09 دی
نظریه جامعه شبکه ای و شبکه

نظریه جامعه شبکه ای و شبکه

منتشرشده در مقالات برنامه نویسی

نظریه ي جامعه ي شبکه اي 

"جامعه ی شبکه ای را می توان شکلی از جامعه تعریف کرد که به گونه ای فزاینده روابط خود را در شبکه های رسانه ای سامان می دهد؛ شبکه هایی که به تدریج جایگزین شبکه های اجتماعی ارتباطات رو در رو می شوند، یا آن ها را تکمیل می کنند. این بـدان  معنی است کـه  شـبکه هـای  اجتمـاعی  و رسـانه  ای در حـال  شـکل  دادن بـه  "شـیوه  ی سازمان دهی" اصلی و "ساختارهای" بسیار مهم جامعه ی مدرن هستند. این شبکه ها تمام واحدها و قسمت های این صورت بندی(افراد، گروه ها و سازمان ها) را به طور روزافزونی به هم متصل می کند"(مهدی زاده ،1931: 813).  

کاستلز ویژگی هـای  اصـلی  جامعـه ی شـبکه ای را بـیش  از هـر  چیـز  در قالـب  متغیر های اقتصادی و بازار متجلی می داند: اقتصاد اطلاعـات ، اقتصـاد  جهـانی ، روابـط  شغلی که معطوف به فعالیت های اقتصادی است، و ظهور نوعی قطب بندی که بـاز  هـم  به نوعی به موضوع "دارا و ندار" می پردازد (کاستلز، 1380).

از آن جا که شبکه ها می توانند بدون هیچ محدودیتی گسترش یابند ، ابزار مناسبی برای فعالیت های مختلف، چون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هسـتند .

شبکه های اجتماعی خود نیز دارای ساختار متفاوتی هستند، که موجب شـده  جامعـه  ی جدیدی را به وجود آورند. جامعه ای که در آن تعامل و ارتباط بعد مکان و زمـان  را از میان برده است. اجتماع مجازی که در این شبکه ها تشکیل شـده  افـراد  را بـا  علایـق  و سلایق کنار یک دیگر قرار می دهد .گسترش شبکه های اجتماعی مجازی باعث به وجود آمدن فضای شبه واقعی شده؛ ویژگی های خاص ایـن  جوامـع  چـون  اقتصـاد  مجـازی ، سیاست بربال رسانه، واقعیت مجازی و زمان بی زمانی و مکـان  بـی مکـانی  اسـت ، کـه فرصتی جدید برای افراد و سازمان ها هستند  

نظریه ي شبکه 

نظریه ی شبکه مبتنی بر این فرض است که میان اجزای مختلف جامعه در سطح خرد و کلان، شبکه های تعامل وجود دارد. به هم پیوسـتن  ایـن  شـبکه هـای  تعـاملی  و کــارکردی کــه در آن هــا وجــود دارد ،موجــب حفــظ بقــای ارگانیســم جامعــه می شود(وال یس وول ف[1]، 5991). تانبرگ[2] و همکارانش ویژگی اساسی برخی از رویکردهای شبکه را ایجاد کنش جمعی و دست یـابی  بـه  اهـداف  از طریـق  ارتبـاط  و اشتراک اطلاعات می دانند(ویندال ،6731: 041). با این رویکرد، می توان مبنای نظریه ی شبکه را مبتنی بر اصولی چون دست یابی به قدرت، از راه بالا بـردن  سـطح  و توانـایی ارتباط و اشتراک گذاری سرمایه های مادی و غیرمادی دانست .الگوی مارپیچ تعامل(زاییده ی توافق بر سر اصول مشترک، تعامل مداوم و فرایند تلاش و تعامل برای هویت یابی و کسب قدرت است) به چهار اصل سازنده نظریه ی شبکه ی اجتماعی اشاره می کند(بابایی، 1390؛ به نقل از. اسرمن و فائوست[3]، 9991، 4و7-8):  

 • کنشگران و کنش های آن ها، بیش از آن که مستقل باشـند ، وابسـتگی متقابـل  بـا  یکدیگر دارند؛
 • به هم پیوستگی(گره های) میان آن ها، مجرای ارتباطی برای جریـان یـافتن  منـابع  مادی و غیرمادی است؛
 • مدل های شبکه ای فرصت ها و محدودیت هایی را برای کنشگران ایجاد می کند؛
 • مدل های شبکه، ساختار(اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... ) را به مثابه ی الگوهای پایداری روابط میان کنشگران مفهومی می کند .

