عوامل موثر بر بهره وری

01 مرداد
عوامل موثر بر بهره وری

عوامل موثر بر بهره‌وری
در تعریف بهره‌وری گفته شد که نسبت تولید کالا و خدمات (خروجی) یا مجموعه ای از کالاها و خدمات (خروجی ها) بر یک نهاده موثر در تولید آن کالا یا خدمات (ورودی) یا نهاد های موثر در تولید کالاها و خدمات (ورودی ها).
 با این تعریف عوامل موثر به دو دسته زیر تقسیم می شوند.
الف) بهره‌وری کلی: (مجموعه ورودی ها) عواملی مانند زمین، نیروی انسانی، سرمایه، انرژی، تکنولوژی .
ب) بهره‌وری جزئی: استفاده از یک عامل (ورودی) مانند نیروی انسانی یا سرمایه یا انرژی یا تکنولوژی

همچنین دو عامل دیگر بر بهره‌وری اثر گذار است :
 الف) عوامل كوتاه مدت، كه غالباً به میزان انگیزه‌ی پرسنل برای كار و بهبود روشها و سیستم‌های جاری و غیره بستگی دارد.  
ب) عوامل بلندمدت، شامل ایجاد و توسعه‌ی محصولات جدید، معرفی روشهای تولید، كشف منابع جدید و ... 
در گزارشی كه از سوی وزارت كار در ژاپن در بررسی بهره‌وری منتشر شده است عوامل مؤثر بر بهره‌وری به شرح زیر دسته‌بندی شده است:
 - نحوه‌ی استقرار تجهیزات و پرسنل
 - مهارت نیروی كار
 - كیفیت مواد

سازمان بین‌المللی كار عوامل مؤثر بر بهره‌وری را از دیدگاه وسیع‌تر به سه دسته زیر طبقه‌بندی كرده است:
 - عوامل كلی از قبیل آب و هوا، توزیع جغرافیایی، مواد خام و غیره.
 - عوامل تشكیلاتی و فنی از قبیل كیفیت مواد خام، جانمایی و حمل استقرار كارخانه، فرسایش ماشین‌آلات و غیره
 - عوامل انسانی از قبیل روابط مدیریت و كاركنان، شرایط اجتماعی و روانی كار..

 در دسته‌بندی دیگری كه توسط در سال 1994 صورت گرفت عوامل مؤثر بر بهره‌وری به عوامل محیطی (خارجی) و عوامی سازمانی (داخلی) به شرح زیر تقسیم‌بندی شده است:  
- عوامل محیطی شامل عوامل اقتصادی، سیاست‌ها و قوانین، تكنولوژی، اجتماعی و فرهنگی  
- عوامل سازمانی شامل عوامل مدیریتی، عملیاتی و فرد..  

طبق نتایج حاصل از بررسی انجام شده توسط بلیك ولینج (2001) كه در 600 شركت آمریكایی پیرامون بهره‌وری نیروی كار انجام گرفت، سازماندهی مجدد محل كار مخصوصاً از طریق افزایش سطح تحصیلات و آموزش نیروی كار و افزایش سطح مهارت كاركنان و اشاعه‌ی فرهنگ استفاده‌ی درست از ICT و بهبود رویكردهای مدیریتی از جمله مدیریت تولید به هنگام (JIT) و مدیریت جامع (TQM) در افزایش بهره‌وری نیروی كار مؤثر می‌باشد.  
همچنین در تحقیق دیگری كه در راستای شناسایی فاكتورهای مؤثر بر بهره‌وری در بخش خدمات در ایسلند در سال 2005 صورت گرفته عواملی چون صلاحیت و ویژگیهای فردی، آموزش كاركنان، انگیزش كاركنان، مهارتهای نیروی كار، آموزشهای چند مهارتی كاركنان، اقدامات انضباطی، استراتژیهای پرداخت، فرصت‌های ترفیع، سبك مدیریت و فرهنگ‌سازمانی را به عنوان مهمترین عوامل اثرگذار بر بهره‌وری كاركنان در این بخش مطرح می‌نماید.
از دیگر عوامل كلیدی مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی می‌توان به طرز تلقی نسبت به كار، نوع كار، دانش و اطلاعات تخصصی از كار، درك از مجموعه و فرایند كار، نیازمندی‌های نیروی انسانی، شرایط اخلاقی نیروی انسانی اشاره نمود. 

