الگوهای طراحی مدل کسب و کار (1)

برای نظر دادن اولین باش!
22 آبان
الگوهای طراحی مدل کسب و کار (1)

 

عناصر مدل کسب وکار از دیدگاه صاحب نظران

دراين بخش به شناسايي عناصر مختلف مدل كسب و كار از ديدگاه صاحب نظران مختلف پرداخته مي شود.

الگوی فابر و همکارانش

فابر و همکارانش چارچوبي را براي طراحي مدل كسب و كار ارائه نموده اند كه شركت ها را قادر خواهد ساخت بهترین مدل كسب و كار را با توجه به شرایط بازار و در چهار بعد خدمات، سازمان ، مالي و فناوري طراحي نمایند. در این چارچوب ،مساله اصلی كه مورد توجه قرار گرفته این فرض است كه با توجه به تغييرات رو به گسترش محيط ،طراحي مدلهاي كسب و كار در حال پيچيده تر شدن است.  به عنوان مثال،  درآینده هریک ازشركا باید قادر به انجام وظایف بيشتري بوده تا بتوانند درجایگاهي كه قرار مي گيرند به خوبي  به ایفاي نقش بپردازند. آنها باید قادر به پركردن شکاف هاي حاصل باشند و بتوانند در ارائه عقاید و نظرات كارشناسي مورد نياز این صنعت كه مرتباً در حال تغييراست،  با یکدیگر همکاري نمایند .

 

الگوی MAPIT

الگوی MAPIT،كه از 5 واژه ,Market, Actor  و خدمات و پيچيدگي محصول شامل توانایي متمایز سازي بازارخرید و توليد آنلاین، بعد تأثير به اثرات حاصل از ارتباطات شبکه، اعتماد حاكم و وابسته، رابط قبلي، روابط شخصي و اطلاعات ناموزون و بعد معاملات به ریسک معاملات ،استاندارد نمودن معاملات، تکرر معاملات پرداخته می شود .(Lief Jarle gressgard, 2003)

 

الگوی IDEA

واژه IDEA از حروف اول این چهار ماژول گرفته شده است. این چارچوب پس از بررسی ماژولهای 4گانه شناسایی، طراحی، ارزیابی و جمع آوری، مدل كسب و كار را از2بعد زنجيره ارزش و مالکيت، بررسی ميکند.

ماژولI : شناسايي:  نام این ماژول از لغت identify  گرفته شده است. دراین مرحله فناوري جدید مورد شناسایی و تجزیه و تحليل قرار گرفته تا مدل هاي كسب وكار جدید بر اساس فناوري جدید طراحی شود. باتوجه به آنکه مدلهاي كسب وكار براساس مفروضات مکانيسم هاي صنعت ساخته  مي شوند و تا این مفروضات تغيير نکنند ،نيازي به تغييرمدلهاي كسب و كار آن وجود ندارد .بنابراین اولين گام، شناسایي نوآوري در فناوری صنعت و كار پس از تغيير مفروضات است.

ماژولD: طراحي: این ماژول از كلمهDesign گرفته شده است. در این ماژول، به منظور استفاده از قابليت هاي بالقوه تغييرات و نوآوری در فناوری ،مدلهاي كسب و كار جدید و مناسب با صنعت طراحي مي شوند. عنصر اصلي این مرحله، تعيين ابعاد و گزینه هاي هریک و در نهایت مرتبط نمودن این گزینه ها به یکدیگر است.  در این مرحله توجه به عوامل،  به منظور جلوگيري از هرگونه سردرگمي،  تعيين مهمترین نوآوري هاي بالقوه در مدل و تعيين عملکرد هریک از مدلهاي كسب وكار ،لازم است كه هم به ابعاد مدل و هم به عوامل تأثيرگذار برابعاد مدل توجه ویژه شود .

