7 راز مدیران موفق

08 آذر
7 راز مدیران موفق

 

شما یک مدیر موفق را از دیگران متمایز می‌کنید؟ حالا فرقی نمی‌کند این مدیر یک موسس فرهنگی ، یک سرپرست اجتماعی ، سرمایه گذار یا یک سیاستمدار باشد. در بخش خصوصی فعالیت کند یا در سیستم دولتی حضور داشته باشد.

 

مدیریت در واژه صرفا یک عنوان است و به واقع در عمل می‌تواند معنا و مفهوم حقیقی پیدا کند. مدیریت ترکیبی پویا از رفتارها، طرز تفکر و توانایی‌هاست که برای حرکت رو به جلو و قرار گرفتن مجموعه تحت مدیریت فرد در جایگاهی مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

7 راز مدیران موفق:

 

  • مدیران موفق نمونه بارز هستند: اگر مدیران موفق هم از جایگاه فردي برخوردارند و هم از ارزش سازمانی، هم از دانش علمی برخوردارند و هم از مهارتهاي تجربی، با این عمل باید گفت هم در سازمان و هم در خارج از آن نمونه هستند.

 

  • مدیران موفق از همه یک چیز میخواهند: آنها میتوانند مهـارتهـا، دانـش و فرهنـگ لازم براي سازمان و فرد را به منظور نیل به موفقیت عملی سازند. این مدیران براي رسیدن به اهداف خود بیصبرانه عمل میکنند. ماموریت آنها ایـن نبـوده کـه خودشـان را در آینـه ببینند، بلکه این است که بالقوه خود را به کمک هم نشان دهند.

 

  • مدیران موفق دیگران را هدایت میکنند: از نظر آنها هر برخورد بین افراد، یک فرصـت براي هدایت است. فرصتها عمدتاً محدود به زمان هستند. این هدایت شـامل مجموعـهاي از رفتارها، آموزش، معرف، مشورت و غیره میشود. تمرکز اصلی همه این فعالیتهـا، کمـک بـه افراد موفق دیگر است. این نوع مدیران به صورت فعال و ثابت در بهبود عملکرد موثر بوده و به نیروهاي خود کمک میکنند تا مستعدتر گردند.

 

  • مدیران موفق عملکرد را پیگیري میکننـد: آنهـا بـراي سـنجش عملکـرد، معیارهـاي اندازهگیري در اختیار دارند و به طور واضح نکات مثبت و منفی موفقیت را براي هر فـرد در سازمان باین میکنند. آنها به فرد مسئولیت میدهند و انتظار پاسخ دارند.

 

  • مدیران موفق هدایت خود را سطحبندي میکنند: آنها تشخیص میدهند که بایـد بـه برخی از گروهها مسئولیت بزرگتري واگذار کنند و مدیران آینده را بـراي ایجـاد رهبـري در بین دیگران آماده میکنند. این مدیران با دادن فرصتهایی به این گونه افراد، توانـاییهـاي خود را با توسعه مهارت در دیگران افزایش میدهند.

 

  • مدیران موفق داراي یک برنامه قوي هستند: بسیاري از گروهها از مسئولیتهاي جاري خود راضی هستند. مدیران موفق این امر را بهانـهاي بـراي عـدم رشـد در سـازمان در نظـر نمیگیرند. این دسته از مدیران بطـور مرتـب موانـع را از میـان بـر مـیدارنـد و روشهـاي جدیدي براي رشد و بهبود امور خود ایجاد میکنند.

 

 

  • مدیران موفق تکرار، تکرار و تکرار میکننـد: مـدیران خـوب سـطح موفقیـت خـود را ازطریق ثبات و نظم به دست میآورند و به موفقیت دیگران از راه تکرار کمک میکنند. آنها خوب میدانند که تنها روش نگهداري سطح بالایی از موفقیت، یادآوري و نظم است.

 

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

تهران ، خ کارگر شمالی ، کوچه اشراقی ، خیابان هئیت ، ساختمان گرد آفرید، پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس تهران، پ 15 شماره تماس : 02166582371

درباره ما

امروزه بهره گیری از فناوری اطلاعات در امر یادگیری و یاد دهی یکی از ضرورت های انکارناپذیر است. کاربست فناوری در یادگیری و یاددهی در سطوح مختلف صورت می پذیرد. در آینده کسانی موفق خواهند بود که یاد بگیرند، چگونه یاد بگیرند. روند رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات به عبارت دقیق تر فناوری های دانش کاربست آنها در فضاهای یادگیری را اجتناب ناپذیر نموده است. ادامه ..

آمار بازدید

امروز1
دیروز237
این هفته1841
این ماه4542
مجموع172675

1
آنلاین
یکشنبه, 31 شهریور 1398 00:21
توسعه یافته توسط مارال وب