                                                

ولمن(1988)[4] اشاره می کند که قواعد و الگوهای تعامـل ، موجـب  ایجـاد  سـاختارهامی شوند. وی مدعی است که شبکه های اجتماعی به شکل مؤثری، می توانند در استخراج الگوها از شبکه های اجتماعی مورد استفاده قرار گیرند. ولمـن  بـرای  خـود  در زمینـه ی  نظریه ی شبکه ی اجتماعی، پیش فرض هایی را پیشنهاد می کند:  

 • جامعه از ساختار سلسله مراتبی بـه سـوی  سـاختار  شـبکه ای و چنـد  جمـاعتی  حرکت می کند؛
 • سرمایه ی اجتماعی در شبکه های اجتماعی نهفته است؛
 • درک الگوها، در ساختن روش های تحلیلی و شناخت شبکه اهمیت دارد زیـرا الگوها، منبع اصلی سرمایه ی اجتماعی پیوند میان مردم، سازمان ها و نهادها هستند؛

 4-  روابط ساخت یافته، نیروی قدرتمند برای کمک به تبیین سیستم های اجتماعی کلان هستند؛

 • هنجارها، موقعیت های درون سیستم های ساخت یافته روابط اجتماعی مطابقـت دارند؛
 • ساختارهای اجتماعی در روابط میان فردی تأثیر می گذارد؛
 • جهان از شبکه ها تشکیل شده نه گروه ها(بابایی .)1390 ،

نظریه ی شبکه مبتنی بر این فرض است که میان اجزای مختلف جامعه در سطح خرد و کلان، شبکه های تعامل ،وجود دارد. به هم پیوسـتن  ایـن  شـبکه هـای  تعـاملی  و کارکردی که در آن ها وجود دارد، موجب حفظ اعضای جامعه می شود. نظریه ی شـبکه  اشاره به ساختار(اجتماعی، اقتصادی ،فرهنگی و...) در شبکه ها به عنوان مدل های شبکه دارد. ارتباطی که میان کنشگران و کنش ها، به هم پیوستن مجرای ارتبـاطی ، مـدلهـای شبکه ای فرصت ها و محدودیت هایی که برای کاربران به وجود می آورنـد ، نمونـه ای از ساختار شبکه ای است. از نظر ولمن قواعد و الگوهای تعامل، موجب ایجاد ساختار در شبکه می شوند. وی مدعی است که شبکه های اجتماعی به شکل مؤثری ،مـیتواند در استخراج الگوها از شبکه های اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد .

 

 

 

منابع:

 • مهدي زاده، محمد(1391) نظریه هاي رسانه: اندیشه هاي رایج و دیدگاه هـا ي انتقـادي ، تهران: همشهري .
 • کاستلز، مانوئل(1384) عصر اطلاعات، اقتصاد، جامعه ي و فرهنـگ ، ظهـور جامعـه ي شبکه اي، ترجمه ي احد علیقلیان و افشین خاکباز، جلد اول، تهران: طرح نور .
 • ویندال، سول و سینگایرز، بنوواولسون، حین (1376) کابرد نظریه های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ای.
 • بابایی، محمود(1390) فضای سایبر و الگوهای گفتمانی: نقش ساز و کارهای اینترنت در شکل گیری الگوهای تعامل گفتمانی فضای سایبر ایران، پایان نامه دکترا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
 • Wallace, R. A. & Wolf,A(1995) Contemporary Sociological Theory: Continuing the Classical Tradition, fourth edition, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall

