مدیریت سود

15 مرداد
مدیریت سود

در ادبیات حسابداری، تعاریف مختلفی از مدیریت سود توسط پژوهشگران بیان شده است، هرچند ارائه تعریفی مناسب از مدیریت سود، مستلزم شناخت اهداف و انگیزه های مدیریت سود و کاربرد آن است. اسکات(2000) به مدیریت سود به عنوان اختیار در انتخاب سیاست های حسابداری برای دستیابی به برخی از اهداف خاص مدیر، می نگرد.

فرن و همکاران(1994) مدیریت سود را به عنوان دستکاری سود توسط مدیریت به منظور دستیابی به قسمتی از پیش داوری های مربوط به سود مورد انتظار تعریف می کنند. 

دیجورج و همکاران (1999) مدیریت سود را به عنوان نوعی دستکاری سود توسط مدیریت جهت حصول به سطح سود مورد انتظار برای دستیابی به برخی اهداف خاص ( از جمله حصول به پیش بینی تحلیل گران و برآورد روند سودهای قبلی برای پیش بینی سودهای آتی) تعریف کرده اند.

هلی و والن (1999) معتقدند مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارش های مالی استفاده میکنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی عوض کنند. این هدف یا به قصد گمراه ساختن برخی از صاحبان سهام نسبت به عملکرد اقتصادی است و یا به منظور تاثیر در نتایج قراردادهایی است که انعقاد آنها منوط به دستیابی به سود مشخصی می باشد. در ضمن باید توجه داشت که در تعاریف پیش گفته برای مدیریت سود، اهداف، انگیزه ها و کاربردهای خاصی مشخص شده است.

در ادبیات حسابداری، فرضیه ها و نظرهای متفاوتی درباره مدیریت سود و پیامدهای آن ارائه شده است. این فرضیه ها عبارتند از: فرضیه مکانیکی، بازار کارا، نظریه اثباتی و نظریه نمایندگی.

 

فرضیه مکانیکی

این فرضیه که در دهه 1960 ارائه شد، بیانگر آن است که گزارش های مالی منبع انحصاری تصمیم گیری می باشند و هیچ جایگزینی برای اطلاعات حسابداری وجود ندارد؛ اگر هم وجود داشته باشد، استفاده نمی شود. بنابراین استفاده کنندگان فقط از گزارش های مالی در جهت تصمیم گیری استفاده می کنند. طبق این فرضیه، استفاده کنندگان با انتخاب رویه های متفاوت حسابداری، گمراه می شوند. بنابراین، این فرضیهه بر ناکارایی بازار اشاره دارد. 

 

فرضیه بازار کارا

فرضیه بازار کارا بیانگر آن است که قیمت های بازار، تمام اطلاعات در دسترس را به طور کامل منعکس می کنند. در شکل نیمه قوی بازار کارا گفته می شود که بازار می تواند اثر تغییرات حسابداری تصنعی ( مدیریت سود ) را تشخیص دهد؛ لذا مدیریت می تواند بازار را به طور منظم گمراه نماید.

 

نظریه اثباتی

نظریه اثباتی، انگیزه هایی به غیر از انگیزه های مرتبط با بازار سرمایه را برای توضیح مدیریت سود مطرح می نماید. بدین منظور، نظریه اثباتی فرضیه های قبلی را نقض نمی کند، بلکه به جای آن بر استفاده از گزینه های متفاوت حسابداری بر انگیزه های قراردادی داخلی شرکت تاکید می کند. مطابق نظریه اثباتی حسابداری، از آنجایی که متغییرهای حسابداری مبنایی برای تصمیم گیری مربوط به تخصیص منابع، جبران خدمات مدیریت و اجتناب از نقض قراردادهای بدهی فراهم میکند، مدیریت می تواند از طریق برآوردها و گزینش رویه های مختلف حسابداری، سود را مدیریت کند و برنتایج و پیامدهای این تصمیم ها اثر گذارد. بدین ترتیب، نظریه اثباتی جهت گیری پژوهش های مدیریت سود را از آزمون انگیزه های مبتنی بر بازار سرمایه به سمت دلایل قراردادهای داخلی شرکت سوق داد.

 

نظریه نمایندگی

هرچند از دیدگاه قانونی، شرکت یک شخصیت مستقل و جداگانه محسوب میشود، اما در سال های اخیر بسیار معمول شده است که شرکت را به عنوان مجموعه ای از قراردادهای میان طرف های مختلف، تلقی کنند. این قراردادها به طور معمول قرارداد میان سهامداران و مدیریت می باشد. در قرارداد میان مدیران و سهامداران، سود حسابداری به عنوان بهترین شاخص عملکرد اقتصادی تلقی می شود که محصول فرآیند مالی است و برای مقاصد مختلفی نظیر طرح های جبران خدمات مدیریت و ارزیابی وظیفه مباشرت مدیریت، نقش اساسی بازی می کند. بنابراین با توجه به اهمیت سود حسابداری و نقش تعیین کننده آن در شرایط وجود قرارداد میان مدیران و سهامداران، این فرض قوت می گیرد که به دلیل وجود تضاد منافع، مدیران کیفیت سود را تحت تاثیر قرار می دهند و این به معنای مدیریت سود است. 

 

 

منابع:

رافیک باغومیان، حجت محمدی و منصور طاهری. " رکود اقتصادی و مدیریت سود". فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت.بهار 1396

تهران ، خ کارگر شمالی ، کوچه اشراقی ، خیابان هئیت ، ساختمان گرد آفرید، پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس تهران، پ 15 شماره تماس : 02166582371

درباره ما

امروزه بهره گیری از فناوری اطلاعات در امر یادگیری و یاد دهی یکی از ضرورت های انکارناپذیر است. کاربست فناوری در یادگیری و یاددهی در سطوح مختلف صورت می پذیرد. در آینده کسانی موفق خواهند بود که یاد بگیرند، چگونه یاد بگیرند. روند رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات به عبارت دقیق تر فناوری های دانش کاربست آنها در فضاهای یادگیری را اجتناب ناپذیر نموده است. ادامه ..

آمار بازدید

امروز76
دیروز480
این هفته1929
این ماه6305
مجموع148931

22
آنلاین
چهارشنبه, 29 خرداد 1398 04:59
توسعه یافته توسط مارال وب