟

هارپ یک پروژه تحقیقاتی است که در اظهر برای بررسی و تحقیق درباره لایه یونسفر و مطالعات معادن زیرزمینی با استفاده از امواج رادیویی تاسیس شده است. ولی در واقع پروژه ای با تکنولوژی جنگ ستارگان به منظور کامل کردن یک سلاح جدید پایه گذاری گردیده است.

نیکلا تسلا اولین نظریه پرداز هارپ در سال 1912 میلادی در ارتباط با این سیستم نظیاتی را بیان کرد و بعدها دکتر برنارد ایستلاند سیستم هارپ را اختراع کرد. تسلا در فکر بر افروخته کردن اتمسفر بود. وی جریان متناوب فناوری رادیویی با فرکانس لالا و ارنژی آزد را توسعه داد و آن را با فرکانس بالا و فرکانس پایین آزمایش کرد و از امواج الکترومغناطیسی استفاده نموده و نظریه ای داد که بتوان جو زمین را تغییر داد و بتوان سپری در اطراف کره زمین ایجاد کرد تا زمین را به دو قسمت تقسیم کرد؛ ابتدا تسلا توانست برق را تا راتفاع 42 کیلومتری انتقال دهد، بعدا در سال 1985 میلادی ایستلاند طرح هایی ارائه کرد. برنارد ایستلاند با کمک مالی شرکت که در پس پرده آن، نیروی دریایی و هوایی آمریکا بودند این سستم را به نام خود ثبت کرد. در واقع جرقه های فکری برای اختراع این سیستم در ابتدا این گونه بود که با ارسال نیرو الکتریکی به زیردریایی ها در اعماق دریا، انتقال برق بدون استفاده از کابل در آغاز 48 آنتن 20 متری و هر آنتن به فرستنده ای به قدرت یک میلیون وات وصل بود. قدرت نهایی به یک میلیارد وات و 360 آنتن و فرستنده توسط 6 توربین به قدرت 3600 اسب بخار داشت.

تکنولوژی هارپ پروژه مشترک نیروی هوایی، دریایی و سازمان ناسای آمریکا است و در حقیقت، بخشی از نسل جدید سلاح های پیشرفته این کشور محسوب می شود. این پروژه، متشکل از سیستمی از آنتن های بسیار قدرتمندی است که توانایی خلق تغییرات محلی کنترل شده در سطح یون کره را دارند.

دکتر نیکلاس بگیج دانشمند برجسته آمریکایی از مخالفین جدی و از جمله افرادی است که در پی دامن زدن به مخالفت های عمومی علیه این برنامه است. هارپ را اینگونه توصیف می کند: هارپ، تکنولوژی است که بر پایه انتشار امواج رادیویی فوق العاده قدرتمند بنا شده است، امواجی که انعکاس یافتن شان به سطح یون کره یا همان سطح فوقانی جو، سبب گرم شدن و بالا رفتن سطح آن می شود. در چنین شرایطی است که امواج الکترومغناطیسی ارسال شده، به زمین بازگشت نموده و در هر موجود جان دار و بی جان نفوذ می کند.

دکتر روسالی برتل، هارپ را به مثابه بخاری غول آسایی بر می شمارد که می تواند به اختلالاتی عظیم در سطح یون کره دامن زده و نه تنها حفره هایی عظیم را خلق کند لکه شکاف هایی طویل نیز در این سطح محافظ زمین که مانع اصلی برای هجوم اشعه های مرگبار جوی است، ایجاد نماید.

طبق نظر دکتر برتل، هارپ بخشی از نظام یکپارچه تسلیحاتی آمریکا است که به نحوی بالقوه دربرگیرنده پیامدهای مخرب زیست محیطی می باشد. وی در این باره می گوید: این پروژه محصول پنجاه سال تلاش جدی برای نیل به اهدافی است ویرانگر که در راستای درک و نیز کنترل بر لایه های فوقانی جو شکل گرفته است.

هارپ در حقیقت بخشی جداناپذیر از تاریخ طولانی تحقیقات فضایی و ماهیت و رویکردی نظامی است که پیامدهای آن و نیز توسل به پروژه هایی از این دست می توانند هشدادهنده و هراس انگیز باشد. تلفیق این پروژه با آزمایشگاه های فضایی و موشک های موجود با هدف وارد ساختن میزان عظیمی از انرژی، می تواند تاثیری همپای یک بمب اتمی داشته باشد.

برخی از کاربردهای هارپ

 • ایجاد موج ELF با فرکانس 1 تا 20 هرتز به یونوسفر، که با برخورد امواج هارپ تولید شده و سپس به زمین فرستاده شود و تا اعماق 35 کیلومتری زمین نفوذ نماید که پس از برخورد به لایه های مختلف زیرزمینی تولید صدا نموده و در پی آن ایجاد زلزله نماید. برای مثال 30 دقیقه قبل از زلزله سیچوان در چین در سال 2008، واکنش گذاختگی یونوسفر در آسمان مشاهده شده و در پی آن زلزله هولناک 8 ریشتری در آنجا وقوع پیوست.
 • با قابلیت تکنولوژی “ترموگرافی” می تواند کلیه اطلاعات معدن های زیرزمینی کره زمین را در اعماق کم شناسایی کند وکلیه تاسیسات زیرزمینی کشورهای دیگر را دقیقا زیر مطالعه قرار دهد.
 • ایجاد سونامی، خشکسالی، آتش فشان، سیل، طوفان هایی نظیر طوفان کاترینا در نیواورلئان طوفان گانو در عمان.
 • انتقال نیروی برق از محل تاسیسات هارپ به نقطه دیگر از زمین و هم چنین انتقال برق از زمین به ماهواره ها
 • ایجاد اختلال و کنترل فرکانس های نروری مغز در سطوحی به وستعت شهر های و کنترل انسان ها از راه دور و ایجاد غش وتلدی وهم در مغز انسان ها
 • ایجاد اختلال در جریان برق و قطع برق شهری و اختلال در کار کامپیوتر جت های جنگنده، کشتی ها، زیردریایی ها و غیره
 • ایجاد انفجارهای عظیم زیرزمینی با قدرت بمب های اتمی و بدون تولید اشعه های رادیواکتیو
 • اختلال در عملکرد طبیعی آیونوسفر که چرخش زمین را در کنترل خود دارد. احتمال می رود که در صورت دستکاری های متناوب تاثیراتی در کنترل دارد. احتمال بسیار می رود که در صورت دستکاری های متناوب تاثیراتی در حرکت جرخشی زمین ایجاد گردد. بدین صورت که یا چرخش را سرعت بخشیده و یا کند نماید.
 • ایجاد دیوارهای رادیویی ضد هواپیما و ضد موشک
 • هارپ می تواند با یک عملکرد کلیه کامپیوترهای یک هواپیما رر از فواصل دور از کار انداخته و آن را سقوط دهد.