 

[1] - Wallace & wolf,1995

[2] - Thunberg

[3] - Wasserman & faust

[4] - Wellman

27 شهریور
فعالیت شبکه‌های پیام‌رسان موبایل ساماندهی می‌شود

فعالیت شبکه‌های پیام‌رسان موبایل ساماندهی می‌شود

منتشرشده در اخبار

 

به گفته‌ی معاون مرکز ملی فضای مجازی، کلیات ساماندهی فعالیت شبکه‌های پیام‌رسان موبایل ابلاغ شده و جزئیات فعالیت این شبکه‌ها توسط ۳ نهاد مرتبط در حال تبیین است. 

امیر خوراکیان با اشاره به سند ساماندهی فعالیت شبکه‌های پیام‌رسان موبایل و شبکه‌‌های اجتماعی در داخل کشور که ماه گذشته به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید و ابلاغ شد، گفت: «در این سند وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات و قوه قضاییه مکلف شده‌اند که اقدامات لازم برای اجرای آن را انجام دهند و آیین‌نامه‌هایی که لازم است، تهیه کنند.»

وی با تأکید بر اینکه مطابق این سند، دو جهت‌گیری مهم درباره ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی در کشور و نیز مدل حمایتی از پیام‌رسان‌های خارجی دنبال می‌شود، افزود: «تاکنون هیچ منطق، مسیر و مدلی برای فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی در کشور وجود نداشت و مشخص نبود که این شبکه‌ها بر اساس چه مدلی باید در ایران فعالیت کنند یا چه فرآیندی را طی کنند.»

به گفته‌ی وی، با توجه به اینکه کلیات این سند تصویب شده است، دستگاه‌های مربوطه در حال تبیین جزئیات آن هستند که بعد از تبیین و ابلاغ جزئیات این سند، هر پیام‌رسان خارجی که بخواهد در کشور فعالیت کند باید منطبق بر این ضابطه باشد. به این ترتیب این شبکه‌ها یا این ضوابط را می‌پذیرند و در کشور فعالیت می‌کنند و درصورتی‌که نپذیرند، با مشکلاتی مواجه خواهند شد.

بر اساس گزارش خوراکیان، در این مصوبه قرار است شبکه‌های داخلی از نظر دانش و زیرساخت فنی مورد حمایت قرار گیرند تا زمینه‌ی رشد آن‌ها فراهم شود و قدرت رقابت با شبکه‌های مشابه خارجی داشته باشند و به‌عنوان پیام‌رسان‌های مورد اعتماد در داخل کشور، توسط مردم مورد بهره‌برداری قرار بگیرند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی در ادامه گفت: «در حال حاضر فعالیت خوبی در این راستا انجام شده است و حتی ابتکار اولیه برخی مباحثی که در پیام‌رسان‌های خارجی وجود دارد، در کشور ما صورت گرفته است. برای مثال ایجاد «کانال» در یکی از پیام‌رسان‌های خارجی که هم‌اکنون مورد استفاده قرار می‌گیرد، ابتدا توسط یک پیام‌رسان داخلی ایرانی طراحی و اجرا شد و بعد پیام‌رسان خارجی از روی آن الگوبرداری کرد.»

 

منبع: زومیت

05 مرداد
آزمایشگاه مجازی

آزمایشگاه مجازی

منتشرشده در محصولات

آینده آموزان آتا به منظور خدمت‌گذاری به آموزش‌وپرورش ایران، به دنبال یکپارچه‌سازی دیدگاه‌های آموزشی، فرهنگی، ارزشی و فناورانه در ایجاد آزمایشگاه‌های مجازی اثربخش می‌باشد.

“آزمایشگاه مجازی وب‌سایت یا نرم‌افزاری است که یادگیری تعاملی را بر اساس شبیه‌سازی پدیده‌های واقعی امکان‌پذیر می‌کند.”

