هوش بازاریابی و مشخصات آن

برای نظر دادن اولین باش!
02 دی
هوش بازاریابی و مشخصات آن

هوش بازاريابي 

مفهوم هوش به عنوان قسمتي از اسـتراتژي بازاريـابي بـا افـزايش قـدرت رقـابتي شـركت وپردازش برنامه هاي استراتژيك آن، به مفاهيم بازاريابي اضافه شـده اسـت( جـوهري و اسـتفنز،2006). هوش بازاريابي هنري است كه سازمانهاي مختلف به آن احتياج دارند. دستيابي بـه هوش بازاريابي تنها با استفاده همزمان از علم و هنر ميسر است. هوش نه تنها قابليت فردي، بلكه قابليتي سازماني است كه از محيط سازمان كسب مي شود. هوش بازاريـابي، آميختـه اي از سـه مقوله فرد، سازمان و محيط. 

تا كنون تعاريف مختلفي از هوش بازاريابي ارائه شده است؛ ازجملـه آن، تعريـف كـاتلر ازهوش بازاريابي است: اطلاعات هر روزه در مورد تغييرات در محـيط بازاريـابي كـه مـديران درآماده سازي و تطبيق برنامه هاي بازاريابي كمك مي كند (پري پـوراس و همكـاران2 ،2005) . آقاي جافه ( به عنوان كسي كه بيشترين فعاليت را در اين بحث انجام داده است) هوش بازاريابي را جمع آوري اطلاعات از محيط بيرون و مجموعه فعاليتهاي درون شركت مي دانـد (سـانگ وجف ،2009). 

به نظر نويسندگان با توجه به مفهومي كه در واژه هوش وجود دارد، هـوش بازاريـابي يـك توانايي در فرد يا سازمان است كه به مديران ارشد براي دستيابي به استراتژي، برنامه، هدف و يا حتي چشم انداز سازمان كمك شاياني مي كند، در واقع سيستم هـوش بازاريـابي مشـخص مـي كند كه چه نوع هوشي مورد نياز است و آن را از محيط دريافت مـي كنـد و در اختيـار سـازمان قرار مي دهد (تان واحمد ،1999). 

در مقالات و كتب مختلف، هوش در سه حوزه مطرح مي شود: هوش بازاريابي، هوش رقبا و هوش كسب و كار. بايد دقت داشت كه هوش بازاريابي چيزي فراتر از هوش رقبا و كسب و كار است؛ اما در بعضي از مطالعات اين سه به صورت يك سيكل نشان داده مي شود. اين بدين معناست كه اين سه مي توانند لازم و ملزوم يكديگر باشند (رايت ،2006).  بسياري از اطلاعات هوش رقبا، مي تواند در هوش بازاريابي استفاده شود تا به عنوان يـك ورودي بـراي آن، بتـوان يك پروسه پويـاي طراحـي بـازار را تـدوين كـرد. بنـابراين هـوش بازاريـابي مـي توانـد شـامل اطلاعات مربوط به محيط كلان، محيط بازار، مشتريان، رقبـا و عملكـرد گذشـته يـك سـازمان درباره آميخته بازاريابي باشد (بارتلت ، گشال و كاتلر،2001).  

هوش بازاريابي را مي توان از منابع مختلفي ازجمله مجلات، نشريات بازرگاني، صـحبت بـا مشتريان، تامين كنندگان و توزيع كنندگان، همچنين با صحبت با مديران ديگر شـركت ها كسـب كرد (كالف و رايت ،2008). 

مشخصات هوش بازاريابي 

با توجه به مباحث عنوان شده و درجه اهميـت  هـوش  بازاريـابي  بـراي  سـازمان،  بـه منظـور اجراي موفقيت آميز و استفاده صحيح از اين مفهوم، ابتدا بايد مشخصات  و ويژگي هاي هـوش  بازاريابي شناخته شود. اين مشخصات عبارتند از: 

ارتباط داشتن: هوش بايد براي تصميم گيرندگان اصلي اطلاعات مهم مربوط بـه موقعيـت را بدهد و از ارائه اطلاعات نامرتبط و اطلاعاتي كه اهميت كمي دارند، اجتناب كند.