 

 

منابع:

دکتر حجت مهکویی و شهلا حسنی. ” هارپ چیست؟: تکنولوژی سازنده یا مخرب”. سپهر، دوره بیست و دوم، شماره هشتاد و هفتم.

عزتی،عزت الهی(1389)؛ استراتژی و ژئواستراتژی جزوه درسی دورهی دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.

28 آذر
کاربردهای واقعیت افزوده

کاربردهای واقعیت افزوده

نوشته شده توسط
منتشرشده در سایر مقالات

واقعیت افزوده

تكنولوژي واقعيت افزوده حدودا از سال 1990 تا كنون در زمينه هاي داروسازي، نظامي، رباتيك، توريست و اخيرا در شبكه هاي اجتماعي و آموزش و پرورش مشغول به فعاليت مي باشد. (Matt Bower, 2013) 

چند نمونه از برنامه هايي كه از واقعيت افزوده استفاده مي كنند به صورت خلاصه عبارتند از ترجمه يك زبان به زبان ديگر، جايگزين كردن يك بناي مخروبه قديمي با حالت ترميم شده و شكل اوليه بنا ، تغيير تصوير افراد با استفاده از zombie booth و... (Heimo, 2014) 

اگر به صورت كلي به بررسي برنامه هايي كه در آن ها از واقعيت تركيبي استفاده مي گردد بپردازيم، مي توان گفت در اين زمينه فعاليت هاي فراواني صورت گرفته است كه به مواردي از آن ها اشاره خواهيم كرد. يكي از مهم ترين زمينه هايي كه در آن از تكنولوژي واقعيت تركيبي  استفاده مي گردد، آموزش هاي نظامي در موقعيت هاي حساس مي باشد. از جمله نرم افزارهايي كه در اين زمينه طراحي شده است MR MOUT نام دارد كه قابليت شبيه سازي حداكثر اعمال و ترفند هاي نظامي واقعي را دارد، به طوري كه مهارت استفاده كنندگان را تا حد قابل توجهي افزايش مي دهد. (Hughes, 2005) 

از طرفي نرم افزاري به نام MR Sea جهت شبيه سازي موزه براي كودكان طراحي شده است كه البته در مقياس بزرگ اين طراحي صورت گرفته و به گونه اي است كه حس واقعي حضور در يك موزه را براي كاربر تداعي مي كند. با اينكه اكثر برنامه هايي كه از واقعيت تركيبي استفاده مي كنند، بصري هستند اما مي توان ساير حواس را نيز با اين تكنولوژي تركيب كرد، همانطور كه امروزه به عنوان مثال جهت القاي حس لامسه از لرزش و... استفاده مي شود. (Hughes, 2005) 

حال با بررسي خاص تكنولوژي واقعيت افزوده مي توان گفت  به طور كلي هدف واقعيت افزوده ارتقا سطح درك و توانايي كاربر با استفاده از اشياي مجازي سه بعدي است كه به تصاوير دنياي واقعي افزوده مي شوند و مفهوم آن ها را به وضوح بيان مي كنند. (Yuen, 2011) از اين جهت نرم افزارهاي واقعيت افزوده از گذشته دور به چند دسته اصلي تقسيم بندي مي شوند كه عبارتند از:  

پزشكي

استفاده از تكنولوژي واقعيت افزوده در پزشكي بسيار حائز اهميت و موثر مي باشد، به طوريكه از اين ابزارها مي توان هم در زمينه آموزش پزشكان و يا دانشجويان و هم به عنوان ابزار كمكي در اتاق عمل استفاده كرد. برتري اين تكنولوژي نسبت به روش هاي سنتي از اين جهت است كه سبب بالا رفتن دقت و تمركز بيشتر پزشك در حين عمليات مي شود، زيرا در بسياري از مواقع شكاف مورد نياز بر روي بدن جهت انجام عمليات بايستي كوچك باشد و با استفاده از ابزارهاي واقعيت افزوده در اين شرايط مي توان دقت عمل را تا حد زيادي افزايش داد. (Azuma, 1977) در واقع اين ابزارها در تمامي مراحل قبل، بعد و در حين عمل به كمك پزشك مي آيند. به عنوان مثال مي توان از اين تكنولوژي به صورت تركيبي با حس لامسه استفاده كرد، به طوريكه به كمك آن پزشك بتواند مكان دقيق يك تومور مغزي و يا دردي كه بيمار از آن رنج مي برد را تشخيص دهد، كه بسيار كمك كننده خواهد بود و خطاي ممكن در عمليات را تا حد زيادي كاهش مي دهد.  (Yuen, 2011) همچنين با استفاده از اشعه X اين امكان به پزشك داده مي شود تا به راحتي به اعضاي دروني بيمار دسترسي داشته و راجع به درمان وي تصميم گيري نمايد. (Yuen, 2011) (Azuma, 1977)

توليد و تعمير محصولات 

استفاده از واقعيت افزوده در توليد، تعمير و نگهداري محصولات در بخش هاي صنعتي سبب كاهش هزينه ها، صرفه جويي در زمان و استفاده بهينه تر از مكان مي شود. به عنوان مثال شركت بويينگ چندين سال است كه به كاركنان فني خود كه در بخش سيم بندي و برق هواپيما ها فعاليت مي كنند، امكان استفاده از ابزارهاي واقعيت افزوده را فراهم مي آورد. (Azuma, 1977) همچنين استفاده از اين تكنولوژي در بخش هايي كه خطا در آن ها بايد حداقل باشد، اهميت خود را بيشتر نشان مي دهد. (Matt Bower, 2013)

نمونه اي ديگر از اين دسته نرم افزارها توسط شركت بزرگ و مطرح توليدكننده اتومبيل BMW به كار گرفته شده است، به گونه اي كه تمامي مراحل نگهداري، تعمير و پشتيباني از محصولات با استفاده از ابزارهاي واقعيت افزوده صورت مي گيرد.