رضائیان نیز عوامل كلیدی در بهره‌وری نیروی انسانی را تابعی از متغیرهای هفت‌گانه زیر می‌داند:  
1- توان یا آمادگی كار (دانش و مهارت انجام كار)  
2- شناخت شغل  
3- حمایت سازمانی  
4- انگیزش و تمایل  
5- بازخورد عملكرد  
6- اعتبار  
7- سازگاری محیطی

كلیكر( 2008) حفظ بهره‌وری در سازمان را مورد بررسی قرار داده است ، وی عوامل مختلفی را بر بهره‌وری نیروی انسانی موثر می داند .   گردش بهره‌وری عامل مهمی است كه شامل هر چیزی از سرمایه قابل مشهود در سازمان گرفته تا قابلیت اعتماد در كاركنان است .  
بهره‌وری در یك سازمان حاصل تعامل عوامل نرم افزار و سخت افزار می باشد . تعدادی از عوامل نرم افزار بر روی میزان بهره‌وری كاركنان تاثیر دارند كه توجه به آنها می تواند برای سازمان امری مهم باشد . لذا سازمان ها باید ضن بررسی عوامل نرم افزاری و سخت افزاری تعامل میان آنها را با دقت بررسی نماید .  
تحقیق دیگری توسط كلیك واكاموس (2005) تحت عنوان فاكتور های موثر بر بهره‌وری در شركت های خدماتی همچون هتل ها در ایسلند انجام گرفته است . یافته های تحقیق نشان می دهد از جمله مهم ترین فاكتور های موثر بر بهره‌وری در این نوع صنایع عبارتند از آموزش كاركنان ، انتظارات مشتری ، برنامه های آموزشی چند مهارتی ، سبك مدیریت ، كیفیت خدمات ، ساختار سازمان ، بكارگیری كاركنان ، رضایت مندی كاركنان ، توانمند سازی كاركنان . نتایج رتبه بندی عوامل موثر بر بهره‌وری در این تحقیق نشان می دهد عواملی چون آموزش و بكارگیری كارمند ، انتظارات مشتری ، برنامه های آموزش چند مهارتی ، انگیزش كاركنان ، رضایت شغلی ، توانمند سازی سبك مدیریت ، پاداش های پرداختی به كاركنان و فرهنگ سازمانی به ترتیب در افزایش بهره‌وری كاركنان موثر می باشد .

 