برنامه‌های کاربردی آزمایشگاهی علاوه بر ارائه اطلاعات علمی در ارتقای مهارت های تفکر علمی، مشاهده، تفکر خلاق، اظهارنظر در مورد موقعیت‌ها، جمع‌آوری داده‌ها، تجزیه‌و‌تحلیل و توانایی حل مسئله به دانش‌آموزان کمک می‌کند. این امر نه تنها در دانش‌آموزان انگیزه ایجاد می‌کند، بلکه آنها را با مراحل اکتشاف علم و روش علمی آشنا می‌نماید تا مطالب را از نو کشف و تجزیه کنند.

آزمایشگاه مجازی می‌تواند جایگزینی مناسب برای آزمایشگاه واقعی باشد. این آزمایشگاه‌ها بر مبنای واقعیت مجازی ساخته می‌شوند که ثابت کرده‌اند تاثیر مثبتی بر مهارت‌های مشارکتی دانش‌آموزان، نگرش‌ها و درک مفهومی آنها دارند. تریونا و کلار اظهار می‌کنند استفاده از شبیه‌سازی‌های مبتنی بر کامپیوتر برای آموزش آزمایشگاه مزایای زیادی دارد که از آن جمله می‌توان به مواردی مانند قابلیت حمل، ایمنی، بهره‌وری، به حداقل رساندن میزان خطا، تقویت یا کاهش ابعاد زمانی و مکانی، و قابلیت نمایش اطلاعات به صورت انعطاف‌پذیر و سرعت و پویایی آنها اشاره نمود. در این آزمایشگاه‌های مجازی تمام امکانات و تجهیزات لازم برای انجام آزمایش‌های درسی یا فراتر از آن، در نظر گرفته شده است. در این آزمایشگاه دیگر نگران مواد سمی و خطرزا نباشید و با اطمینان و امنیت به انجام آزمایش های مختلف بپردازید.این تکنولوژی به دانش آموزان امکان کشف یک موضوع با استفاده از مقایسه حالات مختلف توقف دادن به آزمایش و یادداشت برداری و اجرای دوباره آزمایش برای بدست آوردن تجربه علمی آزمایش را می دهد.

مزیت‌های آزمایشگاه مجازی آتا:

آزمایشگاه‌های مجازی علوم آتا در محیطی کاملا حرفه‌ای طراحی شده‌اند، که به دانش‌آموازن امکان انجام آزمایش‌های لذت‌بخش را می‌دهد. آزمایشگاه‌های مجازی آتا دارای مزایای زیر هستند:

 • آزمایشگاه مجازی علوم برای تمام مقاطع دبستان
 • بر اساس ارزش های ایرانی اسلامی
 • تعاملی بودن محیط آموزش و آزمایشگاه
 • قابلیت تکرار نامحدود آزمایش ها
 • طراحی محیط آزمایشگاهی بر اساس اصول روانشناسی رنگ ها
 • قابل حمل بودن
 • کاربری آسان
 • ویدئوهای آموزشی و متنوع
 • محیط زیبا، جذاب و موزیکال منطبق بر اصول روانشناسی کودک
 • پیروی از اصول و قواعد تکنولوژی آموزشی
 • قابل اجرا در تمامی سیستم‌ها
 • کمک به رشد و پرورش قوه خلاقیت و نوآوری کودک
 • 100% بومی
 • پشتیبانی 24 ساعته

در کنار مزیت‌های گفته شده از آزمایشگاه مجازی سی‌دی‌های آزمایشگاه مجازی دارای امتیازات زیر نیز می‌باشد:

 • نسخه تعاملی کتاب
 • آزمون‌های تعاملی
 • فیلم‌های آموزشی
 • انجام فعالیت‌های درسی

که می‌تواند تجربه یک کلاس مجازی و تعاملی را بوجود آورد.