 

تصويرسازي و نمايش 

يكي از استفاده هاي اصلي كه از اين تكنولوژي مي شود جهت تصويرسازي، نمايش و تفسير اشياي گوناگون و حتي انسان ها مي باشد. به عنوان مثال براي آگاهي از بخش هاي مختلف يك دستگاه پيچيده، مي توان با استفاده از برنامه واقعيت افزوده با اشاره كردن به هر بخش دستگاه به اطلاعات مربوط به آن دست يافت. همچنين مي توان با استفاده از پوشش هاي خاص واقعيت افزوده براي انسان ها، اطلاعات خصوصي و عمومي را در رابطه با آن ها بدست آورد. (Azuma, 1977) همچنين اين ابزارها با استفاده از اشعه X امكان مشاهده بخش هاي داخلي يك بنا را به كاربر مي دهند، حال اين بخش ها هم مي تواند شامل اطلاعاتي    باشد كه با چشم قابل رويت نيستند و هم اطلاعاتي كه از خارج بنا قضد دسترسي به آن ها را داريم. (efraim turban, 2013) در مجموع اين نوع نرم افزارها در مكان هايي كه ديد كافي و دقيق وجود ندارد بسيار مناسب مي باشند. (Azuma, 1977) 

از جمله ديگر برنامه هايي كه از آن ها در جنبه سرگرمي استفاده مي گردد SekaiCamera و  StreetTag هستند كه به كاربر امكان نوشتن متن و طراحي بر روي ديوارها را از هرنقطه اي از جهان مي دهد به صورتي كه ساير افراد نيز از آن ها مطلع می گردند. (Matt Bower, 2013)

معماري و ساخت 

در اين زمينه نيز از واقعيت افزوده استفاده هاي متعددي مي شود كه تاثير بسزايي در كاهش هزينه ها و صرفه جويي در زمان دارد. به عنوان مثال براي مشاهده حالت اوليه يك بناي تاريخي كه در حال حاضر مخروبه مي باشد، مي توان از اين برنامه ها بهره برد. طبق شكل 6 كه نرم افزار cityViewAR را نمايش مي دهد. (2012Billinghurst, ) همچنين جهت پيشبيني و تصويرسازي يك بنا كه هنوز ساخته نشده است نيز مي توان از اين تكنولوژي بهره برد. (Yuen, 2011) روش كار اين گونه برنامه ها به اين صورت است كه با استفاده از ابزارهاي مكان يابي و حسگرهاي خاص، مكان دقيق كاربر مشخص مي گردد و برنامه از ديد كاربر اشكال ديجيتالي مربوط به بناي اوليه را به تصوير واقعي مي افزايد. (Billinghurst, 2012)

سرگرمي و بازي ها 

يكي ديگر از زمينه هاي فعاليت واقعيت افزوده در طراحي بازي ها و سرگرمي است. بازي هايي همچون  butterflies به كاربر حس دنبال كردن و برخورد با اشياي گرافيكي (پروانه ها و توپ ها) در دنياي واقعي پيرامون را مي دهند. اين گونه كه كاربر با استفاده از دوربين گوشي خود مي تواند اين اشيا را در فضاي پيرامون خود مشاهده نمايد. در واقع بازي هاي طراحي شده با استفاده از اين تكنولوژي، به كاربر حس پويايي القا مي كنند. (Matt Bower, 2013) از جمله ديگر فعاليت هايي كه در اين زمينه صورت گرفته، برگزاري كنسرت و برپايي نمايشگاه آثار هنري به صورت مجازي و اينترنتي در نقاط مختلف جهان است كه هزينه ها را تا حد بسيار زيادي كاهش مي دهد. (Yuen, 2011)  

استفاده بسيار جالب ديگري كه از اين تكنولوژي مي شود در صنعت سينما و ساخت فيلم است، به اين صورت كه به جاي استفاده از صحنه هاي واقعي و ساخته شده، از صحنه ها و نماهاي مجازي استفاده مي گردد. به عنوان مثال بازيگر در يك فضاي مجازي كامپيوتري كه به شكل يك حلقه در حال گردش طراحي شده است در حال دويدن مي باشد. البته به مرور زمان استفاده از اينگونه برنامه ها در اين زمينه پيشرفت كرده و به گونه اي تعاملي صورت مي گيرد، به اين معنا كه اشياي مجازي نسبت به حركات اجسام واقعي واكنش نشان مي دهند. (Azuma, 1977) 

از طرفي از اين تكنولوژي به صورت كارامد در موزه ها نيز استفاده مي گردد. به اين صورت كه مثلا با استفاده از واقعيت افزوده بازديد كنندگان مي توانند تصوير اصلي حيواناتي كه منقرض شده اند و در حال حاضر وجود خارجي ندارند را مشاهده نمايند. در بسياري از موزه ها استخوان هاي دايناسورها را به نمايش مي گذارند، حال اگر بتوان با برنامه هاي واقعيت افزوده تصوير اصلي دايناسورها را مشاهده نمود، تاثير آن بسيار بيشتر خواهد بود.  

همچنين استفاده بسيار وسيعي كه از اين تكنولوژي در شبكه هاي اجتماعي مي شود را نمي توان ناديده گرفت، با توجه به رشد روزافزون استفاده از آن در وسايل همراه و تلفن هاي هوشمند. 