قابل استفاده بودن: هوش بايد در قالبي مناسب، قابل درك و قابـل  اسـتفاده  بـراي  مـديران باشد تا در آنها انگيزه لازم را ايجادكند و اطلاعات را بگونه اي ارائه كنـد تـا مـديران قـادر بـه استفاده از آن در حوزه هاي مختلف باشند.

زمان: هوش بايد در زمان مناسب به دست گيرنده برسد تـا بتوانـد تصـميمات مـوثر اتخـاذ كند. همچنين امنيت آن بايد مد نظر باشد به اين معنـي كـه اطلاعـات حاصـل از سيسـتم هـوش بازاريابي به دست رقبا و افراد خارج از سازمان نيفتد (فاهي ،2007).

صحت و دقت: هوش بايد واقعا صحيح باشد، تجزيه و تحليل هـا بدرسـتي و بـا دقـت و بـاتوجه به جوانب مختلف انجام شده باشد، گيرنده اطلاعات بايـد بـه فرسـتنده اطلاعـات اعتمـاد داشته باشد و نهايتا هوش بايد بالاترين كيفيت را داشته باشد.

كامل بودن: هوش بايد حتي الامكان شامل تمام رويدادها و حالات ممكن باشد، بـه طـورصحيح تحليل شود و براي تصميم گيرنده واضح و روشن باشد.

اهداف: هوش بايد بدون گرايش و انحراف باشـد، ديـدگاه شخصـي بايـد بـه عنـوان نظـرشخصي مشخص شود و براهداف سازماني متمركز باشد(هاستر ،2005). 

 

 

 

 

منابع:

  • Song, M and Jeff, T ,(2009), “The Role of Suppliers in Market Intelligence Gathering for Radical and Incremental Innovation”, Journal of Prod Innovation Management, Vol.26. PP. 43–57.
  • Priporas, V . Vassilis, Z & Lampros, G ,(2005), “ Competitive Intelligence activity: Evidence from Greece Constantinos”, Journal of Marketing Intelligence & Planning, Vol. 23 No. 7. pp. 659-669.
  • Tan, T and Ahmed, Z,(1999), Managing market intelligence: an Asian marketing research perspective, Marketing Intelligence & Planning.
  • Bartlett, C and Ghoshal, S ,(2002), “Building competitive advantage through people”, MIT Sloan Management Review, Winter, p. 30- 43.
  • Calof, J.L ,(2003), “The myths and realities of small business and competitive intelligence” SCIP online, No. 41, pp. 1-17.
  • Fahey, L ,(2007), “Connecting Strategy and Competitive Intelligence: Refocusing Intelligence to Produce Critical Strategy Inputs”, Journal of Strategy & Leadership, VOL. 35 NO. 1.
  • Huster, M, (2005), “Marketing intelligence: a first mover advantage”, Journal of Competitive Intelligence Magazine, Vol. 8 No. 2, pp. 13-17.

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

تهران ، خ کارگر شمالی ، کوچه اشراقی ، خیابان هئیت ، ساختمان گرد آفرید، پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس تهران، پ 15 شماره تماس : 02166582371

درباره ما

امروزه بهره گیری از فناوری اطلاعات در امر یادگیری و یاد دهی یکی از ضرورت های انکارناپذیر است. کاربست فناوری در یادگیری و یاددهی در سطوح مختلف صورت می پذیرد. در آینده کسانی موفق خواهند بود که یاد بگیرند، چگونه یاد بگیرند. روند رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات به عبارت دقیق تر فناوری های دانش کاربست آنها در فضاهای یادگیری را اجتناب ناپذیر نموده است. ادامه ..

آمار بازدید

امروز237
دیروز182
این هفته1840
این ماه4541
مجموع172674

12
آنلاین
شنبه, 30 شهریور 1398 23:24
توسعه یافته توسط مارال وب