مراحل فرآيند معماري سازماني

25 ارديبهشت
مراحل فرآيند معماري سازماني

 مي توان مراحل اصلي فرآيند معماري سازماني را به سه مرحله اصلي تقسيم نمود:

  • برنامه ريزي استراتژيك و راهبردي فناوري اطلاعات
  • برنامه ريزي معماري سازماني
  • اجراي معماري سازماني

  

همانطور كه نشان داده شده است اين فرآيند شامل مراحل مشخصي مي باشد كه بايد به صورت پيوسته اجرا شود. اين فرآيند، مانند ساير فرآيندهاي اصلي سازمان، فرآيندي است كه بايد همواره در حال اجرا باشد. اهداف مراحل مذكور در ذيل تشريح شده است:

 

برنامه ريزي راهبردي فناوري اطلاعات: در طي اين فاز اقدام به استخراج دورنما، اهداف دراز مدت و كوتـاه مـدت، و فرصـتهاي سـازمان در حـوزه فنـاوري اطلاعـات مي شود. خروجي اين مرحله به عنـوان راهنمـاي اصـلي در برنامـه ريـزي معمـاري سازماني به كار گرفته مي شود.

 

برنامه ريزي معماري سازماني : در طي اين فاز اقدام به تعريف معماري سازماني و استخراج طرحهاي اجرائي و طرحهاي انتقالي لازم جهت راه اندازي آن مي گردد. شكل 2 -2 -مراحل فرآيند معماري سازماني.

 

اجراي معماري سازماني : در اين فاز اقدام به پياده سازي، راه اندازي، و پشـتيباني از معمــاري ســازماني مطــابق بــا طرحهــاي اجرائــي و انتقــالي تهيــه شــده در فــاز برنامه ريزي معماري سازماني مي شود. اينكار شـامل مراحـل پيـادهسـازي معمـاري سازماني و نگهداري و به روز رساني معماري سـازماني اسـت. جزئيـات ايـن مراحـل بسته به نوع چارچوب معماري انتخاب شده و متـدولوژي هـاي مهندسـي نـرم افـزار سازمانها فرق مي كند. در مدلي ديگر مراحل فرآيند معماري سازماني را به هفت مرحله تقسيم مي نمايد. اين تقسيم بندي براساس پروژه TAFIM بيان شده است، كه با مدل بالا وجه اشتراكات بسياري دارد 

 

تعريف چشم انداز، اهداف و اصول معماري سازماني: اين مرحله با تعريف پروژه تعيين گروه مجري و تخصيص بودجه شروع مي شود. هدف از اين مرحله بـه دسـت آوردن تعريفي اوليه از چشم انداز، اهـداف و سـاختار سـازمان و همچنـين شناسـائي عوامل كليدي موفقيت اسـت. روش كـار هماننـد همـه متـدولوژيهاي برنامـه ريـزي استراتژيك عبارتست از تعريف رسالت، تعيين چشـم انـداز، فهرسـت كـردن سلسـله مراتب اهداف اساسي يا راهبردي سازمان (آماج ها و اهـداف)، تبيـين سياسـت هـاي كلي و خط مشيها و شناسائي و رده بندي عوامل كليدي موفقيت. تاكيد مـي شـود كه اهداف بايد بر برنامه راهبردي سازمان مبتني باشند.

 

شناخت وضعيت موجود: اين مرحله را تحليل مبنا مي نامند. منظور از مبنا همـان وضع موجود فناوري اطلاعات در سازمان، در هنگـام آغـاز پـروژه معمـاري سـازماني است. در اين تحليل هدف پاسخگوئي به اين پرسشهاست كه سـازمان از نقطـه نظـر فناوري اطلاعات در حال حاضر كجا قرار دارد و از چه امكانات و ساختاري برخـوردار است؟ تحليلگران بايد وضع موجود سازمان را از چهار جنبه كسـب و كـار، مجموعـه اطلاعاتي، برنامه هاي كاربردي و زيرساخت فني به تصوير دربياورند.