 

عمليات نظامي هوايي  

در گذشته در هليكوپترهاي نظامي براي بدست آوردن مختصات و مشخصات مكان هاي مختلف منطقه نظامي از ابزارهايي به نام نمايشگر بالاي سر استفاده مي گرديد كه در برخي شرايط خاص كه دامنه ديد كم مي شد كارايي لازم براي شناسايي نقاط مختلف را نداشتند. ابزار واقعيت افزوده مطرحي كه امروزه در اين زمينه از آن استفاده مي گردد نمايشگر برروي سر مي باشد كه شباهت زيادي به ابزار مرسوم در اين زمينه دارد و با استفاده از اين تكنولوژي دقت و كارايي را در عمليات نظامي به شدت افزايش مي دهد. (Yuen, 2011) (Azuma, 1977) 

همراه سفر 

از واقعيت افزوده به عنوان يك ابزار راهنما وكمكي در سفر نيز استفاده مي گردد. درواقع در اين گونه نرم افزارها هدف، راهبري و مكان يابي كاربر بر اساس نياز وي و با توجه به مكان كنوني او مي باشد. واقعيت افزوده مبتني بر مكان6 يكي از مهم ترين انواع واقعيت افزوده است كه در اين زمينه كاربرد دارد. به عنوان مثالي از اين گونه نرم افزارها مي توان به wikitude اشاره كرد كه  اطلاعاتي را در رابطه با مكان هاي ديدني، رستوران ها و... در اختيار كاربر قرار مي دهد. همچنين راهنمايان تورهاي مسافرتي نيز مي توانند از واقعيت افزوده براي جلب نظر توريست ها استفاده كنند، به اين صورت كه با استفاده از نرم افزارهاي مربوطه حالت اوليه بناهايي كه تخريب و يا به مرور زمان نابود شده اند را به علاقه مندان نشان دهند و اطلاعات آن ها را تكميل نمايند. يكي از نرم افزارهاي مربوطه در اين زمينه ARCHEOGUIDE نام دارد. (Lee, 2012)

همچنين از جمله برنامه هاي مطرحي كه در اين زمينه وجود دارند عبارتند از نرم افزارهايي كه اطلاعاتي راجع به مكان ياموجوديت خاصي را در اختيار كاربر قرار مي دهند، از قبيل اطلاعات بانك هاي موجود در يك محدوده و يا اطلاعات پرواز يك هواپيما. (Matt Bower, 2013) همچنين توليدكنندگان اتومبيل در تلاش اند با استفاده از اين تكنولوژي راهبري اتومبيل ها و هدايت آن ها را با استفاده از واقعيت افزوده انجام دهند، مانند كاري كه در عمليات نظامي و بر روي هليكوپترها صورت می گیرد (Yuen, 2011) .

 

 

منابع:

 • Matt Bower with Cathie Howe, Nerida McCredie, Austin Robinson & David Grover AUGMENTED REALITY IN EDUCATION – CASES, PLACES,AND POTENTIALS [Conference]. - [s.l.] : IEEE 63rd Annual Conference International Council for Educational Media (ICEM), 2013
 • Heimo Olli I.Kimppa, Kai K.Helle, Seppo.Korkalainen, Timo.Lehtonen, Teijo Augmented Reality – Towards an Ethical Fantasy? [Conference]. - turku : IEEE, 2014. - 978-1-4799-4992-2/14/$31.00.
 • Hughes Charles E, Stapleton, Christopher B, Hughes, E, Smith, Eileen M Mixed Reality in Education,Entertainment and Training [Conference] // IEEE Computer Society. - florida : [s.n.], 2005. [9] Justin A, Miller, R A Virtual Environment for Teaching Social Skills: AViSSS [Conference] // computer society. - 2009.
 • Yuen Steve Chi-yin, Johnson, Erik Augmented Reality : An Overview and Five Directions for AR in Education [Journal]. - mississippi : Journal of Educational Technology Development and Exchange , 2011. - 1 : Vol. 4.
 • Azuma Ronald T A Survey of Augmented Reality [Journal]. - malibu : Teleoperators and Virtual Environments, 1977. - august : Vol. 4.
 • efraim turban linda volonino, gregory wood Information technology for management (9th edition) [Book]. - united states of america : Don Fowley, 2013
 • Billinghurst Mark Augmented Reality in the Classroom [Conference] // IEEE computer society. - canterbury : [s.n.], 2012.
22 آذر
تعامل در نظام های بازیابی اطلاعات

تعامل در نظام های بازیابی اطلاعات

نوشته شده توسط
منتشرشده در سایر مقالات

نظام های بازیابی اطلاعات و بحث تعامل:

نظام های بازیابی اطلاعات با هدف فراهم آوردن زمینه لازم برای پاسخگویی به جستجوهای کاربر از طریق ارجاع به مدارک مربوط، طراحی می گردند. در چنین محیطی، مجموعه ای از مدارک مانند کتاب ها، مقاله ها، گزارش های تحقیقاتی و ... به اضافه گروهی از کاربران وجود دارد (مهراد و کلینی، 1386). ارزیابی نظام های بازیابی اطلاعات و نیز ارزیابی فناوری اطلاعات پیشرفته به طور قابل توجهی به یکدیگر وابسته اند. به لحاظ تاریخی، پژوهش در نظام های بازیابی اطلاعات در دهه 1950 و 1960 به عنوان گروهی از نظام های پردازشی، آغاز شد. به دلیل تجانس های موجود میان علوم رایانه و فناوری های ارتباطی، مسئله تعامل در دهه 1970 وارد حوزه بازیابی اطلاعات شد (Spink and Goodrum, 1996).