عوامل موثر بر بهره‌وری نیروی کار  

کارکنان، سرمایه های با ارزش هر سازمان می باشند . دستیابی به هدفهای هر سازمان در گرو مدیریت درست این منابع با ارزش است . نیروی كار عامل مهم و موثر در بهره‌وری است نیروی كار اگر با آرامش خاطر و انگیزه قوی ،اشتغال به كار داشته باشد و به دلایل گوناگون از آینده واهمه نداشته باشد ،بهره‌وری او بالاتر خواهد بود مجموعه ای از عوامل و ارزشهای حاكم بر سازمان ،بر روی بهره‌وری كار موثر می باشند . مهمترین عاملی كه بر روی بهره‌وری نیروی كار تاثیر دارد ،انگیزه نیروی كار در انجام كار است . عواملی كه بر روی انگیزه نیروی كار تاثیر دارد به دو دسته كلی ،مادی و فرهنگ سازمانی وابسته می باشند .
عوامل مادی به میزان حقوق و دستمزد افراد در مقایسه با سطح قیمتها در جامعه و بر آورد نیازهای اولیه  افراد (نیازهای مازلو )بستگی دارد .
عوامل فرهنگ سازمانی به این مساله می پزدازد كه جو مدیریتی و فضای سازمان برای كارگران چگونه است ؟ یعنی مدیریت سازمان آیا امكان بروز عقاید و افكار تو را به زیر دستان خود می دهد یا خیر ؟ آیا معیار انتخاب و بكار گیری افراد در مشاغل بر اساس شایستگی ها و صلاحیت ها می باشد یا این كه معیار صرفا بر اساس داشتن رابطه و اطلاعات محض است ؟ آیا سیستم تشویق یا تنبیه عادلانه در سازمانها وجود دارد؟ یعنی سازمان بین كسی كه كارمی كند و كسی كه كم كاری می كند تفاوت قائل می شود ؟میزان مشاركت در سازمان چقدر است ؟مدیران تا چه میزان محیط را برای انجام كار جذاب نموده اند ؟
افزایش حقوق و مزایا به تنهایی باعث افزایش بهره‌وری نیروی كار نخواهد شد در كنار آن توجه به مسائل عاطفی و نیازهای روحی انسانها بسار مهم است .
مدیریت موفق منابع انسانی در ارتقاء بهره‌وری سازمان اهمیت بسزایی دارد مدیریت منابه انسانی با استفاده بهینه از استعدادها و توانایی های بالقوه نیروی انسانی موجود در سازمان ،طراحی یك سیستم مناسب پرداخت بر اساس عملكرد ،شایستگی و مهارت های فردی و نگهداری نیروی انسانی و آموزش و رشد نیروی انسانی و آموزش و رشد نیروی انسانی می تواند بهره‌وری سازمان را ارتقاء دهد .
مركز بهره‌وری ژاپن در دهه 1970بهره‌وری را بدین شرح تعریف كرد :
بهره‌وری عبارتست از به حداكثر رساندن بهره گیری از منابع انسانی ،تسهیلات و به شیوه علمی و با كاهش هزینه های تولید ،گسترش بازارها ،افزایش اشتغال ها ،افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی به گونه ای كه به سود كاركنان ،مدیران و مصرف كنندگان باشد
صنایع ژاپن در سال 1995 براب بالاتر بردن سطح بهره‌وری روی پنج عامل تاكید ویژه گذاشتند :
-برتر شمردن آموزش و پرورش كاركنان .
-نشر اطلاعات و ایجاد تصور مشترك از آرمانها ،اهداف و بر نامه های سازمان .
-توسعه تكنولوژی با توجه به مهارت كاركنان .
--استقرار نظام با ثبات از دستمزد و روابط صنعتی
-افزایش سرمایه گذاری در تحقیقات بنیادی و كار بردی .
بر عهده مدیران است تا قدرت عظیم نهفته استعدادهای انسانی سازمان خود را شناخته و به شوق آورده و از آن استفاده بهینه نمایند. توجه به عوامل موثر ایجاد انگیزه در ابعاد مادی و ابعاد غر مادی در ارتقای بهره‌وری تاثیر دارد. تشویق و شخصیت دادن به كار گزر و كارمند باید بصورت اصلی لاینفك از سیستم بهره‌وری در آید . مهمترین و عمده ترین عامل كاهش بهره‌وری منابع انسانی نا متوازن بودن در آمد و هزینه است كه مهمترین عامل در انگیزش منابع انسانی است. پس از آن مهم ترین عوامل موثر در كاهش بهره‌وری در داخل یك سازمان بشرح زیر است:
-وجود تبعیض بین كاركنان