ماژولE: ارزيابي:  نام این ماژول از واژه evaluated گرفته شده است. در این فاز، مدلهاي Product، Influence و Transaction گرفته  طراحي شده در مرحله قبل مورد ارزیابي قرار شده، توسط متلی و پدرسون به منظور درک شرایط مي گيرند تا احتمال موفقيت آنها در بازار بررسی ساختاری، استراتژیها، نقش و وظایف كسب و كار شود،  سپس مدلهای طراحی شده با توجه به ارائه شده است.   در بعد بازار به تفکيک، دانش مورد  عملکردشان درسناریوهاي فرض شده بازار ،نياز بازار، فني و مشخص نمودن حوزه كسب و كار/ درجه بندي می شوند.  در این ماژول توجه به ارزش هاي مشتري، بعد دست اندركاران به مدل هاي منطبق كردن مدلهاي كسب وكار با سناریوهاي هزینه و درآمد و مقياس و محدوده اقتصادي، بعد بازار و مکانيسم درجه بندي، مد نظر قراردادن تمام محصول به انواع محصول شامل فيزیکي، اطلاعاتي ابعاد مدلها در درجه بندي و انتخاب مدلهایي كه احتمال موفقيت دارند و تجزیه و تحليل آنها الزامي است.

ماژول A: تجميع: این چارچوب حاصل تلاش صاحب نظرانی چون اسلوتزكی ،استاهلر، آفوا و توكی و پورتر است. نام این ماژول نيز از واژه aggregated گرفته شده است. در این ماژول، مدلهاي كسب و كار در زنجيره ارزش جمع آوري و یکپارچه مي شوند. مبناي قرار گرفتن مدلها در زنجيره ارزش، ارزشي است كه توسط آنها ایجاد مي شود .

نکته قابل توجه در استفاده از این چارچوب این است كه فرایند با 4 ماژول فوق باید به طور مستمر تکرار شود، هر تمرین و تکرار به درک بهتر صنعت جدید و زنجيره ارزش آن كمک می كند. برخلاف چارچوبهای توليد ایده آل، این چارچوب به دنبال جستجوی یک راه حل ایدهال یا تلاش جهت حل یک مشکل واقعی نيست. بلکه تمركز این چارچوب بركشف فضای جدیدی از نوآوری برای مدلهای كسب و كار است كه به پيروی از فناوری های جدید ایجاد می شود. به طور كلی هر نوع صنعت و مدلهای كسب و كار آن براساس مفروضات خاصی كه درباره مکانيسم های آن صنعت وجود دارد، ساخته می شود و در نتيجه تا این  مفروضات تغيير نکند نيازی به پياده سازی مدلهای كسب و كار جدید نيز نيست . (Amar Shubar,2004)

 

 

منابع: 

زعفریان، رضا؛ نیرومند، پوراندخت؛ رنجبر، محبوبه. " الگوهای طراحی مدل کسب وکار". کار و جامعه، شماره 135، شهریور ماه 1390

Lief Jarle gressgard, L. B.(2003). Mobile Internet Services: Integration Models and Structural Determinant. SNF.

Amar Shubar, U. L. June 21 - 23(2004).The Public WLAN Market And Its Business Models -An Empirical Study. 17th Bled eCommerce Conference eGloba. 4-6. Slovenia: University of Bremen, Bremen, Deutschland.

خواندن 289 دفعه آخرین ویرایش در دوشنبه, 22 آبان 1396 ساعت 08:00

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

تهران ، خ کارگر شمالی ، کوچه اشراقی ، خیابان هئیت ، ساختمان گرد آفرید، پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس تهران، پ 15 شماره تماس : 02166582371

درباره ما

امروزه بهره گیری از فناوری اطلاعات در امر یادگیری و یاد دهی یکی از ضرورت های انکارناپذیر است. کاربست فناوری در یادگیری و یاددهی در سطوح مختلف صورت می پذیرد. در آینده کسانی موفق خواهند بود که یاد بگیرند، چگونه یاد بگیرند. روند رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات به عبارت دقیق تر فناوری های دانش کاربست آنها در فضاهای یادگیری را اجتناب ناپذیر نموده است. ادامه ..

آمار بازدید

امروز84
دیروز168
این هفته843
این ماه1350
مجموع323552

19
آنلاین
چهارشنبه, 18 تیر 1399 10:23
توسعه یافته توسط مارال وب