امروزه بحث تعامل میان کاربران و نظام های بازیابی اطلاعات، به منزله نشان اصلی فرآیند بازیابی اطلاعات قلمداد می شود. بحث تعامل چنان در مباحث عملیاتی بازیابی اطلاعات جایگاه خود را تثبیت کرده و تبدیل به جزء جدایی ناپذیر آن شده است که بحث بازیابی اطلاعات بدون در نظر گرفتن مسئله تعامل، غیرممکن و فاقد اعتبار است. بنابراین، نه تنها فناوری به تنهایی، تعامل انسان و نظام (انسان و فناوری یا انسان و رایانه) نیز جنبه مهم و حیاتی فرآیند بازیابی اطلاعات و به تبع آن کتابخانه های دیجیتالی است  (

از اواسط قرن بیستم، بیشتر تلاش ها در زمینه ارتقاء بازیابی اطلاعات، بر روی روش های تطابق متون با بازنمون های پرسش متمرکز شدند. اما در چند سال اخیر، پژوهشگران توجه خود را بیشتر معطوف نقش کاربر در بازیابی اطلاعات نموده اند. انگاره بنیادی در این تلاش ها بر این است که بدون داشتن دانشی از چگونگی تعامل کاربران با نظام های بازیابی اطلاعات، نمی توان به طراحی نظام های کارآمد بازیابی اطلاعات پرداخت. این حوزه پژوهشی که کاربر را در بطن کنکاش مستقیم با نظام های بازیابی اطلاعات مورد مطالعه قرار می دهد، "ارزیابی تعاملی اطلاعات" نامیده شده است (Belkin, 1996)

تعامل در بازیابی اطلاعات یک الگوی پژوهشی نویدبخش است که تاکید آن بر ماهیت تعاملی جستجوی اطلاعات است. این نگاه، موضوعاتی چون راهبردهای جستجو و تولید و استفاده از واژه های جستجو و انجام جستجوهای موفق توسط کاربرانی با مشکلات جستجوی یکسان را دنبال می کند. روش هایی که جهت مطالعه در این حوزه به کار گرفته می شوند شامل پایش کاربر در محیط طبیعی، تجزیه و تحلیل گفتگو میان کاربر و نظام، و تجزیه و تحلیل سایر قراردادهاست.

در واقع تعامل موضوعی پیچیده و نحوه برخورد با آن نیز مسئله ای ابهام آفرین است. افزون بر این، در کنار عامل انسانی، عوامل موثر دیگری نیز بر پیچیدگی تعامل افزوده اند. نکته قابل توجه این است که در بسیاری از طرح های کتابخان های دیجیتال، مسئولان بر روی مسائل فناورانه و چالش های محاسباتی تمرکز کرده و از موضوع اصلی که هدف تمامی این تلاش هاست و آن همانا تسهیل استفاده کاربر نهایی از پایگاه اطلاعاتی جهت رفع نیاز اطلاعاتی است، غافل مانده اند.

بنابراین، کمبود دانش در مورد تعامل و همچنین نیاز به ارتقاء این دانش و نقش تعیین کننده آن در بازیابی اطلاعات همواره محسوس و ملموس است. آنچه که امروزه نیاز واقعی بازیابی اطلاعات است، همگرایی هرچه بیشتر رویه های کاربرمدار با رویه های نظام مدار است.

با وجود حجم روز افزون پژوهش ها در حوزه تعاملات کاربران و سنجش و ارزیابی این تعاملات، به نظر می رسد پژوهش در حوزه جنبه های انسانی یا شناختی کاربر (مدلسازی کاربر) بازیابی اطلاعات، هنوز در ابتدای راه قرار دارد. هر چند در سال های اخیر بسیاری از مدل های نظری تعاملی بازیابی اطلاعات پا به عرصه گذاشته اند، ضروری است که در عرصه تجربه و عمل مورد آزمون قرار گیرند. پژوهشگران به دنبال بررسی پیش زمینه های جستجوهای کاربران و ارزیابی این جستجوها از دیدگاه آنان هستند تا بتوانند به عناصر کلیدی موجود در جستجوهای مشابه کاربران در نظام های بازیابی اطلاعات دست یابند.

 

منابع: 

صدوقی، فرحناز؛ ولی نژاد، علی؛ وکیلی مفرد، حسین؛ حسن زاده، حافظ محمد؛ بورقی حمید (1390). "تعامل در بازیابی اطلاعات و واکاوی مدل های آن". پردازش و مدیریت اطلاعات، ص 129-155

مهراد، جعفر؛ کلینی، سارا ( 1386). "بررسی مدل فضای برداری در بازیابی اطلاعات". کتابداری و اطلاع رسانی، 

Belkin, N. J. 1996. Intelligent information retrieval: Whose intelligence? In ISI '96: Proceedings of the Fifth International Symposium for Information Science, 25-31. Konstanz: Universtaetsverlag Konstanz.

Spink, A., and A. Goodrum. 1996. A study of search intermediary working notes: implication for IR system design. Information Processing Management 32 (6): 681-690.

19 آذر
تبلیغات گوگل و کاربرد آن

تبلیغات گوگل و کاربرد آن

نوشته شده توسط
منتشرشده در سایر مقالات

تبلیغات گوگل چیست؟

زمانی شما کلمه را داخل موتور جستجوی گوگل سرچ میکنید علاوه بر نتایج نمایش داده شده اصلی مواردی در بالای این نتایج ظاهر می شود که در کنار آنها کلمه AD نوشته شده است که این نتایج همان تبلیغات کلیکی گوگل می باشد. نوعی دیگر از تبلیغات نیز وجود دارد که به آن تبلیغات پاپ آپ می‌گویند؛ (برای آشنایی با تبلیغات پاپ آپ اینجا را کلیک کنید).
 
 تبلیغ گوگل - گوگل ادوردز - تبلیغات گوگل چیست؟ - کابرد تبلیغات گوگل

 

برای شروع یک تبلیغات گوگلی ابتدا نیاز به یک اکانت گوگل ادوردز می باشد ، پس از ایجاد حساب گوگل باید حساب شما شارژ شود که از پلن های موجود در سایت در بخش تعرفه ها می توانید از قیمت این پلن ها مطلع شوید. پس از اینکه حساب شما شارژ شد شما می توانید تبلیغات کلیکی گوگل خود را شروع کنید.

نمایش تبلیغات گوگل به مشتریان شما رایگان می‌باشد، یعنی زمانی که مشتری کلمات کلیدی شما را سرچ می‌کنند و تبلیغ شما را مشاهده می‌کنند تا اینجای کار برای شما هیچ هزینه‌ای ندارد و فقط زمانی برای شما هزینه خواهد داشت که مشتری بر روی تبلیغ شما کلیک کند و وارد سایت شما شود.