-ناامنی شغلی
-موفق نبودن و بی میلی بر برنامه ریزی های میان مدت و بلند مدت
-كنترل نكردن
-ناهماهنگی رشته تحصیلی و شغلی
-استفاده نكردن از تخصص ها دئر مشاغل مربوطه
-ریشه این عوامل معمولا در خارج از سازمان یافت می شود.
-بی برنامه گی مدیریت
-فقدان كاراموزی
-ناهمانگی استعداد های فردی و شغلی
-بی كفایتی سرپرست
-بی علاقگی به كار فعلی و انتقال پی در پی نیروی انسانی
-تورم نیروی انسانی
تقریبا تمامی عوامل كاهش بهره‌وری نیروی انسانی به ضعف مدیریت ارتباط دارد. در این میان باید رابطه فرد با سازمانی ارتباطی متقابل و دو طرفه باشد. مدیر موفق كسی است كه محیط فرهنگی سازمان خود را كه عاملی بسیار موثر در رفتارهای كاركنان است عمیقا بشناسد و درك كند و آن را در جهت اجرای برنامه های سازمان بكار گیرد. حقوق و مزایای افراد باید بر اساس ماهیت شغل ، تخصص ، تجارب و عملكرد افراد در برابر تغییرات و برنامه ها معین شود . تگر عملكرد افراد به دقت ارزیابی نشود و مطابق شایستگی به آنان امتیاز داده نشود  یا به تعبیر دیگر شایسته از امتیازات بیشتر در سازمان برخوردار نشووند در آن سازمان بتدریج فرهنگ كم كاری بوجود می آید.
مدیران بطور روز افزانی این انتظار درست را دارند كه بهره‌وری در سازمان می بایستی تسهیلاتی را اجاد نماید كه كیفیت زندگی كاری اعضا سازمان حفظ گردد. مفهوم كیفیت زندگی كاری بیانگر اهمیت احترام قائل شدن برای مردم در محیط های كاریشان است.
این موضوع با اهمیتی در محلهای كاری جدید است و بطور خلاصه می توان گفت ، كیفیت بالای زندگی كاری آن چیزی است كه برخی موارد را در خصوص افراد بشرح زیر پیشنهاد می كند:
-پرداخت مناسب و عادلانه برای انجام خوب یك كار.
-وضعیت كاری سالم و ایمن.
-امكان یادگیری و استفاده از مهارتهای جدید.
-ایجاد انسجام اجتماعی در سازمان.
-حفظ حقوق فردی.
تعادل در تقسیم زمان كار و زمان بیكاری مجاز.
-ایجاد غرور كاری و سازمانی.
كیفیت زندگی كاری مشتمل بر محورهای گوناگون است كه بر میزان بهره‌وری تاثیر دارد. عواملی چون مكانیزمهای پاداش ، محیطی ایمن و سالم ، محیط كاری كه موجب ارتقای توانائیها و استعداد های افراد شود ، حقوق و دستمزد متنانسب با سطح هزینه زندگی ، بیمه های اجتماعی كاركنان و برخورداری از تامین اجتمعای ف جبل مشاركت كاركنان ، واگذاری شغل بر اساس شایستگی ، نظام پاداش متناسب با عملكرد افراد ، توجه مدیران به نیروی انسانی و ایجاد جو سازنده ، خلاقانه در سازمان از جمله عوامل مهم در ارتقای بهره‌وری نیروی كار می باشد. افزایش بهره‌وری با استفاده از علوم ارگونومی نیز مطرح است كه باید سعی شود بهره‌وری نیروی كار در سه بعد حس و حركت ، ادراك وتفكر ، نوآوری و خلاقیت افزایش دهد. 
آموزش، کسب تجربه، تخصص در کار و مهارت بر افزایش بهره‌وری نیروی کار تاثیر مثبت دارد. امروزه اکثر کشورها سعی می کنند به جای افزایش تعداد نیروی انسانی شاغل، با اجرای برنامه های آموزشی کوتاه مدت تخصصی، سطح مهارت شاغلان را افزایش دهند. سایر عوامل موثر بر رشد بهره‌وری نیروی کار عبارت است از:
1.    سرمایه سرانه (افزایش سرمایه سرانه :(سرمایه بر بودن تکنیک تولید یا افزایش سهم کالاها ی سرمایه ای بر بهره‌وری نیروی کار تاثیر مثبت دارد.
2.    پیشرفت فنی: در صورتی که پیشرفت فنی، موجب صرفه جویی در استفاده از نیروی کار برای تولید هر واحد از محصول باشد، بهره‌وری نیروی کار افزایش می یابد.
3.    دستمزدهای واقعی: با افزایش دستمزدهای واقعی، انگیزه نیروی کار برا ی انجام بهتر کار افز ایش می یابد و موجب بالا رفتن تلاش، جدیت و دقت فرد می شود.