 

تعريف معماري مطلوب: اين مرحله اصلي ترين مرحله در فرآيند معماري سازماني است. در اين قسمت، معماري هدف يا وضـعيت مطلـوب سـازمان تعريـف و طراحـي مي شود. باز هم معماري مطلوب در چهار جنبه ياد شده بايد مشخص شود. اين كـار بايد بگونه اي انجام شود كه عناصر سازنده معماري سـازمان و ارتبـاط بـين آنهـا در مدل به روشني تعريف شده باشد. روش كار اينست كه هر يك از جنبه هاي معماري با توجه به اصول فناوري اطلاعات تعيين شده و سپس در يك معماري جامع بـا هـم ادغام مي شوند.

 

شناسائي فرصتها و تحليل كمبودها: هـدف از ايـن مرحلـه شناسـائي و تعيـين فرصتهايي است كه با استفاده از آنها مي تـوان بـه معمـاري مطلـوب نزديكتـر شـد. منظور از فرصت، هر امكان فني، انساني يا مالي بالقوه موجود در سـازمان اسـت، كـه بسادگي مي توان براي تحقق اهداف كوتاه مدت يا دراز مدت سازمان از آن اسـتفاده نمود. نكتـه ديگـر سـنجش فاصـله وضـع موجـود تـا معمـاري مطلـوب و تشـخيص رخنههايي است كه براي حركت از وضع موجود تا معماري مطلوب بايد پر شود. ايـن فعاليت را تحليل كمبودها مي نامند. هدف از تحليل كمبودها تشخيص پـروژه هـايي است كه بايد براي رفع نواقص در معماري مبنا اجرا شوند.

 

طراحي و تحليل گزينههاي انتقال: در اين مرحله يك يا چند سناريو براي انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب تعريف و طراحي مي شود. سپس بـا توجـه بـه كليـه عوامل سازماني از قبيل: عوامل مديريتي، مالي، سياسي و محيطي بايـد يكـي از آنهـا انتخاب شود. بايد به خاطر داشت كه هميشه پيشرفته ترين راهحل، مناسب ترين راه نيست.

 

پياده سازي معماري مطلوب: اولين فـاز سـناريوي انتخـابي در ايـن مرحلـه اجـرا مي شود. اين فاز معمولاً شامل پروژه هاي كوتاه مدت و زودبازده است كه نتايج آنهـا براي انجام بقيه پروژه ها اساسي است. معمولاً در اين مرحله استانداردهاي سـازماني به عنوان اولين محصول معماري سازماني منتشر مي شود.

 

بازنگري و بهبود مستمر معماري سازماني: بازنگري و بهبود مستمر در واقع يـك مرحله زماني در فرآيند معماري سازماني نبوده و بايد بـراي پـايش و تصـحيح مـدام فعاليت ها و فرآورده هاي طرح همواره اجرا شود. معماري مطلوب سازماني حتـي در طول دوره اجراي پروژه نيز ممكن اسـت نيازمنـد تغييـر و بـازنگري باشـد. برخـي از عوامل اين تغيير عبارتند از : تغيير در فناوريهاي نوين اطلاعاتي، آشكار شدن ضـعف تحليل هاي قبلي، تغييرات سازماني، تغيير در سياستها، اهداف و راهبردهاي سازمان و تغيير در قوانين و الزامات محيطي. در هر پروژه معماري سـازماني ضـروري اسـت، سازوكار مناسب و كارآمدي براي بازنگري و بهبود مستمر فرآيند معمـاري سـازماني طراحي و اجرا شود.شد.

 

 

 

 

 

 

خواندن 1313 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 03 تیر 1396 ساعت 09:30
تهران ، خ کارگر شمالی ، کوچه اشراقی ، خیابان هئیت ، ساختمان گرد آفرید، پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس تهران، پ 15 شماره تماس : 02166582371

درباره ما

امروزه بهره گیری از فناوری اطلاعات در امر یادگیری و یاد دهی یکی از ضرورت های انکارناپذیر است. کاربست فناوری در یادگیری و یاددهی در سطوح مختلف صورت می پذیرد. در آینده کسانی موفق خواهند بود که یاد بگیرند، چگونه یاد بگیرند. روند رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات به عبارت دقیق تر فناوری های دانش کاربست آنها در فضاهای یادگیری را اجتناب ناپذیر نموده است. ادامه ..

آمار بازدید

امروز102
دیروز480
این هفته1955
این ماه6331
مجموع148957

12
آنلاین
چهارشنبه, 29 خرداد 1398 05:52
توسعه یافته توسط مارال وب