 

تبلیغ در گوگل بهتر است یا سئو ؟

خوب همان طور که میدانید در تبلیغات در گوگل شما در مدت زمان 15 دقیقه با کلمات کلیدی نامحدود در رتبه اول گوگل قرار خواهید گرفت در صورتی که در بهینه سازی سایت یا سئو به این شکل نمی باشد و برای سئو کردن یک کلمه کلیدی نیاز به مدت زمان 3 تا 6 ماهه می‌باشد، از دیگر نکات مثبت تبلیغات کلیکی گوگل این سایت که نتایج تبلیغات گوگلی در بالای سرچ اصلی گوگل یا به عبارت دیگر در بالای نتایج سئو شده گوگل قرار میگیرد که این یک مزیت بزرگ به حساب می‌آید که در چند روزه گذشته با آپدیتی که گوگل انجام داده است تعداد تبلیغات در بالای پیچ گوگل به 4 عدد رسیده است یعنی در صورتی که شما نفر اول در بخش سئو باشید باز در بالای سایت شما 4 سایت به نمایش در خواهد آمد که با این حساب سایت شما به عنوان نفر پنجم بازدید می‌شود‌.

 

نحوه محاسبه هزینه هر کلیک در تبلیغات گوگل به چه شکل است؟

نحوه محاسبه هزینه هر کلیک در گوگل به عوامل بسیار زیادی بستگی دارد که ما در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم، در نظر بگیرید شما در زمینه فروش لپ تاپ فعالیت می‌کنید، شما برای تبلیغ خود کلمه کلیدی خرید لپ تاپ را انتخاب کرده‌اید، این کلمه در ابتدا باید در داخل متن تبلیغات گوگل شما موجود باشد در صورتی که متن شما رابطه ای با کلمه خرید لپ تاپ نداشته باشد شما برای هر کلیک هزینه بیشتری را باید به گوگل پرداخت کنید ، کلمه خرید لپ تاپ باید در صفحه شما شما به عنوان تایتل نیز قرار داشته باشد و در آن صفحه درباره خرید لپ تاپ توضیحاتی را نوشته باشید، اگر بخواهیم ساده تر بگیم یعنی شما باید بهینه سازی داخلی سایت رو رعایت کرده باشید، از دیگر عوامل موثر تایم لودینگ صفحه سایت شما می باشد در صورتی که سایت شما تایم لودینگ بالایی داشته باشید هزینه کلیک بیشتری را باید به گوگل پرداخت کنید.

از دیگر عوامل بسیار مهم در قیمت گذاری هر کلیک CTR می‌باشد، ctr درصد بین کلیک و سرچ کلمه می‌باشد، به طور مثال کلمه خرید لپ تاپ امروز 100 بار سرچ شده است و از این بین فقط 20 نفر بر روی تبلیغ گوگلی شما کلیک کرده‌اند و وارد سایت شما شده‌اند ctrb اکانت شما می‌شود 20% ، هر چقدر سی تی آر اکانت شما بالاتر باشد بابت هزینه هر کلیک خود مبلغ کمتری را پرداخت می‌کنید.

این‌ها فقط برخی از عواملی بودند که در هزینه هر کلیک شما تاثیر داشته اند.


مدت زمان فعال شدن تبلیغات در گوگل چقدر است؟

مدت زمان فعال شدن تبلیغات در گوگل 15 دقیقه می باشد البته در بعضی مواقع گوگل به علت بررسی سایت شما مدت زمان فعال سازی اکانت شما را بیشتر خواهد کرد ولی در 99% مواقع تبلیغات گوگل در مدت زمان پانزده دقیقه فعال می‌گردد.

 

آیا امکان درج تبلیغات در گوگل ایران وجود دارد؟

همان طور که می‌دانید ایران همچنان جزو کشور‌های تحریم شده از نظر گوگل به حساب می‌آید ولی با ترفندهایی امکان این موضوع وجود دارد.

 

آیا بین شرکت هایی که تبلیغات گوگل را ارائه میدهند تفاوتی وجود دارد؟

بله ! متاسفانه اکثر شرکت‌هایی که در ایران فعالیت می‌کنند دارای مدرک نمایندگی گوگل نبوده اند و تبلیغات گوگل خود را بر اساس دانش اندک گوگلی خود مدیریت می‌کنند.

تبلیغات گوگل، Google AdWords، برنامه تبلیغاتی آنلاین کمپانی گوگل است که به شما اجازه می‌دهد مشتریان جدید به دست آورید و کسب و کار خود را رونق ببخشید. به کمک تبلیغات گوگل، شما می‌توانید انتخاب کنید که تبلیغاتتان در کجا به نمایش در آید، می‌توانید بودجه مناسب کسب و کار خود را برای تبلیغاتتان تنظیم کنید و تأثیر آن را به خوبی اندازه گیری و تحلیل نمائید.

محدودیتی از نظر حداقل بودجه در تبلیغات گوگل وجود ندارد. شما هر زمان که مایل باشید می‌توانید تبلیغات گوگل خود را معلق یا متوقف نمائید.

به کمک تبلیغات گوگل، شما به افرادی که کلمات و عبارات مرتبط با کسب و کار شما را جستجو می‌کنند یا در وبسایت‌های مرتبط با موضوع کاری شما به گشت و گذار مشغول هستند، دسترسی خواهید داشت. تبلیغ شما می‌تواند در وبسایت گوگل و وبسایت‌های همکار گوگل به نمایش درآید. به کمک سیستم پرداخت هزینه به ازای کلیک موسوم به CPC، شما تنها زمانی موظف به پرداخت هزینه خواهید بود که فردی بر روی تبلیغ شما کلیک نماید.

 

مزایای تبلیغات گوگل

موارد مهم اندکی هستند که تبلیغات گوگل را از دیگر انواع سیستم‌های تبلیغاتی متمایز می‌کنند. با استفاده از تبلیغات گوگل:

درست در لحظه‌ای که افراد، محصولات و خدمات پیشنهادی شما را جستجو می‌کنند، به آن‌ها دسترسی داشته باشید.