سه  عامل كلیدی در موفقیت سازمان ارتباط، تعهد، تداوم هستند.

ارتباط

برنامه بهبود بهره‌وری شما نیازمند به حمایتی است كه در ارتباط صادقانه و تمام و كمال و همراه با اطمینان بین شما و كارمندانتان بین شما و مدیرتان و بین شما و مشتریانتان  – یعنی مردمی كه مصرف كننده كالا و یا استفاده كننده از خدماتی هستند كه واحد شما ارائه می دهد – وجود دارد.

 ارتباط با كارمندان

با كارمندان خود رو راست باشید و قبل از پخش شایعات به این ابهامات پاسخ دهید. هنگامی كه برنامه در حال اجرا می باشد بازخور را بطور مثبت و سازنده به واحد خود ارائه دهید. در ارتباط با موقعیت سازمان، اطلاعات كارمندانتان را بهنگام سازید. نه تنها سؤالات آنها را پاسخ گویید بلكه نظرات آنان را نیز پذیرا باشید و فرصت ابراز نظر به كاركنان داده شود و در خلال  انجام كار آنها را تشویق كنید تا باز خور و نظرات نو ارائه نمایند و در باره مسائل و نیازهای خود صحبت كنند. همیشه مدیر را در جریان پیشرفت برنامه قرار دهید. نیازهای سازمان را تشریح كنید – در برخورد با مسائل با توجه به راه حلهای ارائه شده آماده باشید. افزایش توان كار را مطرح و در هنگام نیاز همكاری كنید.

تعهد

برای موفقیت در یك برنامه بهبود بهره‌وری، شما همچنین به تعهد شخصی و قلبی افراد درگیر در برنامه خود نیازمند هستید. ابتدا حسن تعهد خود را بیازمایید. باید قلباً باور داشته باشید كه برنامه شما جامه عمل خواهد پوشید. شما و كارمندانتان انسانهای درستی برای انجام این كار هستید و اینكه این برنامه و موفقیت آن برای سازمان شما ضروری و حیاتی می باشد. تعهد را در میان اعضای گروه از طریق هدفگذاری ؛ طرحریزی ایجاد كنید و تداوم ببخشید. وظایف مناسب افراد را بطور ماهرانه به عهده آنان واگذار نمایید. كار را به كسانی  ارجاع نمایید كه از عهده انجام آن كار برآیند. پیوسته اهمیت برنامه را در كل و وظیفه هر یك را به طور فردی یادآور شوید. تعهد هنگامی خود را نشان خواهد داد كه گروه بر یك بحران فایق آید و این امر فقط بر اثر پیش بینی های انجام شده ممكن می باشد.
از طرف دیگر هیچ چیز مانند شاهد بر باد رفتن زحمات خویش بودن در مقابله با یك مشكل پیش بینی نشده باعث كشتن تعهد نمی شود. سؤال كنید كه كجای كار اشتباه است؟ از كجا باید می دانستیم كه چنین اتفاقی روی خواهد داد؟ چگونه می توانیم از آن جلوگیری كنیم؟ و ... در طول مدت انجام كار، خود را الگویی جهت دقت و عملكرد كارمندان خود - آنگونه كه از آنها توقع دارید – قرار دهید. وقتی كه تعهد خود را در عمل نشان دادید، آخرین آثار بدبینی نیز در میان افراد شما از بین خواهد رفت.