 

 

تبلیغ

 

برای ورود به فروشگاه آزمایشگاه مجازی علوم کلیک کنید

تعریف شبیه‌سازی آموزشی و محیط‌های مجازی

گردلر شبیه‌سازی‌های آموزشی را اینگونه تعریف می‌کند: شبیه‎سازی‎های آموزشی فعالیت‎هایی تجربی هستند، که یادگیرندگان باید از دانش، مهارت‌ها، و راهبردهای خود در راستای انجام نقش‌هایی که به ایشان واگذار شده است، استفاده نمایند. تعریفی که سانگ و کید از شبیه‌سازی ارائه می‌دهند، عبارت است از این که شبیه‌سازی مدلی پویا و قابل دستکاری از یک سیستم است، که تعدادی از ویژگی‌ها و رفتارهای واقعی سیستم را می‌آفریند. همچنین تعاریف متعددی از دنیای مجازی وجود دارد. اسکرودر به نقل از اقبال، کانکانرانتا و نیتانماکی اصطلاح محیط مجازی یا واقعیت مجازی را اینگونه تعریف می‌کند: تصویری تولید شده توسط کامپیوتر که این امکان را به کاربر می‌دهد یا آنها را مجبور می‌کند چنین احساس کنند که به طور غیرفیزیکی در محیطی واقعی حضور دارند و به تعامل با این محیط بپردازند. دی جانگ و وان جولینگن یادگیری مبتنی بر شبیه‌سازی را اینگونه تعریف می‌کند: آن نوع یادگیری که در یک محیط کامپیوتری اتفاق می‌افتد و در آن یادگیرنده در ضمن این که در محیط شبیه‌سازی پیش می‌رود به تدریج به ویژگی‌های مدل مفهومی پی می‌برد که ممکن است منجر به ایجاد تغییراتی در مفهوم اصلی وی شود. چاینی و همکاران ویژگی‌های استفاده موفقیت‌آمیز از شبیه‌سازی کامپیوتری را شامل مواردی نظیر تمرکز بر دنیای فیزیکی، در دسترس بودن بازخورد فوری، تقویت مشارکت، کاهش فعالیت‌های پرزحمت و پردردسر، درک موارد خاص و آشنا قبل از گذر به موارد کلی‌تر و انتزاعی، درگیر شدن دانش‌آموزان به طور فعال در اکتشاف و کاوش و ایجاد درک شخصی از موضوع، و در دسترس بودن مدل‌های مفید برای تشکیل مفاهیم می‌دانند.  

 

 

منابع:

 

 • Altun, Eralp, Demirdag, Baris, Feyzioglu, Burak, Ates, Alev, and Cobanoglu, Ilker. (2009). Developing an interactive virtual chemistry laboratory enriched with constructivist learning activities for secondary schools. Procedia Social and Behavioral Sciences 1, 1895-1898. 
 • McComas, W.E. (1997). The nature of the laboratory experience: A guide for describing, classifying and enhancing hands-on activities. CSTA Journal, 1, 6-9.
 • Gredler, Margaret E. (1992). Games and simulations and their relationships to learning. Games/Simulation and Learning. 571-581.

 

 

 

تهران ، خ کارگر شمالی ، کوچه اشراقی ، خیابان هئیت ، ساختمان گرد آفرید، پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس تهران، پ 15 شماره تماس : 02166582371

درباره ما

امروزه بهره گیری از فناوری اطلاعات در امر یادگیری و یاد دهی یکی از ضرورت های انکارناپذیر است. کاربست فناوری در یادگیری و یاددهی در سطوح مختلف صورت می پذیرد. در آینده کسانی موفق خواهند بود که یاد بگیرند، چگونه یاد بگیرند. روند رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات به عبارت دقیق تر فناوری های دانش کاربست آنها در فضاهای یادگیری را اجتناب ناپذیر نموده است. ادامه ..

آمار بازدید

امروز407
دیروز663
این هفته1705
این ماه12363
مجموع240572

18
آنلاین
دوشنبه, 30 دی 1398 14:38
توسعه یافته توسط مارال وب