 • تبلیغات گوگل شما به افرادی که در جستجوی خدمات یا محصولاتی مشابه کسب و کار شما هستند، نمایش داده خواهد شد. بنابراین، این افراد تمایل بیشتری به واکنش در قبال تبلیغات گوگل شما دارند.
 • شما می‌توانید انتخاب کنید که تبلیغاتتان در کجا به نمایش در آید. به طور دقیق در چه وبسایت‌هایی و در چه نقاط جغرافیایی (ایالات، شهرها و حتی همسایگی آن‌ها).
 • شبکه نمایش گوگل موسوم به GDN، به تنهایی به بیش از ۸۰% کاربران در ایالات متحده دسترسی دارد.

 

 

بودجه خود را کنترل نمایید

 • به کمک سیستم پرداخت هزینه به ازای کلیک (CPC)، از موجودی شارژ تبلیغات گوگل شما تنها زمانی هزینه کسر خواهد شد که کسی بر روی تبلیغ شما کلیک نماید. پس، فقط به ازای نمایش تبلیغات گوگل شما، هزینه‌ای از شما کسر نخواهد شد.
 • شما تصمیم می‌گیرید که به چه میزان می‌خواهید در طول یک ماه هزینه کنید، و شما هرگز بیش از آنچه تعیین کرده‌اید، پرداخت نخواهید کرد.
 • هیچ محدودیتی برای حداقل شارژ اولیه وجود ندارد. اما انتخاب یک میزان مناسب، حیاتی است.
 • می‌توانید ببینید که تبلیغات گوگل شما دقیقا به چه صورتی کار می‌کنند، و در صورت لزوم، آن را بازسازی نمایید.
 • گزارشی از نحوه عملکرد تبلیغ تان ببینید. اینکه چه تعداد از مشتریان جدید از طریق تبلیغات گوگل با کسب و کار شما ارتباط برقرار کرده اند؛ اینکه آن‌ها از کجا آمده‌اند و مواردی دیگر.
 • با استفاده از ابزارهای AdWords، تبلیغ خود را ویرایش کرده و بهبود ببخشید، و تعداد مشتریان بالقوه‌ای را که با کسب و کار شما ارتباط برقرار می‌کنند، افزایش دهید.

 

مثالی برای تبلیغات گوگل

فرض کنید که شما یک فروشگاه تعمیر دوچرخه در نزدیکی شهر خود، راه اندازی نموده اید. حال، تبلیغات گوگل خود را راه انداخته اید تا به مشتریانی در حوالی مکان فروشگاه خود دسترسی داشته باشید. در اینصورت، وقتی فردی که در نزدیکی محل شما سکونت دارد و در اینترنت عبارتی نظیر "تعمیر دوچرخه” را جستجو می‌کند، آن‌ها می‌توانند تبلیغات گوگل شما را دیده و بر روی آن کلیک نمایند تا به کسب و کار شما متصل شوند. این موضوع، بسیار ساده بوده به راحتی قابل تغییر، تعلیق و یا توقف است و نیازی به انجام پرداخت‌های اضافی ندارد.

PPC چیست؟

PPC مخفف pay per click است. یعنی اینکه به ازای هر بار کلیک مبلغی بعنوان حق الزحمه به شما پرداخت می‌کنند و با کلیک کردن بطور روزمره دارای درآمد می‌شوید.

 

سیستم کلیکی چیست؟

برخی از فروشگاه‌ها برای افزایش فروش خود، به تبلیغ در سایت‌ها و وبلاگ‌ها می‌پردازند. حالا در سیستم‌های کلیکی، میزان درآمد، بر حسب کلیک‌های بازدید کننده شماست. شما باید در سایت‌هایی که این سرویس را می‌دهند، عضو شوید. البته عضویت در چندین سایت هیچگونه مشکلی ندارد.

 

زیر مجموعه‌ها، کسانی که بوسیله شما معرفی می‌شوند

زیر مجموعه‌ها کسانی هستند که بوسیله شما به سیستم‌های مختلف معرفی می‌شوند. متاسفانه، خیلی‌ها به این مسئله اهمیت نمی‌دهند. اما شما با زیر مجموعه‌ها می‌توانید درآمدی کسب کنید. اکثر سایت‌ها زیر مجموعه یابی را داشته و می‌توانید با آنان رابطه داشته باشید.

 

مجله ستاره

12 آذر
تراکنش و مفهوم آن

تراکنش و مفهوم آن

نوشته شده توسط
منتشرشده در سایر مقالات

تراکنش

اغلب اوقات مجموعه ای از چندین عملیات در یک پایگاه انجام میشود تا از دید کاربران پایگاه داده ،یک واحد باشد. غالبا مجموعه ای از عملیات در پایگاه داده، از دید کاربر به شکل یک عملیات واحد مشاهده میشود  .به عنوان مثال، انتقال وجه از یک حساب جاری به یک حساب پس انداز از نظر مشتری یک عملیات مجزا در سیستم پایگاه داده است اما در واقع از چندین عملکرد تشکیل شده است .واضح است که این عملیات باید بصورت کامل انجام شود یا در صورت وقوع خطا اصلا انجام نگیرد.

مجموعه عملیاتی که یک واحد منطقی و مجزای کاری را تشکیل میدهد، تراکنش می نامیم. سیستم پایگاه داده باید اجرای صحیح تراکنش ها برخلاف خطاها را درصورتیکه یک تراکنش انجام شود یا انجام نشود تضمین کند. علاوه بر این سیستم پایگاه داده باید اجرای همزمان تراکنش ها را به روشی که مانع بی ثباتی آنها شود مدیریت کند. به عنوان مثال در انتقال سرمایه یک تراکنش تراز کلی مشتری را محاسبه میکند و ممکن است تراز بررسی حساب را پیش از اینکه توسط تراکنش ها انتقال سرمایه دهد مشاهده کند اما تراز پس انداز را پس از اینکه حساب معتبر شد مشاهده کند،بدین ترتیب نتیجه صحیح به دست نمی آید.

مفهوم تراکنش

تراکنش واحدی از اجرای برنامه هایی است که احتمالا به داده های مختلف دسترسی می یابد و آنها را بروزرسانی می کند. معمولا یک تراکنش توسط برنامه کاربردی که به زبان کاربردی داده در سطح بالا ( معمولا SQL ) یا زبان برنامه نویسی( به عنوان مثال C++ یا جاوا ) با دسترسی پایگاه داده تعبیه شده در JDBC  یا ODBC است آغاز میشود. یک تراکنش محدود به اعلان های (یا هشدارهای عملکردی) شروع یا پایان تراکنش است .تراکنش تمام عملیات اجرایی از آغاز تا پایان تراکنش را دربرمی گیرد.