تداوم

بهبود بهره‌وری یك اتفاق نیست بلكه مستلزم داشتن راه و روش خاصی است. بسیاری از سازمانها مشاورانی از خارج استخدام می كنند، برنامه های كامپیوتری آماده و گرانبها خریداری می نمایند، تمام موفقیتهای اولیه را با هیاهوی بسیار اعلام می كنند و این در واقع برای بدست فراموشی سپردن برنامه قبلی بهنگام شروع یك برنامه جدید است. در نتیجه انتظار بر این است كه از این به بعد مدت قابل توجهی را صرف نظارت بر پیشرفت برنامه نمایید. بر اجرای كار، وقوف كامل داشته باشید، در هنگام بروز مشكلات، نیروها را جهت دهی كنید و وقتی كه توان افرادتان به سستی می گراید به آنها نیروی تازه بدهید. از شكستهای خود درس بگیرید و هر یك از موفقیتهای خود را تبدیل به یك روش علمی و استاندارد نمائید.

عوامل موثر بر بهره‌وری سرمایه

عوامل موثر بر رشد بهره‌وری سرمایه عبارت است از:
1.    میزان استفاده از ظرفیت های موجود: کاهش فاصله تولید بالفعل از تولید بالقوه، بر بهره‌وری سرمایه تاثیر مثبت دارد (با ثابت بودن مقدارسرمایه و افزایش تولید، بهره‌وری سرمایه افزایش می یابد).
2.    متوسط نیروی کار استفاده شده به ازا ی هر واحد سرمایه: متوسط سرمایه انسانی به ازای هر واحد سرمایه و پیشرفت فنی بر بهره‌وری سرمایه تاثیر مثبت دارد.
3.    متوسط سرمایه انسانی استفاده شده به ازا ی هر واحد سرمایه: در صورت استفاده بهتر از ماشین آلات و تجهیزات توسط نیروی انسانی متخصص (به واسطه برخوردار ی از دانش علمی، فنی و تخصصی)، میزان تولید افزایش می یابد.
4.    پیشرفت فنی: پیشرفت فنی باعث می شود ماشین آلات و تجهیزات جدیدتر، که کارایی بیشتری دارند، تولید شوند و بنگاه ها با استفاده از آنها می توانند به ازای هر واحد سرمایه، تولید بیشتری داشته باشند.
5.    هزینه واقعی استفاده از سرمایه: با افزایش هزینه واقعی استفاده از سرمایه، تخصیص منابع مالی در طرح های سرمایه گذاری به شکل بهتری صورت می گیرد و طرح های دار ای توجیه اقتصاد ی کمتر، کنار گذاشته می شوند. علاوه بر این، با افزایش هزینه واقعی استفاده از امکانات سرمایه ای، هزینه فرصت بیکار ماندن تجهیزات و ماشین آلات بیشتر شده و کارفرما سعی می کند از امکانات سرمایه ای، حداکثر استفاده را داشته و به بهترین شکل از آنها استفاده نماید.

عوامل موثر بر بهره‌وری کل عوامل تولید

با توجه به اینکه رشد بهره‌وری کل عوامل تولید برابر با میانگین موزون رشد بهره‌وری نیروی کار و سرمایه می باشد، در نتیجه عواملی که بهبود سطح کیفی نیروی کار و سرما یه، تخصیص بهتر منابع و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود را به همراه دارد، به ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید کمک می کند. در گزارش سازمان بهره‌وری آسیایی نیز عوامل ذیل به عنوان مهمترین فاكتورهای تسریع کننده رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ذکر گردیده است.

