مواردی را كه در كسب هوش بازاريابی بايد مد نظر داشت

برای نظر دادن اولین باش!
10 دی
مواردی را كه در كسب هوش بازاريابی بايد مد نظر داشت

 

علاوه بر اينكه براي اجراي موفق هوش بازاريابي در سازمان اين مقولـه بايـد داراي ويژگـيها و مشخصات ذكر شده باشد، همچنين به منظور دارا بودن كـارايي لازم و ارزش عملـي بايـدموارد و اصولي را در اجراي اين مفهوم مورد توجه قرار داد كه عبارتند از:  

رعايت اصول :اخلاقي اصول اخلاقي يك سازمان، قانون و راهنمايي است كه توسط يـكسازمان تدوين مي شود و تمام كاركنان سازمان بايد از آن پيروي كنند. همچنين بايـد در طـول

انجام فعاليتهاي كسب و كار روزانه، با مشتريان، پيمانكـاران و تـامين كننـدگان  آنرا بـ ه كـاربرند (لي وتريم1 ،2006). به دليل آنكه تـاثيرات جاسوسـي اطلاعـات ممكـن اسـت بـه نـابوديسازمان  منجر شود، بنابراين وجود يك راهنماي اخلاقـي مشـخص مـي توانـد بـر تـلاش هـوشبازاريابي، تاثير بگذارد. با اين راهنما سازمان مطمئن مي شود كـه اطلاعـات هـوش بازاريـابي بـاقوانين ، همچنين با راهنماي اخلاقي مطابقت دارد. راهي كه يك سازمان اطلاعات رقبا را جمع آوري مي كند، به طور واضح، با هوش بازاريابي اخلاقي و غير اخلاقي متفاوت است. بنابراين، س ازمان باي د اطمين ان ياب د ك ه اف راد واح د ه وش بازاري ابي اص ول اخلاق ي را رعاي ت م ي كنند(سيگر2،1995) . البته به همان ميزان نيز مهم است كه اين راهنمـا نبايـد مـانع آن شـود كـهكاركنان اطلاعات با ارزشي را كه هر روزه با آن برخورد مـي كننـد، ناديـده بگيرنـد(پلسـماكروجگرز3 ،2005). 

توجه به سيگنال هاي گنگ و ضعيف :براي اينكه هوش بازاريابي بر آينده تمركـز كنـد، بـهشدت نيازمند توجه به برخي سيگنال هاي محيطي است. اين سيگنال ها به وسيله داده هاي كمـيبيان نمي شوند، شواهد واضحي ندارند و موضـوع هايي هسـتند كـه تفسـير آنهـا معمـولا دشـواراست.آنها بعضي مواقع چارچوب و قالب خاصي دارند و برخي مواقع با هم متضادند. اثبات اين  سيگنالها سخت است، اما ناديده گرفتن آنها آسان است (بسي ،2008) بـه عقيـده نويسـندگان، تنها سازمان هايي قادر به دريافت و درك اين سيگنال ها مي باشند كه افرادي باهوش، ريزبين و دقيق به بازار و تغييرات آن را در اختيار داشته باشند؛ افرادي كه با قدرت تحليل و هوش بـالايخود فرصت ها و تهديدات را از درون اين سيگنال ها دريافت مي كنند، از فرصـت هـا اسـتفادهكرده،                     باعث ميشوند تا سازمانشان فراتر از تهديدات حركت كند.  

 كشف مشـتريان بـالقوه :بـراي اسـتفاده از تهديـدها و فرصـتهاي محيطـي، سـازمان نيازمنـداستفاده خلاقانه تري از هوش بازاريابي است. براي ارزيابي تهديدات محيط داخلي و خارجي و همچنين براي توسعه بازار هدف و شناسايي مشتريان بالقوه سازمان ناچـار بـه اسـتفاده ازفنـون و ابزارهاي هوش بازاريابي است. در اين راستا سازمان بايـد ديـدي فراتـر از ديـد معمـولي داشـتهباشد، با كفش مشتريان خود راه بـرود، توجـه خاصـي بـه رفتـار مشـتري داشـته باشـد، نيازهـا وارزشهاي مشتريان را خوب درك كند و تعريف مجددي از عرصه رقابتي داشته باشـد  (كـاتلر،  2001). 

 

 

منبع: 

 

Seeger, L ,(1995), “The Contribution of Competitive Intelligence to Tactical and Strategic Business Decision”, Journal of Marketing Intelligence and planning, Vol. 3. No. 2.PP.38-55. 

 

Pelsmacker, D. Muller, M. Viviers, W. Saayman, A. Cuyvers, L & Jegers, M ,(2005), “Competitive Intelligence Practices of South African and Belgian exporters», Journal of Marketing Intelligence & Planning, Vol. 23. No.6. pp. 606-620.

 

Kotler.P and Keller, K,(2006), “Marketing Management” ,12th, Pearson Education . pp 86-101.

 

آخرین ویرایش در یکشنبه, 10 دی 1396 ساعت 07:01

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

تهران ، خ کارگر شمالی ، کوچه اشراقی ، خیابان هئیت ، ساختمان گرد آفرید، پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس تهران، پ 15 شماره تماس : 02166582371

درباره ما

امروزه بهره گیری از فناوری اطلاعات در امر یادگیری و یاد دهی یکی از ضرورت های انکارناپذیر است. کاربست فناوری در یادگیری و یاددهی در سطوح مختلف صورت می پذیرد. در آینده کسانی موفق خواهند بود که یاد بگیرند، چگونه یاد بگیرند. روند رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات به عبارت دقیق تر فناوری های دانش کاربست آنها در فضاهای یادگیری را اجتناب ناپذیر نموده است. ادامه ..

آمار بازدید

امروز236
دیروز182
این هفته1839
این ماه4540
مجموع172673

12
آنلاین
شنبه, 30 شهریور 1398 23:21
توسعه یافته توسط مارال وب