این مجموعه از مراحل باید برای کاربر به عنوان یک واحد مجزا و غیرقابل تقسیم انجام شود. به دلیل اینکه یک تراکنش غیرقابل تقسیم است یا تمام آن باید اجرا شود یا به طور کلی اجرا نشود. بنابراین اگر اجرای یک تراکنش آغاز شود اما به هر دلیلی خطا رخ دهد، هر تغییری در پایگاه داده انجام شود ممکن است باعث شود تراکنش بی خاتمه پایان یابد. این الزامات صرف نظر از شرایطی مانند خطای تبادل(به عنوان مثال اگر تقسیم بر صفر شود)، خرابی سیستم عامل یا توقف سیستم کامپیوتر اجرا می شود. همانگونه که مشاهده می کنیم، تضمین این الزامات دشوار است زیرا بعضی تغییرات ممکن است هنوز در متغیرهای حافظه اصلی مبادله ذخیره شده باشند در حالیکه تغییرات دیگر در پایگاه داده نوشتن شده است و روی دیسک ذخیره می شود. به این ویژگی "همه یاهیچ کدام" به عنوان اتمیک اشاره میشود.

علاوه بر این به دلیل اینکه تراکنش یک واحد مستقل است، عملیات آن نمی تواند با عملیات پایگاه داده دیگر و یا بخشی از مبادله جدا شود. با وجود اینکه می دانستیم واقعیت کاملا متفاوت است قصد داریم اثر سطح کاربر این تراکنش ها را شرح دهیم. حتی یک SQL مجزا هم در برگیرنده دسترسی های مجزا به پایگاه داده است و یک تراکنش ممکن است شامل چندین حالت ازSQL  باشد. بنابراین سیستم پایگاه داده  باید اقدامات ویژه به عمل آورد تا تضمین کند تراکنش ها به درستی بدون دخالت پایگاه های داده که به طور همزمان اجرا می شوند عمل می کنند. به این ویژگی به عنوان  ایزولاسیون اشاره می شود. حتی اگر سیستم اجرای صحیح یک تراکنش را تضمین کند چنانچه سیستم به طور متوالی خراب شود این هدف کوچکی است و در نتیجه سیستم تراکنش را فراموش میکند. بنابراین عملکرد یک تراکنش باید در حین خرابی هم ادامه یابد. به این ویژگی پایایی می گویند.

به دلیل سه ویژگی بالا، تراکنش ها روش ایده آلی از تبادل ساختار یک پایگاه داده می باشند. این امر منجر به اعمال یکی از الزامات خود تراکنش ها می شود. یک تراکنش باید ثبات پایگاه داده را حفظ کند. چنانچه یک تراکنش از اعداد اتمی در ایزولاسیون اجرا شود از یک پایگاه داده نامتناقض شروع می شود، پایگاه داده باید مجددا در انتهای تراکنش به ثبات برسد. این الزام به ثبات به فراتر از محدودیت تمام داده هایی که پیش از این مشاهده کردیم وارد می شود.(مانند محدودیت های کلیدی اصلی،صحت ارجاعی،محدودیت های بررسی و مانند این). در مقابل انتظار می رود تراکنش ها به فراتر از تضمین حفظ محدودیت های ثبات نرم افزار های کاربردی وارد شود که برای استفاده از ساختار SQL، داده جامع بسیار پیچیده ای هستند. چگونگی انجام این عمل و مسئولیت برنامه نویسی که کدهای تراکنش را می نویسد چیست. این ویژگی ثبات نامیده می شود. به منظور توضیح دقیق مواردی که در بالا ذکر شد به یک سیستم پایگاه داده ای نیاز داریم که ویژگی های زیر از تراکنش را حفظ کند:

 • اتمیک:تمام عملیات تراکنش به درستی در پایگاه داده انجام می شود یا در هیچ یک از تراکنش ها وجود ندارند.
 • ثبات: اجرای یک تراکنش بصورت انفرادی(بدون هیچ تراکنش همزمانی) ثبات پایگاه داده را حفظ می کند.
 • ایزولاسیون: حتی تراکنش های چندگانه ای که ممکن است همزمان اجرا شوند، سیستم را برای هر دو تراکنش TIو TJ شروع و پایان اجرای تراکنش TIوTJ ضمانت می کند. بنابراین هرتراکنش از تراکنش های در حال اجرای همزمان در سیستم ناآگاه است .
 • پایایی: پس از اتمام با موفقیت تراکنش، تغییراتی برای ادامه عملیات پایگاه داده باید انجام شود حتی اگر سیستم با خطا مواجه شود. این ویژگی ها اغلب ویژگی های ACID نامیده می شوند، این لغت اختصاری از حرف اول هر کلمه این چهار ویژگی مشتق شده است.

همچنان که مشاهده خواهیم کرد،تضمین ویژگی ایزولاسیون ممکن است اثر چشمگیری بر عملکرد سیستم داشته باشد. به این دلیل بعضی کاربردها با ویژگی ایزولاسیون سازگار هستند.

تهران ، خ کارگر شمالی ، کوچه اشراقی ، خیابان هئیت ، ساختمان گرد آفرید، پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس تهران، پ 15 شماره تماس : 02166582371

درباره ما

امروزه بهره گیری از فناوری اطلاعات در امر یادگیری و یاد دهی یکی از ضرورت های انکارناپذیر است. کاربست فناوری در یادگیری و یاددهی در سطوح مختلف صورت می پذیرد. در آینده کسانی موفق خواهند بود که یاد بگیرند، چگونه یاد بگیرند. روند رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات به عبارت دقیق تر فناوری های دانش کاربست آنها در فضاهای یادگیری را اجتناب ناپذیر نموده است. ادامه ..

آمار بازدید

امروز163
دیروز411
این هفته1655
این ماه6801
مجموع181736

16
آنلاین
چهارشنبه, 01 آبان 1398 11:34
توسعه یافته توسط مارال وب