سرمایه گذاری خارجی:

شاخص سرمایه گذاری خارجی (از طریق انتقال فناور ی و در نتیجه افزایش تولید) بر رشد بهره‌وری کل عوامل تولید تا ثیر مثبت دارد. در چند دهه اخیر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در انتقال فناوری، نسبت به خر ید دانش فنی، از اولویت بیشتری برخوردار بوده است. نظریه جهانی سازی نیز که بر حرکت آزاد سرمایه ها تاکید می کند، دلیلی بر گسترش سرمایه گذار ی های خارجی و انتقال فناور ی نوین در این زمینه می باشد. افزایش ظرفیت جذب و پذ یرش سرمایه گذاری خارجی در بسیاری از کشوراهای در حال توسعه و همچنین تمایل آنها به سرمایه گذار ی مشترک خارجی، در افزایش حجم سرمایه گذاری های مستقیم خارجی موثر بوده است.

تحقیق و توسعه:

تحقیق و توسعه سبب رقابت پذیری در دست یابی به فناور ی شده و بهبود رقابت پذیری، در بلندمدت باعث رشد بهره‌وری کل عوامل تولید می گردد. شایان ذکر است کشورهایی که در سطح بالایی از رقابت پذیری اقتصاد ی قرار دارند کشورها یی هستند که سرانه تحقیق و توسعه در آنها در مقایسه با کشورهای دیگر بالاتر می باشد.

سیاست تجاری:

سیاست باز تجاری، توسعه صادرات و جایگزینی واردات بر رشد اقتصادی و بهره‌وری کل عوامل تولید تاثیر مثبت دارد. صادرات، قدرت رقابت پذیری کالاها را افزایش داده و واردات، (بخصوص واردات ماشین آلات و ابزارآلات که دربردارنده تکنولوژی نوین می باشند) راهی بر ای ورود تکنولوژ ی خارجی به اقتصاد داخلی می باشد.

آموزش و میزان تحصیلات نیروی کار:

با افز ایش میزان تحصیلات و آموزش افراد شاغل، توانایی آنها در استفاده از فناوری مدرن در تولید، افزایش یافته و این امر باعث افزایش کارایی تکنیکی می گردد.

کارایی و دانش مدیریت:

میزان تخصص و دانش مدیران بر افزایش تولید وبهره‌وری تاثیر مثبت دارد. همچنانکه ملاحظه گردید، عوامل متعددی بر بهره‌وری کل عوامل تولید، نیروی کار و سرمایه موثر است. بنابراین بر ای ارتقای بهره‌وری لازم است، ضمن شناخت شرایط ساختاری حاکم بر اقتصاد کشور و موانع موجود، با ارائه راهکارهای مفید، شاخص های بهره‌وری را بهبود بخشید. دستیابی به اهداف رشد توسعهاقتصادی بدون توجه به این شاخص عملا راه به جایی نبرده و نمی تواند ما را در مسیر رشد و توسعه رهنمون باشد.

 

تهران ، خ کارگر شمالی ، کوچه اشراقی ، خیابان هئیت ، ساختمان گرد آفرید، پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس تهران، پ 15 شماره تماس : 02166582371

درباره ما

امروزه بهره گیری از فناوری اطلاعات در امر یادگیری و یاد دهی یکی از ضرورت های انکارناپذیر است. کاربست فناوری در یادگیری و یاددهی در سطوح مختلف صورت می پذیرد. در آینده کسانی موفق خواهند بود که یاد بگیرند، چگونه یاد بگیرند. روند رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات به عبارت دقیق تر فناوری های دانش کاربست آنها در فضاهای یادگیری را اجتناب ناپذیر نموده است. ادامه ..

آمار بازدید

امروز64
دیروز480
این هفته1917
این ماه6293
مجموع148919

16
آنلاین
چهارشنبه, 29 خرداد 1398 04:48
توسعه یافته توسط مارال وب